Podat žádost o rybářský lístek smí žadatel nebo jeho zákonný zástupce (většinou rodič v případě, že je žadatel mladší 15 let), který má osvědčení nutné pro vydání prvního rybářského lístku nebo starší rybářský lístek a trvalé bydliště na území Prahy 7. V případě ztráty či odcizení rybářského lístku nelze vydat jeho duplikát, ale je nutno požádat o vystavení nového lístku a žadatel není zproštěn od poplatku.Od 1. 1. 2024 platí novela vyhlášky 197/2004 zákona o rybářství. Nově se rybářské lístky vydávají pouze na dobu 30 dní, 10 let a na dobu neurčitou. Rybářský lístek na 30 dní se i nadále bude vydávat bez prokázání kvalifikačních předpokladů daných vyhláškou, a u rybářských lístků na dobu 10 let a dobu neurčitou bude prokázání kvalifikačních předpokladů i nadále nutností. Cena rybářských lístků se nemění.

CO MUSÍM PŘEDLOŽIT

  • osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo předchozí rybářský lístek v případě druhého a dalšího lístku
  • u cizince platný rybářský lístek nebo licenci vydanou v zemi, jejímž občanem jste
  • občanský průkaz / u cizince cestovní pas

Jak dlouho budu na rybářský lístek čekat

Lhůty pro vydávání rybářských lístků jsou řešeny v souladu se správním řádem; zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem (v úředních hodinách). Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.


Správní poplatky

 Třicetidenní 200 Kč
Desetiletý 500 Kč
Desetiletý pro osoby mladší 15 let 250 Kč
Desetiletý pro osoby studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250 Kč
Na dobu neurčitou  1000 Kč

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor životního prostředí
U Průhonu 1338/38

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Lumpe Martin, Ing.

referent ZPS
dveře 4.03
tel. +420220144223
LumpeM@Praha7.cz

§ 30  Zákona č. 99/2004 Sb. přestupky fyzických osob

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v rybníkářství loví jiným než stanoveným způsobem (§ 3 odst. 2 a 5),

b) provádí lov na udici v rybníkářství, aniž je rybníkářem anebo jím pověřenou osobou (§ 3 odst. 2),

c) provádí lov ryb nebo vodních organizmů mimo rybářský revír v rozporu se způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany rozmnožování ryb po dobu jejich hájení [§ 13 odst. 3 písm. a) a § 13 odst. 11] nebo loví mimo denní dobu lovu ryb stanovenou prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany rybí obsádky [§ 13 odst. 3 písm. c)],

d) uloví a přisvojí si rybu vybraného druhu, která nedosáhla nejmenší lovné míry stanovené prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany tohoto druhu ryb [§ 13 odst. 3 písm. b) a § 13 odst. 11],

e) poruší zákazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3,

f) provádí lov v rozporu s podmínkami výkonu rybářského práva stanovenými v povolence k lovu (§ 13 odst. 9),

g) loví pomocí elektrického proudu v rozporu s § 13 odst. 6,

h) nemá u sebe nebo na požádání nepředloží doklady uvedené v § 13 odst. 7,

i) neoprávněně chytá ryby. 

Za přestupek  fyzických osob podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), f) a g)  lze uložit pokutu do 30 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutu do 5 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) lze uložit pokutu do 1 500 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. i) lze uložit pokutu do 8000 Kč; za tento přestupek lze uložit také zákaz činnosti do jednoho roku. Za přestupek

§ 30  Zákona č. 99/2004 Sb. Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) v rybníkářství loví jiným než stanoveným způsobem (§ 3 odst. 2 a 5), b) provádí lov na udici, aniž je rybníkářem anebo jimi pověřenou osobou (§ 3 odst. 2), c) poruší zákazy pro lov ryb. a Za přestupek podle odstavce 1  uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Právní předpisy

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Vyhláška 197/2004 Sb., k provádění zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství.

Související předpisy

 Zákon č. 500/2004., správní řád.FORMULÁŘE

Žádost o vydání rybářského lístku