Odbor investic a veřejných zakázek (OIVZ) připravuje zadání pro veřejné zakázky a výběrová řízení, zajišťuje objednávání zboží, služeb a stavebních prací. Na veřejných zakázkách spolupracuje s ostatními odbory a připravuje přehled všech veřejných zakázek městské části.


oddělení investic

oddělení veřejných zakázek

Vedoucí odboru a právník

 • Kontroluje a vypracovává návrhy do RMČ v souladu se zákonem 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění za odbor OIVZ a předkládá je Radě.
 • Zajišťuje právní posouzení nebo přípravu smluv a jejich dodatků uzavíraných na základě veřejných zakázek.
 • Zpracovává dodatky k již uzavřeným smlouvám k veřejným zakázkám zadávaným dle ZZVZ v souladu a v rozsahu dle metodického pokynu MČ P7 pro uzavírání smluv.
 • Dle potřeby se účastní na veškerých úkonech prováděných oddělením veřejných zakázek a investičním oddělením.
 • Dle pokynů členů Rady a tajemníka či vedoucích odborů se účastní jednání v průběhu realizace díla, dodávek či služeb realizovaných na základě výběrového/ zadávacího řízení.
 • Může se zúčastňovat jednání Zastupitelstva.
 • Po odborné stránce se podílí na přípravě interních materiálů – metodik.
 • Připravuje rozpočet MČ investičních akcí realizovaných OIVZ, zejména investičních akcí a rekonstrukcí školských objektů (budovy škol, školních jídelen, tělocvičen, školních hřišť).
 • Vede evidenci jednotlivých výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu a zadávacích řízení podle ZZVZ.

Oddělení investic

 • Ve spolupráci s OVPŘ a se správci školských objektů (budov škol, školních jídelen, tělocvičen, školních hřišť) připravuje investiční záměry.
 • Zpracovává a zajišťuje podklady pro vyhlášení výběrových zakázek a objednávek na investiční akce a rekonstrukce školských objektů.
 • Zadává zpracování projektové dokumentace na školské objekty, zajišťuje veškeré podklady, povolení a vyjádření nutná k realizaci staveb včetně přípravy smlouvy o dílo,
 • Zajišťuje po dobu výstavby u vysoutěžených veřejných zakázek na stavbách školských objektů:
 • investorský dozor,
 • převzetí dokončených staveb,
 • dodržování harmonogramů dílčích termínů prací vyplývajících z uzavřených smluv,
 • kolaudaci a reklamační řízení.
 • Ve spolupráci s ostatními odbory řeší reklamační řízení po dobu záruky – na akcích realizovaných na základě výběrového/ zadávacího řízení.
 • Zpracovává podklady pro potřeby oddělení veřejných zakázek OIVZ.

Oddělení veřejných zakázek

 • Zpracovává do 30 dnů od předložení seznamu akcí žadatelskými odbory plán veřejných zakázek za účelem optimalizace personálního vytížení OIVZ. Následně jej OIVZ předkládá vedoucím žadatelských odborů za účelem plánování.
 • Zpracovává zadání pro přípravu investičních akcí MČ P7, tj. veřejných zakázek malého rozsahu, veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jako „ZZVZ“) a v souladu s pravidly MČ P7 pro zadávání veřejných zakázek.
 • Zajišťuje a provádí výběrová řízení veřejných zakázek MČ P7 malého rozsahu dle platných „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek“ a zajišťuje a provádí zadávací řízení na veřejné zakázky dle ZZVZ.
 • Zpracovává dodatky k již uzavřeným smlouvám k veřejným zakázkám malého rozsahu v souladu a v rozsahu dle metodického pokynu MČ P7 pro uzavírání smluv nebo dle požadavku vedoucí odboru OIVZ.
 • Při zadávání objednávek spolupracuje s referentem centrálního nákupu při objednávání zboží, služeb a stavebních prací.
 • Ve spolupráci s OMA zajišťuje stanovení termínu prohlídky místa plnění v rámci výběrového/zadávacího řízení veřejné zakázky.
 • Připravuje smlouvy a jejich dodatky uzavírané na základě veřejných zakázek k odsouhlasení vedoucí odboru OIVZ.
 • Ve spolupráci s ostatními odbory kompletuje podklady pro výběrová/zadávací řízení za účelem vyhlášení veřejné zakázky v rozsahu uvedeném v „Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek“.
 • Připravuje kompletní materiály do Rady pro uzavření smluv, případně jejich dodatků na základě výběrových a zadávacích řízení na veřejné zakázky a předkládá je ke kontrole a odsouhlasení vedoucí odboru OIVZ.
 • Uveřejňuje informace a dokumenty vztahující se k veřejným zakázkám na profilu zadavatele, případně ve Věstníku veřejných zakázek a TEDu.
 • V případě potřeby si může zajistit externího administrátora zadávacího řízení na veřejné zakázky podle ZZVZ.
 • Seznamuje zaměstnance s novelami zákonů v oblasti veřejných zakázek.
 • Zpracovává a uveřejňuje na profilu zadavatele dle pravidel ZZVZ informaci o výši skutečně uhrazené ceny ukončených investičních akcí realizovaných na základě výběrového/ zadávacího řízení. Připravuje přehled veřejných zakázek a uzavřených smluv pro Radu MČ Praha 7.
 • Vede evidenci smluv pro jednotlivé investiční projekty a předepsané dokumentace ve smyslu ZZVZ.
 • Archivuje dokumentaci včetně smlouvy k výběrovým řízením na veřejné zakázky malého rozsahu a v souladu se ZZVZ archivuje dokumentaci včetně smlouvy k veřejným zakázkám zadávaným podle ZZVZ.
 • Spolupracuje s ostatními odbory při předkládání podkladů pro kontrolu z dotačních titulů.
 • Předkládá k uveřejnění v registru smluv OPV smlouvy a jejich dodatky v souladu s požadavky metodického pokynu MČ P7 pro uzavírání smluv.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor investic a veřejných zakázek
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Pochmannová Hana, Ing. arch.

vedoucí odboru
tel. +420220144184
gsm. +420603770889
PochmannovaH@Praha7.cz
dveře 3.02