Oddělení pronájmů (OPR) vede evidenci volných bytů a nebytových prostor svěřených MČ Praha 7. Vede evidenci uzavřených nájemních smluv na svěřeném nemovitém majetku. Řídí agendu nabídky volných bytů či nebytových prostor a jejich pronájmu.


Oddělení pronájmů – OPR

 • Vede evidenci uzavřených nájemních smluv na svěřeném nemovitém majetku MČ Praha 7.
 • Zajišťuje proces uzavírání nájemních smluv na svěřený nemovitý majetek MČ Praha 7.
 • Vede evidenci volných bytů a nebytových prostor svěřených MČ Praha 7.
 • Organizuje, v intencích Rady MČ Praha 7, výběrová řízení na pronájem nebytových prostor svěřených MČ Praha 7.
 • Zajišťuje tzv. politiku podporovaného bydlení.
 • Komplexně vede agendu privatizace svěřeného nemovitého majetku MČ Praha 7.
 • Odborně vyřizuje dotazy a žádosti občanů, společností, institucí apod. ve vztahu ke svěřenému nemovitému majetku MČ Praha 7.
 • Na úseku svěřeného nemovitého majetku MČ Praha 7 zpracovává materiály a podklady pro jednání příslušných komisí, výborů, Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7.
 • Zajišťuje agendu fyzických kontrol pronajatého svěřeného nemovitého majetku MČ Praha 7.
 • Prostřednictvím vedoucího odboru, nebo vedoucího oddělení, uděluje písemný souhlas, či nesouhlas, nájemci MČ Praha 7, nebo subjektu, který je s osobou nájemce v právním spojení (např. podnájem), o umístění sídla v předmětu nájmu, nejdéle však po dobu trvání nájemního vztahu. Za podmínky interního schválení příslušným radním pro oblast nemovitého majetku.
 • Prostřednictvím vedoucího odboru, nebo vedoucího oddělení, uděluje písemný souhlas, či nesouhlas, nájemci MČ Praha 7 o podnájem předmětu nájmu (max. 50 % celkové rozlohy předmětu nájmu s tím, že výše vybíraného podnájemného nesmí překročit výši aktuálně předepisovaného nájemného v poměru k podnajímané ploše). Za podmínky interního schválení příslušným radním pro oblast nemovitého majetku.
 • Prostřednictvím vedoucího odboru, nebo vedoucího oddělení, uzavírá, či odmítá, písemnou dohodu o ukončení účinnosti nájemní smlouvy MČ Praha 7, na základě žádosti nájemce, s podmínkou, že ukončením nesmí vzniknout žádný finanční závazek k tíži MČ Praha 7 (krom případných přeplatků z nájemného a služeb) a v případě možného vzniku nároku na vyrovnání zhodnocení dle § 2220 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. se jej nájemce musí v dohodě explicitně vzdát. Za podmínky interního schválení příslušným radním pro oblast nemovitého majetku.
 • Prostřednictvím vedoucího odboru, nebo vedoucího oddělení, zveřejňuje záměry (soutěží, nikoliv přímého záměru konkrétní osobě) pronajmout nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc, svěřenou MČ Praha 7, po dobu nejméně 15 dnů před schválením v orgánech MČ Praha 7 vyvěšením na úřední desce, dle odst. 1) § 36 zákona č. 131/2000 Sb., v platném znění. Za podmínky interního schválení příslušným radním pro oblast nemovitého majetku.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku - oddělení pronájmů
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Novotná Barbora, Bc.

vedoucí oddělení pronájmů
tel. +420220144232
gsm. +420731283996
NovotnaB@Praha7.cz
dveře 4.09

Gregorová Jana, Bc.

referentka
tel. +420220144261
gsm. +420778499604
GregorovaJ@Praha7.cz
dveře 4.10

Jiráček Viktor, Bc.

referent
tel. +420220144213
gsm. +420777150083
JiracekV@Praha7.cz
dveře 4.10