archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V pátek 5. října (od 14:00 do 22:00 hodin) a v sobotu 6. října 2018 (od 8:00 do 14:00 hodin) proběhnou volby do zastupitelstev obcí. V Praze 7 se budou volit zastupitelé městské části Praha 7 a také hlavního města Prahy. Komunální volby se do značné míry liší od voleb sněmovních či evropských – volit v nich lze také jednotlivce. Přinášíme vám pomocný návod, jak se v systému voleb zorientovat.

Do Zastupitelstva městské části Praha 7 bude na příští volební období voleno 29 členů zastupitelstva. Do Zastupitelstva hlavního města Prahy se bude volit 65 členů zastupitelstva. Volby se na území Městské části Praha 7 konají v jednom volebním obvodu rozděleném na 36 okrsků s čísly 7001–7036, jejichž výčet najdete na úřední desce ÚMČ Praha 7 nebo také zde.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky včetně pokynů k hlasování a informace o umístění příslušné volební místnosti obdrží voliči s trvalým pobytem v MČ Praha 7 do svých poštovních schránek nejpozději tři dny před zahájením voleb. V záhlaví hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou. Tou může být politická strana, politické hnutí, jejich koalice, sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Seznam subjektů kandidujících do Zastupitelstva MČ Praha 7 je zveřejněn na úřední desce ÚMČ Praha 7 nebo také zde. Pokud by volič nedostal hlasovací lístky do poštovní schránky, má možnost si je vyzvednout na odboru správních agend ÚMČ Praha 7 (U Průhonu 11, Praha 7) nebo je obdrží ve dny voleb přímo ve volební místnosti. Vzory platných hlasovacích lístků a případná oznámení o odvolání kandidátů nebo jejich vzdání se kandidatury budou vyvěšeny ve volebních místnostech.

Způsob hlasování
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči bude v souladu s ust. § 33 cit. zákona umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, případně státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem). Úpravu hlasovacího lístku a jeho vložení do úřední obálky provede volič v prostoru k tomu určeném (zástěna ve volební místnosti) a poté jej vloží do hlasovací schránky. Hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy a hlasovací lístek do Zastupitelstva MČ Praha 7 se vkládají do jedné úřední obálky.

Volební systém
Způsob hlasování a úpravu hlasovacích lístků upravuje § 34 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Pokyny pro hlasování do zastupitelstev obcí budou součástí sad hlasovacích lístků, které voliči obdrží, doporučujeme věnovat těmto pokynům pozornost. 

Každý volič v Praze 7 má 29 hlasů, což odpovídá počtu zastupitelů MČ Praha 7. Tyto hlasy může dát jednomu uskupení (1), jednotlivým kandidátům (2, 4) nebo oba postupy zkombinovat (3). Důležité je, že nelze zakřížkovat dvě celá uskupení či dát více než 29 hlasů. Strany, které nemají plný počet kandidátů, jsou matematicky znevýhodněné.  Stejný systém platí i pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy, jen počet hlasů je 65.


Možnosti hlasování 

 

Příklad 1 – Volič hlasuje pro jednu kandidátku s plným počtem zastupitelů.

 

Příklad 2 – Volič hlasuje pouze pro lídra kandidátky, a nevyužil tak svých dalších 28 hlasů.

 

Příklad 3 – Volič hlasuje kombinovaně pro kandidátku a 5 jednotlivců. Kandidátka tím získává 24 hlasů.     

 

Příklad 4 – Volič hlasuje pro jednotlivce a využil všech svých 29 hlasů.


Pozor na neplatné hlasy! 
Pokud by byla zaškrtnuta více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet hlasů, byl by takový hlas neplatný. Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas rovněž neplatný.

Nemůžete se k volbám dostavit?
Při volbách do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz, proto se voličské průkazy nevydávají. Každý volič může volit pouze tam, kde je zapsán do stálého seznamu voličů, tj. v místě svého trvalého bydliště. V odůvodněných případech je možné požádat o vyslání členů okrskové volební komise ve dnech voleb do místa bydliště. Požadavek lze nahlásit na Odboru správních agend ÚMČ Praha 7, a to na tel.: 604 794 409 nebo 778 110 017.