Oddělení veřejných zakázek (OVZ) zpracovává plán veřejných zakázek, zadání pro přípravu investičních akcí, zajišťuje a provádí výběrová řízení zakázek MČ Praha 7.


Oddělení veřejných zakázek (OVZ)

 • Zpracovává do 30 dnů od předložení seznamu akcí žadatelskými odbory plán veřejných zakázek za účelem optimalizace personálního vytížení OIVZ. Následně jej OIVZ předkládá vedoucím žadatelských odborů za účelem plánování.

 • Zpracovává zadání pro přípravu investičních akcí MČ P7, tj. veřejných zakázek malého rozsahu, veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jako „ZZVZ“) a v souladu s pravidly MČ P7 pro zadávání veřejných zakázek.

 • Zajišťuje a provádí výběrová řízení veřejných zakázek MČ P7 malého rozsahu dle platných „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek“ a zajišťuje a provádí zadávací řízení na veřejné zakázky dle ZZVZ.

 • Zpracovává dodatky k již uzavřeným smlouvám k veřejným zakázkám malého rozsahu v souladu a v rozsahu dle metodického pokynu MČ P7 pro uzavírání smluv nebo dle požadavku vedoucí odboru OIVZ.

 • Při zadávání objednávek spolupracuje s referentem centrálního nákupu při objednávání zboží, služeb a stavebních prací.

 • Ve spolupráci s OMA zajišťuje stanovení termínu prohlídky místa plnění v rámci výběrového/zadávacího řízení veřejné zakázky.

 • Připravuje smlouvy a jejich dodatky uzavírané na základě veřejných zakázek k odsouhlasení vedoucí odboru OIVZ.

 • Ve spolupráci s ostatními odbory kompletuje podklady pro výběrová/zadávací řízení za účelem vyhlášení veřejné zakázky v rozsahu uvedeném v „Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek“.

 • Připravuje kompletní materiály do Rady pro uzavření smluv, případně jejich dodatků na základě výběrových a zadávacích řízení na veřejné zakázky a předkládá je ke kontrole a odsouhlasení vedoucí odboru OIVZ.

 • Uveřejňuje informace a dokumenty vztahující se k veřejným zakázkám na profilu zadavatele, případně ve Věstníku veřejných zakázek a TEDu.

 • V případě potřeby si může zajistit externího administrátora zadávacího řízení na veřejné zakázky podle ZZVZ.

 • Seznamuje zaměstnance s novelami zákonů v oblasti veřejných zakázek.

 • Zpracovává a uveřejňuje na profilu zadavatele dle pravidel ZZVZ informaci o výši skutečně uhrazené ceny ukončených investičních akcí realizovaných na základě výběrového/ zadávacího řízení. Připravuje přehled veřejných zakázek a uzavřených smluv pro Radu MČ Praha 7.

 • Vede evidenci smluv pro jednotlivé investiční projekty a předepsané dokumentace ve smyslu ZZVZ.

 • Archivuje dokumentaci včetně smlouvy k výběrovým řízením na veřejné zakázky malého rozsahu a v souladu se ZZVZ archivuje dokumentaci včetně smlouvy k veřejným zakázkám zadávaným podle ZZVZ.

 • Spolupracuje s ostatními odbory při předkládání podkladů pro kontrolu z dotačních titulů.

 • Předkládá k uveřejnění v registru smluv OPV smlouvy a jejich dodatky v souladu s požadavky metodického pokynu MČ P7 pro uzavírání smluv.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor investic a veřejných zakázek - oddělení veřejných zakázek
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Zimmermannová Karolína, Ing.

vedoucí oddělení
tel. +420220144231
gsm. +420778499602
ZimmermannovaK@praha7.cz
dveře 3.02

Češková Yvona

technička, referentka
gsm. +420737310692
CeskovaY@Praha7.cz
dveře 3.01

Šípová Tereza

referentka
gsm. +420778428971
SipovaT@Praha7.cz
dveře 3.01