Stavební právo je velmi variabilní a poslední změna stavebního zákona byla doprovázena změnou 44 navazujících zákonů, proto vše, co v zákonech je, se v plném znění na naše webové stránky určitě nevejde. Tento oddíl obsahuje pouze několik základních informací pro postup v typických situacích a upozorňuje na některé nezbytnosti, které vám mohou velmi usnadnit práci, zvýšit úspěšnost vašich stavebních záměrů a najít cestu, jak se na řízeních vedených stavebním úřadem aktivně a hlavně racionálně podílet.


Jsem jediný vlastník pozemků nebo stavby 

Pokud jste jediným vlastníkem všech pozemků, na kterých chcete stavět, případně vlastníkem stavby, kterou chcete stavebně měnit, odpadá vám velká starost.

Pozemek nebo stavba má více vlastníků

Pokud nejste jediným vlastníkem pozemku nebo stavby musíte  stavebnímu úřadu k žádosti o umístění nebo povolení jakékoliv stavby doložit od 1. 1. 2018 souhlasy vlastníků všech těchto pozemků respektive staveb. Tyto souhlasy musí být vyznačeny na situačním výkresu stavby. Připomínáme, že částí stavby mohou být i různé přípojky vody, kanalizace, plynu, horkovodu, elektrické energie nebo sdělovací kabely, které se obvykle vedou v chodníku nebo komunikaci. Chodníky i komunikace jsou obvykle ve vlastnictví Hlavního města Prahy, za které dává souhlas Odbor evidence majetku MHMP a je ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, která se ke stavbě též za vlastníka vyjadřuje.

Stavební úřad vlastnické vztahy neřeší, ale plně je respektuje. Vlastníka pozemku nebo stavby prostě nemůže žádným způsobem donutit, aby souhlas vydal. V případě takových problémů je třeba vyhledat pomoc právníka.

Pokud se chystáte provádět stavební úpravy v domě, kde existuje společenství vlastníků bytových jednotek, postačí od 1. 1. 2018 souhlas statutárního zástupce SVJ, kterým je obvykle předseda.

 

Stavební zákon zná 5 druhů územních rozhodnutí. Většina lidí se v praktickém životě setkává s dvěma z nich, a to s rozhodnutím o umístění stavby a rozhodnutím o dělení nebo scelování pozemků.

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Rozhodnutí o umístění stavby

Rozhodnutí o umístění stavby slouží k tomu, aby se prověřila možnost stavbu na pozemku vůbec postavit. Určí objem stavby, hlavní funkci stavby a možnost napojení stavby na komunikace a sítě technického vybavení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby je třeba vydat i na nové části již zkolaudované stavby, které vyčnívají ze střechy, fasády, jinými slovy z obalové křivky stavby. Typickými příklady jsou přístavba výtahu, půdní nástavba, kdy se zvedá hřeben střechy, ale i půdní vestavba, pokud se navrhují nové vikýře nebo se zvyšuje římsa a to nejen uliční, ale třeba i jen ta dvorní.

Územní rozhodnutí je možné vydat samostatně nebo ve společném řízení zároveň se stavebním povolením. Záleží jen na stavebníkovi, jakou formu zvolí. Formulář žádosti o územní rozhodnutí i formulář žádosti o společné rozhodnutí najdete v odkazu formuláře stavebního úřadu.

Územní rozhodnutí může být v některých jednoduchých případech, pokud jsou splněny zákonné podmínky, nahrazeno územním souhlasem. Velmi často se tato možnost využívá například při umístění přípojek vody, kanalizace, plynu nebo elektřiny. Splnění zákonných podmínek však vždy raději doporučujeme konzultovat se stavebním úřadem.

Dělení nebo scelování pozemků

Pokud žádáte o rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, musí být žádost podána všemi vlastníky všech pozemků, které jsou předmětem rozhodnutí. Pokud nechce některý z vlastníků řešit věc osobně, může samozřejmě jako ve všech ostatních případech zplnomocnit k tomuto úkonu svého zástupce.

Místo rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků může stavební úřad v jednoduchých zákonem stanovených případech vydat jiné opatření. Splnění zákonných podmínek však vždy raději doporučujeme konzultovat se stavebním úřadem. Dále upozorňujeme na možný nesoulad stavebního zákona a katastrálních zákonů, kdy jiné opatření v některých případech nepostačí pro zápis do katastru nemovitostí.

 

Pravomocné stavební povolení umožňuje stavebníkovi stavbu začít stavět. Stavební povolení je nejobvyklejším způsobem povolení stavby a je třeba o něj požádat na všechny druhy staveb, pokud stavební zákon neumožní postupovat jinak. Stavební povolení je právo stavět, nikoliv povinnost stavět. Zateplení objektu vyžaduje vždy stavební povolení.

Stavební povolení lze vydat společně s územním rozhodnutím ve společném řízení. Záleží jen na stavebníkovi, jakou formu zvolí. Formulář žádosti o stavební povolení i formulář žádosti o společné rozhodnutí najdete v odkazu formuláře stavebního úřadu.

Žádost o stavební povolení

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Kromě běžných staveb povoluje zdejší stavební úřad i stavby speciální. Oddělení stavební povoluje kromě běžných staveb i stavby silnic. Typickým případem, se kterým se běžný občan může setkat, je například stavební úprava chodníku pro vjezd ke stavbě. Oddělení vodohospodářské povoluje stavby vodních děl. Jedná se například o studny a vsakovací zařízení srážkových vod. Pro stavby, které nejsou vodním dílem, ale jsou v záplavovém území, a to i chráněném protipovodňovými zábranami, vydává souhlasy se stavbou v záplavovém území. Dále vydává závazná stanoviska při umisťování, povolování, užívání a odstraňování staveb z hlediska ochrany vod.

Celou problematiku speciálních stavebních úřadů nelze jednoduše popsat na těchto webových stránkách. Výše uvedené informace slouží pouze k upozornění na jejich existenci v rámci zdejšího stavebního úřadu a některé nejčastější případy, které mohou drobného stavebníka potkat. Tuto problematiku doporučujeme vždy konzultovat s příslušným oddělením stavebního úřadu.

 

Ohlášení v zákonem stanovených případech nahrazuje stavební povolení. Výčet těchto staveb a zákonných podmínek k tomu, aby mohly být povoleny ohlášením, je poměrně velký. Pokud se neorientujete dobře ve stavebním zákoně, doporučujeme vždy takové záměry konzultovat se stavebním úřadem. Typicky se jedná o výměnu oken, některé druhy stavebních úprav a udržovacích prací a od 1. 1. 2018 také stavby rodinných domů bez ohledu na jejich velikost, splní-li definici rodinného domu podle platné legislativy. 

Ohlášení stavby

Připomínáme, že k ohlášení stavebnímu úřadu je stejně jako k žádosti o územní rozhodnutí, stavební povolení nebo jiný způsob povolení stavby třeba doložit závazná stanoviska některých dotčených orgánů, například souhlasné stanovisko orgánu památkové péče, kterým je Odbor památkové péče MHMP nebo třeba silničního správního úřadu, kterým je obvykle Odbor dopravy ÚMČ Praha 7.

 

Stavební zákon uvádí výčet staveb, které při splnění zákonných podmínek nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Upozorňujeme však, že to neznamená, že tyto stavby automaticky nevyžadují žádné opatření stavebního úřadu. Typickým příkladem, se kterým se každý občan běžně setkává, je stavba vodovodní, kanalizační, plynové nebo elektrické přípojky, pro kterou sice nepotřebujete stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, ale potřebujete územní souhlas v některých případech i územní rozhodnutí.

Dále upozorňujeme, že stavby, které opravdu nevyžadují žádné opatření stavebního úřadu, mohou vyžadovat stanovisko dotčeného orgánu, například souhlasné stanovisko orgánu památkové péče, kterým je Odbor památkové péče MHMP nebo třeba silničního správního úřadu, kterým je obvykle Odbor dopravy ÚMČ Praha 7. Typicky se jedná o reklamní plachty bez pevné konstrukce upevněné pouze skobičkami a lanky nebo reklamní zařízení o ploše menší než 0,6 m2.

 

Kolaudace neboli povolení užívání dokončení stavby nebo její některé části může být provedena různými úkony stavebního úřadu podle charakteru a funkce stavby. Od 1. 1. 2018 již bude v některých případech stavební úřad vydávat i kolaudační rozhodnutí, u rodinných domů naopak nebude kolaudace požadována.

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Oznámení změny v užívání stavby

Kolaudace v jakékoliv formě se účastní pouze stavebník, vlastník stavby, dodavatel stavby, dotčené orgány a samozřejmě stavební úřad. Kolaudace se neúčastní a nemají žádné právo se k ní vyjadřovat vlastníci sousedních pozemků a staveb, i když byli účastníky stavebního řízení, kterým byla stavba povolena.

Výčet dokladů ke kolaudaci je pro každou stavbu individuální podle její funkce rozsahu a charakteru. Pokud nemáte s kolaudací stavby žádné zkušenosti, doporučujeme vždy věc konzultovat s příslušným referentem stavebního úřadu.

Stavební úřad upozorňuje, že roční rozhodovací praxe dle poslední velké novely přinesla ze strany dotčených orgánů nový výklad postupů. Jelikož podkladem pro vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí jsou též stanoviska dotčených orgánů, které nemohou již vydávat závazná stanoviska na základě pozvání stavebním úřadem na kontrolní prohlídku stavby, ale stavebník musí předem o jejich stanovisko formálně požádat. Hasičský záchranný sbor má pro tuto žádost předepsaný formulář. Včasné požádání dotčeného orgánu umožní nezdržení kolaudace samotné.

 

Všechna řízení vedená stavebním úřadem se řídí stavebním zákonem a správním řádem (u speciálních stavebních úřadů ještě dalšími zákony). Tyto zákony stanoví stavebnímu úřadu, za jakých okolností doručuje dokumenty vydávané v řízení účastníkům řízení individuálně poštou a kdy se doručují vyvěšením na úřední desku MČ. Stavební úřad tedy způsob doručování nemůže určit dle své vlastní vůle, ani podle přání účastníků řízení.

Problematika týkající se toho, kdo má právo být účastníkem řízení je velmi komplikovaná a mnohdy je předmětem rozhodování soudů, proto na těchto webových stránkách v žádném případě nemůžeme nějak taxativně určit jednotná pravidla a nelze definovat žádnou zjednodušenou formou, v této věci můžeme pouze odkázat na platné znění zákonů.

Pokud jste byli stavebním úřadem obesláni jako účastníci řízení ve věci umístění nebo povolení stavby na sousedním pozemku, není vaše účast povinná, doporučujeme však se určitě seznámit s projektovou dokumentací stavby a v případě jakýchkoliv nejasností požádat o vysvětlení příslušného referenta stavebního úřadu. Konstruktivní a racionální přístup ze strany účastníků řízení i stavebníka a vzájemný respekt, dobrou komunikaci a spolupráci  vždy uvítáme.

 

Kromě základních úkonů vyjmenovaných v předchozích bodech stavební úřad provádí mnoho dalších úkonů a vede ještě další druhy správních řízení. Přehled je uveden v části Základní informace o SÚ nebo přímo v odkazu na jednotlivá oddělení stavebního úřadu.

Oddělení administrativně právní
Oddělení stavební
Oddělení územního rozhodování
Oddělení vodohospodářské

Korespondence a konzultace se stavebním úřadem

Pokud obdržíte korespondenci zaslanou zdejším stavebním úřadem, doporučujeme přečíst ji celou. Obsahuje vždy poučení o úkonech účastníků řízení podle správního řádu a stavebního zákona, může obsahovat i upozornění stavebního úřadu a rozhodnutí obvykle obsahuje i podmínky, které by měl žadatel nebo stavebník dodržet. Plnění těchto podmínek je pak vyžadováno v průběhu realizace stavby nebo ke kolaudaci.

Pokud potřebujete konzultaci týkající se agendy zdejšího stavebního úřadu, jsme vám k dispozici každé pondělí a středu v úředních hodinách i bez předchozího objednání. Stavební legislativa je bohužel čím dál více složitější a my jsme tu pro vás.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Stavební úřad
U Průhonu 1338/38

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Lubasová Helena, Ing.

vedoucí odboru
dveře 3.11b
tel. +420220144128
gsm. +420736519842
LubasovaH@Praha7.cz