Oddělení technické (OT) spravuje nemovitý majetek městské části. Ve spolupráci se správní firmou zajišťuje jeho údržbu, opravy a rekonstrukce.


Oddělení technické – OT

 • Zajišťuje komplexní správu a vedení evidence svěřeného nemovitého majetku MČ Praha 7, vyjma školských budov.
 • Odborně vyřizuje dotazy a žádosti občanů, společností, institucí apod. ve vztahu ke svěřenému nemovitému majetku MČ Praha 7.
 • Na úseku svěřeného nemovitého majetku MČ Praha 7 zpracovává materiály a podklady pro jednání příslušných komisí, výborů, Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7.
 • Komplexně vede agendu nabývání a prodeje svěřeného nemovitého majetku MČ Praha 7, včetně realizace všech navazujících procesů.
 • Zajišťuje ocenění svěřeného nemovitého majetku MČ Praha 7.
 • Ve spolupráci s OPV zajišťuje zpracování návrhů smluv ke koupi, prodeji, převodu, nebo pronájmu apod. svěřeného nemovitého majetku MČ Praha 7, ke schválení Radě, popřípadě Zastupitelstvu MČ Praha 7.
 • Ve spolupráci se správní firmou zajišťuje fyzické předání domů v souladu s uzavřenou smlouvou o koupi.
 • Zajišťuje výpisy z katastru nemovitostí na svěřený nemovitý majetek MČ Praha 7.
 • Řeší předané stížnosti ve vztahu ke svěřenému nemovitému majetku MČ Praha 7.
 • Koordinuje účast MČ Praha 7, jakožto jednoho člena společenství vlastníků, prostřednictvím zplnomocněné správní firmy.
 • Zajišťuje pojištění svěřeného nemovitého majetku MČ Praha 7 a ve spolupráci se správní firmou vyřizuje hlášení pojistných událostí.
 • Vyjadřuje se k opravám a udržovacím pracím prováděných nájemci bytových a nebytových jednotek, na svěřeném nemovitém majetku MČ Praha 7.
 • Zúčastňuje se v zastoupení MČ Praha 7 řízení vedených SÚ tam, kde se MČ Praha 7 stává účastníkem řízení z titulu svěřené správy nemovitostí, dává stanoviska a obecně v těchto řízeních hájí zájmy MČ Praha 7, popřípadě dává k vyjádření příslušné komisi, Radě a Zastupitelstvu.
 • Realizuje plnění energetické politiky MČ Praha 7.
 • Zajišťuje energetický managementu MČ Praha 7.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku - oddělení technické
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

Musil Jan

vedoucí oddělení
tel. +420220144191
MusilJ@Praha7.cz

Kvasnicová Yweta

technička
tel. +420220144057
KvasnicovaY@Praha7.cz

Kejha Miloslav

technik
tel. +420220144064
KejhaM@Praha7.cz

Bohuňovský Josef

technik
tel. +420220144183
bohunovskyj@Praha7.cz

Klofáč Jan

referent
tel. +420220144061
KlofacJ@Praha7.cz

Mrkvica Jan

energetik
tel. +420220144060
MrkvicaJ@Praha7.cz