Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (stav k novele č. 281/2009 Sb.)

• schvaluje místa vhodná pro trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (tržnice a tržiště) a po určení veterinárních podmínek (§ 9 odst. 2) také místa vhodná pro shromažďování a svody zvířat za jiným účelem; rovněž povoluje konání těchto trhů a svodů
• na svém území, které zasahuje do ochranného pásma, pásma dozoru, popřípadě dalšího pásma s omezením, se podílí na zabezpečování mimořádných veterinárních opatření nařízených příslušným orgánem veterinární správy, a to způsobem a v rozsahu stanovených těmito opatřeními
• přijímá oznámení o výskytu nákazy

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (stav k novele č. 291/2009 Sb.)

• povoluje veřejná vystoupení. Tato povolení lze vydat jen na základě pořadatelem předloženém schváleném řádu ochrany zvířat během veřejného vystoupení. Pokud by veřejné vystoupení mohlo narušit veřejný pořádek nebo by mohlo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti osob nebo zvířat, zdraví a majetku, odbor životního prostředí povolení nevydá.
• § 24a odst.1
 rozhoduje o zvláštním opatření podle § 28a
 plní další úkoly v oblasti ochrany zvířat stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy, není-li v dosahu jiný příslušný orgán ochrany zvířat
• vyžádá si v řízení o správním deliktu odborné vyjádření orgánů veterinární správy, které je pro toto řízení závazné

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) (stav k novele č. 104/2011 Sb.)

• projednává přestupky (§30) a správní delikty (§31)
• vydává a odebírá rybářské lístky
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (stav k novele č. 245/2011 Sb.)

• projednává přestupky nebo jiné správní delikty týkající se § 3 odst. 1 písm. a), jde-li o výskyt a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat. Ukládá odstranění zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě.
• přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů podle § 9 a jejich předkládání rostlinolékařské správě k dalšímu řízení

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (stav k novele č. 281/2009 Sb.)

• vydává lovecké lístky
• odebírá lovecké lístky nejdéle na dobu 5 let, pokud je dodatečně zjištěna okolnost, která žadateli znemožňuje lovecký lístek získat, nebo vznikla-li taková okolnost po jeho vydání. Lovecký lístek nemusí být žadateli vydán také tehdy, bylo-li proti němu zahájeno soudní řízení pro trestný čin nebo správní řízení k uložení pokuty podle § 64
• ukládá pokuty až do výše 30 000 Kč držiteli loveckého lístku, který se dopustí přestupku tím, že poruší některé pravidlo lovu uvedené v § 41 až 45 nebo v § 49 odst. 1. Přitom může být uložen zákaz činnosti do doby 2 let; to s sebou nese odebrání loveckého lístku a někdy rovněžpropadnutí věci
Více informací naleznete ZDE