Oddělení přípravy a realizace staveb – (OPRS) spravuje nemovitý majetek městské části. Ve spolupráci se správní firmou zajišťuje jeho údržbu, opravy a rekonstrukce.


Oddělení přípravy a realizace staveb – OPRS

 • Zpracovává dlouhodobý plán oprav a investic do nemovitého majetku MČ Praha 7 (vyjma školských budov)

 • Připravuje investiční záměry a opravy bytů, bytových domů a pronajímaných samostatně stojících objektů i jejich částí (vyjma školských budov)

 • Podílí se na přípravě rozpočtu MČ investičních akcí a plánu oprav realizovaných OMA, zejména investičních akcí a rekonstrukcí bytů, bytových domů a pronajímaných samostatně stojících objektů i jejich částí (vyjma školských budov)

 • Zpracovává a zajišťuje podklady pro vyhlášení objednávek a výběrových řízení na investiční akce a rekonstrukce bytů, bytových domů a pronajímaných samostatně stojících objektů i jejich částí (vyjma školských budov)

 • Zadává zpracování projektové dokumentace za účelem revitalizace bytů, bytových domů a pronajímaných samostatně stojících objektů i jejich částí (vyjma školských budov), zajišťuje veškeré podklady, povolení a vyjádření nutná k realizaci staveb

 • Zajišťuje po dobu stavby u vysoutěžených veřejných zakázek u oprav a investic bytových domů a pronajímaných samostatně stojících objektů:

  • investorský dozor,

  • převzetí dokončených staveb,

  • dodržování harmonogramů dílčích termínů prací vyplývajících z uzavřených smluv,

  • kolaudaci a reklamační řízení.

 • Řeší reklamační řízení po dobu záruky – na akcích realizovaných na základě výběrového/zadávacího řízení.

 • Zpracovává podklady pro potřeby OIVZ.

 • Zúčastňuje se v zastoupení MČ Praha 7 řízení vedených SÚ tam, kde se MČ Praha 7 stává účastníkem řízení z titulu svěřené správy nemovitostí, dává stanoviska a obecně v těchto řízeních hájí zájmy MČ Praha 7, primárně v případech, které souvisejí s některou z výše uvedených realizací investičních akcí, nebo oprav.

 • Prostřednictvím vedoucího odboru, nebo vedoucího oddělení, uděluje písemné zmocnění a to v souvislosti s plněním zmocněného pro MČ Praha 7 na základě uzavřené smlouvy, nebo objednávky, případně jiného smluvního závazku, k jehož bezvadnému plnění je potřeba plné moci, za podmínky dodržení principu proporcionality. Za podmínky interního schválení příslušným radním pro oblast nemovitého majetku.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku - oddělení přípravy a realizace staveb
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Musil Jan, Ing. arch.

vedoucí oddělení
tel. +420220144191
gsm. +420725802679
MusilJ@Praha7.cz

Beran Petr

technik
tel. +420220144060
BeranP@Praha7.cz

Charvátová Květoslava, Ing.

technik
tel. +420220144064
CharvatovaK@Praha7.cz