Oddělení provozní (PO) připravuje podklady k výběrovým řízením na dodávky materiálu, zařízení a vybavení. Spravuje movitý majetek Úřadu městské části. Do jeho agendy spadají i bezpečnost práce a požární ochrana, evidence a správa hmotného majetku a jeho inventarizace. Stará se také o veškeré klíče, vozidla, razítka a kancelářské potřeby.


Oddělení provozní – PO

 • Připravuje podklady k výběrovým řízením na MTZ Úřadu, tj. na o dodávky zařízení, materiálu a vybavení pro potřeby Úřadu.
 • Plní úkoly operativního správce movitého majetku užívaného zaměstnanci a dlouhodobě uvolněnými členy Zastupitelstva.
 • Provádí odsouhlasené dislokace přesunu určených pracovišť a v rámci toho i zajišťuje případné úpravy jednotlivých kanceláří.
 • Zajišťuje kompletně provozní záležitosti týkající se chodu budovy Úřadu a detašovaných pracovišť.
 • Spolupracuje s dodavatelskými firmami.
 • Zajišťuje svoz pytlů na skart z kanceláří.
 • Zajišťuje drobné opravy a stěhovací práce.
 • Zajišťuje úkoly spojené s agendami BOZP a PO.
 • Vede evidenci a spravuje hmotný majetek Úřadu.
 • Zpracovává podklady pro inventarizaci movitého majetku Úřadu.
 • Provádí inventarizaci majetku Úřadu a následně opatření vyplývající z výsledků inventarizace.
 • Zajišťuje informační značení v budově.
 • Objednává a vede evidenci razítek, vč. jejich protokolárního vyřazení a skartace.
 • Vede evidenci osobních karet zaměstnanců.
 • Vede evidenci vyprodukovaného odpadu, potřebných dokladových materiálů a zajišťuje následnou likvidaci.
 • Zajišťuje evidenci, provoz, opravy a údržbu všech mobilních, státních a místních telefonů.
 • Spravuje mobilní účty u vysoutěženého operátora.
 • Zodpovídá za klíčové hospodářství a vstupy do budovy.
 • Zajišťuje přihlášky a odhlášky rozhlasových a televizních přijímačů.
 • Zabezpečuje provádění potřebných úkolů a úkonů při zajišťování vnitřní výzdoby objektu Úřadu při významných výročích včetně vyvěšování vlajek.
 • Zajišťuje sběr a svoz poškozeného svislého dopravního značení dle pokynů ODO.
 • Zajišťuje elektrorevize a revize vyhrazených zařízení dle platných předpisů a norem.
 • Zajišťuje materiálně a technicky průběh voleb a referend.
 • Spolupracuje se správní firmou ohledně provozních záležitostí NP.
 • Zajišťuje autoprovoz a provoz kol pro potřeby zaměstnanců Úřadu, zajišťuje havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel, zabezpečuje pravidelná školení řidičů a vedení příslušné evidence na úseku dopravy podle platných předpisů.
 • Provádí běžnou údržbu vozidel a elektrokol Úřadu včetně doplnění PHM, zajištění servisních a ročních prohlídek, zajišťuje opravu vzniklých závad, zajišťuje likvidaci škodných událostí, zabezpečuje obměnu a opravy pneumatik a zajišťuje včasné přezutí na letní nebo zimní období, zabezpečuje technické a emisní kontroly, údržbu autobaterií.

 • Vede elektronickou knihu jízd.
 • Zajišťuje pravidelné objednávky barelů s pitnou vodou, opravy a sanitace vodních stojanů.
 • Zajišťuje distribuci měsíčníku Hobulet dle podkladů OK KST.
 • Zajišťuje poštu MHMP a poštu pro podatelnu – svoz dle potřeby.
 • Zajišťuje dopravu OSA OM ke svatebním obřadům v rámci Prahy 7.
 • Vede spisovou službu, zajišťuje jednotný postup spisové agendy. Přijímá, vyřizuje, eviduje a ukládá korespondenci.
 • Vede skladové hospodářství Úřadu včetně zajištění dodávek kancelářských potřeb.
 • Spolupracuje s externím správcem budovy.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení provozní
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Opluštilová Martina

vedoucí oddělení
tel. +420220144115
gsm. +420732788764
OplustilovaM@Praha7.cz
dveře 5.02

Ernest Lukáš

technik
tel. +420220144176
gsm. +420603910160
ernestl@Praha7.cz
dveře 5.01

Kraus František

řidič, technik BOZP a PO
tel. +420220144135
gsm. +420777453660
KrausF@Praha7.cz
dveře 5.01

Kočí Filip

referent
tel. +420220144120
gsm. +420778541834
KociF@Praha7.cz
dveře 5.01