V České republice upravuje podmínky konání veřejného vystoupení § 8 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Jedná se o činnost se zvířaty, která je přístupná veřejnosti. Netýká se soustředění zvířat od různých chovatelů.  


Veřejným vystoupením se rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se zvířetem nebo zvířaty chovatele, které je přístupné veřejnosti, a to i prostřednictvím sdělovacích prostředků. Jedná se o vystoupení za účelem výchovy, vzdělávání, reklamy, soutěže, podnikání nebo vystoupení, při kterém vznikne doklad o zvířeti, který je hodnocením jeho vzhledu, výkonu nebo určitých vloh.  

Fyzická nebo právnická osoba, která pořádá veřejná vystoupení zvířat, je povinna oznámit minimálně 14 dní před konáním veřejného vystoupení veterinární správě a příslušné obci místo a datum konání, druh a počet zvířat a údaje umožňující identifikaci odpovědných osob dle zákona.

Za veřejné vystoupení se nepovažuje svod zvířat. Svody zvířat jsou nyní povolovány obcemi dle § 46 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Svody se podle novely veterinárního zákona týkají pouze soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů.

Výjimka z dodržení povinností

Oznámení o konání veřejného vystoupení a předložení seznamu činností se zvířaty se nevztahuje na ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, obecní policii, na zoo a záchrannou stanici, pokud se vystoupení koná v jejich prostorech, a dále na zpětné vypuštění zvířete do volné přírody zoo nebo záchrannou stanicí.


FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Oznámení o konání veřejného vystoupení
Žádost o povolení konání svodu zvířat

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor životního prostředí
U Průhonu 1338/38
placeholder

Horská Hana, Ing.

vedoucí odboru
dveře 4.04
tel. +420220144151
gsm. +420603380520
HorskaH@Praha7.cz