Oddělení investic (OI) zpracovává a zajišťuje podklady pro vyhlášení výběrových zakázek a objednávek na investiční akce a rekonstrukce školských objektů. Zadává zpracování projektové dokumentace na školské objekty, zajišťuje veškeré podklady, povolení a vyjádření nutná k realizaci staveb včetně přípravy smlouvy o dílo. Ve spolupráci s ostatními odbory řeší reklamační řízení po dobu záruky – na akcích realizovaných na základě výběrového/ zadávacího řízení.


Oddělení investic (OI)

 • Vedoucí OI zastupuje vedoucího OIVZ v době jeho nepřítomnosti a zajišťuje výkon všech s tím spojených úkonů, včetně účasti na jednáních a poradách MŠ a ZŠ v rozsahu svého úseku.

 • Ve spolupráci s OŠK a se správci školských objektů (budov škol, školních jídelen,   tělocvičen, školních hřišť) připravuje investiční záměry.

 • Na základě požadavku OŠK se vyjadřuje k oprávněnosti a rozsahu oprav a drobných investičních akcí realizovaných ZŠ a MŠ z investičního fondu příspěvkové organizace.

 • Zpracovává a zajišťuje podklady pro vyhlášení výběrových zakázek a objednávek na investiční akce a rekonstrukce školských objektů.

 • Zadává zpracování projektové dokumentace na školské objekty, zajišťuje veškeré podklady, povolení a vyjádření nutná k realizaci staveb včetně vydání stavebního povolení/ souhlasu s provedením stavby či jiného dokumentu opravňujícího stavebníka k realizaci stavebních prací.

 • Věcně a technicky vypracovává požadavky na nákup nebo objednávku popř. dodatek ke smlouvě dle pravidel MČ pro zadávání veřejných zakázek.

 • Zajišťuje a zpracovává podklady pro vyhlášení veřejných zakázek nebo provedení objednávek na investiční akce a rekonstrukce školských objektů, zejména:

  • kompletní podklady pro výběrová/ zadávací řízení/ objednávky a vypracovává zadávací podmínky,

  • a kontroluje dokumenty v souvislosti s vyhlášením VZ,

  • a komunikuje s uchazeči/ dodavateli v rámci přípravy nebo průzkumu trhu či v průběhu VZ,

  • prohlídku místa plnění v rámci výběrových/ zadávacích řízení,

  • zpracování žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek, případně vyřízení námitek podaných v průběhu VZ účastníky autorským dozorem/ zpracovatelem zadávacích podmínek.

 • Zajišťuje po dobu výstavby u vysoutěžených veřejných zakázek na stavbách školských objektů:

  • investorský dozor,

  • předání a převzetí realizovaných staveb,

  • a účastní se kontrolních dnů na stavbě,

  • dodržování harmonogramů dílčích termínů prací vyplývajících z uzavřených smluv,

  • a potvrzuje po věcné a číselné stránce fakturaci zhotovitele/ dodavatele,

  • kolaudaci stavby,

  • reklamační řízení po dobu záruky.

 • Zpracovává podklady pro potřeby oddělení veřejných zakázek OIVZ.

 • Spolupracuje s referentem centrálního nákupu při objednávání zboží, služeb a stavebních prací.

 • Zpracovává materiály do Rady MČ P7 a pro zasedání Zastupitelstva MČ P7.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor investic a veřejných zakázek - oddělení investic
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Chládková Šárka

vedoucí oddělení
tel. +420220144217
gsm. +420724238368
ChladkovaS@Praha7.cz
dveře 3.04

Kovaříková Andrea

referentka investic
tel. +420220144104
gsm. +420724963609
KovarikovaA@Praha7.cz
dveře 3.04

Kovář Zdeněk

referent investic
gsm. +420778978042
KovarZ@Praha7.cz
dveře 3.04