Odstraňování nesouladů v k.ú. Troja

1)   Dokumentace skutečného provedení

Podle ust. § 125 odst. 1) stavebního zákona Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

Podle ust. § 125 odst. 2) stavebního zákona Nejsou-li zachovány doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba povolena, platí, že stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby vyhovuje několika účelům, má se za to, že stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad.

Podle ust. § 125 odst. 3) stavebního zákona Neplní-li vlastník stavby povinnost podle odstavce 1, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám.

Podle ust. § 125 odst. 4) stavebního zákona není-li třeba dokumentaci pořízenou podle odstavce 1 nebo 3 doplnit, změnit nebo jinak přepracovat, stavební úřad ji ověří a po jednom ověřeném vyhotovení zašle vlastníkovi stavby.

A)    Změny staveb, při kterých došlo k drobné změně obvodu stavby  (menší přístavba např. verandy,  apod…. ne! přístavba celého traktu, rozšíření obytného prostoru, ani nová stavba!), postavené cca do roku 1970 (tedy zhruba 50 let staré stavby) lze ze strany stavebního úřadu brát jako stavby ve smyslu ust. § 125 odst. 2 stavebního zákona – pokud je vlastní stavba povolená a jedná se opravdu pouze o menší změny obvodu stavby.
Pak je potřeba postupovat podle § 125 odst. 3 stavebního zákona. Pokud si pasport pořídí vlastník sám, nebude stavební úřad nic nařizovat.

B)     Spolu se žádostí o ověření dokumentace skutečného provedení je potřeba doložit jakékoliv doklady o existenci stavby – např. doporučuji oslovit Finanční úřad nebo má vlastník např.  znalecké posudky, ocenění nemovitosti apod. (zpracované pro dědické řízení, převod nemovitosti, apod…), prostě cokoliv, z čeho se dá vyčíst stáří stavby nebo informace o stavbě, existenci stavby…… Orientačně lze použít Archiv leteckých snímků (iprpraha.cz), kde jsou historické ortofotomapy, ale v dávnější historii ne moc čitelné.

C)     Jak má být vypracována dokumentace skutečného provedení – viz. příloha č. 14 vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Podle § 158 odst. 1 dokumentace skutečného provedení není projektovou dokumentací, kterou musí zpracovat oprávněný projektant.


2)   Dodatečné povolení stavby

Pokud se bude jednat o stavbu, která nesplňuje výše uvedené – tedy bude postavena po roce 1970, jedná se o samostatnou nepovolenou stavbu, větší změnu dokončené stavby (přístavba, nástavba, stavební úpravy), její vlastník nemůže doložit žádné doklady o povolení stavby, pak nelze použít § 125 SZ, ale budeme na stavbu nahlížet jako na stavbu nepovolenou.

§ 129 stavebního zákona
(1) Stavební úřad nařídí odstranění stavby

a) vlastníku stavby, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob, a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby; jde-li o stavbu, která je kulturní památkou, postupuje se podle zvláštního právního předpisu32),
b) vlastníku stavby nebo s jeho souhlasem stavebníkovi stavby prováděné nebo provedené bez rozhodnutí vyžadovaného stavebním zákonem nebo bez opatření nebo jiného úkonu toto rozhodnutí nahrazující anebo v rozporu s ním, a stavba nebyla dodatečně povolena,
c) vlastníku stavby, u níž bylo stavební povolení zrušeno podle § 176 odst. 5,
d) vlastníku stavby, která nevyžaduje územní rozhodnutí, stavební povolení ani ohlášení stavby, ale je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy, nebo vlastníkovi pozemku, na kterém byla provedena, není-li vlastník stavby znám,
e) vlastníku nebo stavebníkovi stavby prováděné nebo provedené podle rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem, které bylo pravomocně zrušeno a stavba nebyla povolena v opakovaném stavebním řízení,
f) vlastníku stavby dočasné, u které uplynula stanovená doba jejího trvání a nebyla povolena změna v užívání, nebo
g) vlastníku stavby dočasné podle § 104 odst. 1 písm. c), u které uplynula stanovená doba jejího trvání.

(2) Stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby uvedené v odstavci 1 písm. b). V oznámení zahájení řízení vlastníka nebo stavebníka poučí o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení žádost o dodatečné povolení stavby. Byla-li žádost o dodatečné povolení podána před zahájením řízení o odstranění stavby, má se za to, že byla podána v okamžiku zahájení řízení o odstranění stavby. Pokud stavebník nebo vlastník stavby požádá ve stanovené lhůtě o její dodatečné povolení, stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení o podané žádosti. Jde-li o stavbu vyžadující stavební povolení, žadatel předloží podklady předepsané k žádosti o stavební povolení. Jde-li o stavbu vyžadující pouze územní rozhodnutí, žadatel předloží podklady předepsané k žádosti o územní rozhodnutí. V řízení o dodatečném povolení stavby stavební úřad postupuje přiměřeně podle § 90 a § 110 až 115; ohledání na místě je povinné. Účastníky řízení o dodatečném povolení stavby jsou osoby uvedené v § 109, a pokud je v řízení posuzováno umístění stavby nebo změna oproti územnímu rozhodnutí, rovněž osoby uvedené v § 85. Na uplatňování námitek účastníků řízení o dodatečném povolení stavby se obdobně použijí ustanovení o uplatňování námitek v územním a stavebním řízení.

(3) Stavbu uvedenou v odstavci 1 písm. b) lze dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její vlastník prokáže, že

a) není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území,
b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje,

c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.

Bude-li stavba dodatečně povolena, stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví. Dodatečné povolení nahrazuje v příslušném rozsahu územní rozhodnutí. Bude-li předmětem dodatečného povolení rozestavěná stavba, stavební úřad stanoví podmínky pro její dokončení. Bude-li předmětem dodatečného povolení dokončená stavba uvedená v § 119 odst. 1, může stavební úřad po ověření splnění podmínek podle § 122 odst. 3 na žádost stavebníka současně samostatným výrokem rozhodnout o povolení užívání stavby a případně stanovit podmínky pro její užívání.

(4) U stavby podle odstavce 1 písm. d) stavební úřad nenařídí odstranění stavby, pokud nebylo prokázáno porušení právních předpisů nebo vlastník porušení právních předpisů dodatečně napravil; stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví usnesením poznamenaným do spisu. Dodatečné povolení se nevydává.

(5) U stavby podle odstavce 1 písm. e) vede stavební úřad opakované stavební řízení. Za žádost se pro tento účel považuje žádost nebo podání, k nimž bylo dle stavebního zákona vydáno následně zrušené rozhodnutí nebo opatření. V opakovaném stavebním řízení postupuje stavební úřad podle § 109 až 115; doplnění podkladů požaduje pouze v rozsahu nezbytném pro opakované projednání stavby. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci zrušujícího rozhodnutí. Nebude-li v opakovaném stavebním řízení stavba povolena, stavební úřad bez předchozího řízení rozhodnutím nařídí odstranění stavby.

(6) Stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby podle odstavce 1 písm. f). V oznámení zahájení řízení vlastníka poučí o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů žádost o změnu v užívání dočasné stavby spočívající v prodloužení doby jejího trvání nebo ve změně na stavbu trvalou. Pokud vlastník stavby tuto žádost podá, stavební úřad řízení o odstranění stavby přeruší a vede řízení o podané žádosti; na řízení se přiměřeně vztahuje ustanovení § 127. Bude-li žádosti vyhověno, stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví.

(7) U terénních úprav a zařízení se postupuje podle odstavců 2 až 6 přiměřeně. Vydané dodatečné povolení nahrazuje územní rozhodnutí.

(8) Pokud je třeba nařídit obnovení předcházejícího stavu stavby, u které byly bez stavebního povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu anebo v rozporu s ním provedeny stavební úpravy spočívající v odstranění některé části stavby, postupuje stavební úřad podle odstavců 2 a 3 přiměřeně.

(9) V případě nařízení odstranění části stavby, které bude vyžadovat provedení prací k zabezpečení stavebně technického stavu stavby a podmínek pro její užívání a k jejich provedení je nezbytná projektová dokumentace nebo jiné podklady, nařídí stavební úřad vlastníku stavby, na které má být nařízení odstranění její části provedeno, aby je opatřil ve stanovené lhůtě. Nesplní-li vlastník uvedenou povinnost, opatří projektovou dokumentaci nebo jiné podklady stavební úřad na náklady vlastníka stavby; na tento postup musí vlastníka stavby předem upozornit.

(10) Účastníky řízení o nařízení odstranění stavby jsou povinný, osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, na kterých je odstraňovaná stavba umístěna nebo stavbám na nich, jakož i osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být odstraňováním stavby přímo dotčena.


K žádosti o dodatečné povolení stavby vlastník doloží – vzorové:

1.      Základní údaje o požadovaném záměru; identifikační údaje o všech pozemcích, na nichž je záměr uskutečněn; uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemků nebo stavbám na nich, jestliže může být jejich právo umístěním stavby přímo dotčeno. (viz § 86 a §110 stavebního zákona. Ze žádosti musí jednoznačně vyplývat, co vše je předmětem dodatečného povolení stavby, jaké pozemky jsou záměrem dotčeny, kdo je vlastníkem a stavebníkem, atd.; předmět žádosti pak musí být v souladu s předloženou dokumentací.).

2.      Geometrický plán s vyznačením obvodu stavby.

3.      Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve trojím vyhotovení, zpracovanou oprávněnou osobou v souladu s vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. (podle § 129 odst. 2 stavebního zákona jde-li o stavbu vyžadující stavební povolení, mají být předloženy podklady jako k žádosti o stavební povolení a jde-li o stavbu vyžadující územní rozhodnutí, mají být předloženy podklady jako k žádosti o územní rozhodnutí. Dokumentace bude zpracována v souladu s Nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)(dále jen „PSP“), v platném znění, se zapracováním případných podmínek dotčených orgánů. V dokumentaci bude mj. odůvodněn soulad záměru s PSP. Podle ust. § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona stavební úřad nařídí odstranění stavby vlastníku stavby nebo s jeho souhlasem stavebníkovi stavby prováděné nebo provedené bez rozhodnutí vyžadovaného stavebním zákonem nebo bez opatření nebo jiného úkonu toto rozhodnutí nahrazující anebo v rozporu s ním, a stavba nebyla dodatečně povolena. Podle ust. § 129 odst. 3 stavebního zákona Stavbu uvedenou v odstavci 1 písm. b) lze dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její vlastník prokáže, že: a) není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území; b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje; c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.).

4.      Závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů (viz § 86 a § 110 stavebního zákona):

Odboru územního rozvoje MHMP, Jungmannova 25, Praha 1,
Odboru památkové péče MHMP, Jungmannova 25, Praha 1,
Odboru ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 25, Praha 1,
Odboru   životního prostředí ÚMČ Praha 7, U Průhonu 38, Praha 7,
Odboru dopravy ÚMČ Praha 7,  U Průhonu 38, Praha 7,
Vodoprávního úřadu ÚMČ Praha 7, U Průhonu 38, Praha 7,
Hygienické stanice hl.m.Prahy, Dukelských hrdinů 11, Praha 7,
Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy, Sokolská 62, Praha 2,
Státní energetická inspekce,
……PVK, a.s, PRE, a.s., PP, a.s., TSK hl.m.Prahy, „poduličníci“,….

5.      Souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona (viz § 86 a §110 stavebního zákona.)


Příloha č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace obsahuje části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Výkresová dokumentace

A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A.1.2 Údaje o vlastníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení (fyzická osoba).

A.2 Seznam vstupních podkladů
a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního úřadu nebo jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby,
b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala,
c) další podklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba povolena.

B Souhrnná technická zpráva
a) popis území stavby, ochrana území podle jiných právních předpisů1), zvláště chráněné území, záplavové území apod.
b) popis stavby
– účel užívání stavby,
– trvalá nebo dočasná stavba,
– ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),
– parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,
– základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,

c) technický popis stavby a jejího technického zařízení,
d) zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu,
e) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
f) ochranná a bezpečnostní pásma,
g) vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů.

C Situační výkresy
C.1 Katastrální situační výkres

a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) vyznačení stavby,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.2 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,
b) hranice pozemků, parcelní čísla,
c) stávající objekty a zákres povrchových znaků technické infrastruktury,
d) stávající výškopis a polohopis,
e) stanovení nadmořské výšky; výška objektů,
f) okótované odstupy staveb,
g) stávající komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
h) stávající vzrostlá vegetace,
i) ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
j) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,
k) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

D Výkresová dokumentace
Stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s charakteristickými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr.

Součástí výkresové dokumentace je geodetická část s číselným a grafickým vyjádřením výsledků zaměření stavby, polohopisem s výškopisnými údaji, měřickými náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek, a technickou zprávou podle jiného právního předpisu3).


2. Zjednodušená dokumentace (pasport stavby)
Zjednodušená dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Zjednodušený situační nákres
D Zjednodušená výkresová dokumentace

A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A.1.2 Údaje o vlastníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení (fyzická osoba).

A.2 Seznam vstupních podkladů
a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního úřadu nebo jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby,
b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala,
c) další podklady.

B Souhrnná technická zpráva
a) popis území stavby, ochrana území podle jiných právních předpisů1), zvláště chráněné území, záplavové území apod.
b) popis stavby
– účel užívání stavby,
– trvalá nebo dočasná stavba,
– ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),
– parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,
– základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,
c) technický popis stavby a jejího technického zařízení,
d) zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu,
e) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
f) ochranná a bezpečnostní pásma,
g) vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů.

C Zjednodušený situační náčrt
Zjednodušený situační nákres v měřítku podle použité katastrální mapy s vyznačením stavby.

D Zjednodušená výkresová dokumentace
Zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místnost


Zápisy staveb do KN

–  Samostatná stavba se zastavěnou plochou do 16 m2  není předmětem zápisu do KN. Pokud se bude jednat o historickou stavbu (viz výše), stavební úřad takovou stavbu ve většině případů nebude řešit. Jsou to většinou nějaké kůlny, přístřešky apod.

–  Pokud tedy má stavba zastavěnou plochou větší než 16 m2 , je předmětem zápisu do KN a stavební úřad bude její existenci řešit (postup viz výše).

§ 79
Rozhodnutí o umístění stavby

(2) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují

a) informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací,
b) stožáry pro vlajky do výšky 8 m,
c) povrchové rozvody nebo odvody vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla,
d) signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely, body seismické monitorovací sítě,
e) podpěrné konstrukce dopravního značení a zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích,
f) opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím1) a které se nacházejí v zastavěném území či v zastavitelné ploše,
g) propustky na neveřejných účelových komunikacích,
h) cirkusové stany a scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo,
i) sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sousední nemovitosti,
j) antény do výšky 8 m včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení umisťované samostatně na pozemku nebo na budovách,
k) oplocení lesních školek, oplocení zřízené k ochraně lesních porostů před zvěří na lesních pozemcích a oplocení dřevin vysazených za účelem založení územního systému ekologické stability, která jsou bez podezdívky, přičemž nesmí dojít k omezení provozu na pozemní komunikaci nebo k přerušení turisticky značené trasy,
l) stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro výkon práva myslivosti do 30 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení,
m) důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru státní báňské správy podle horních předpisů,
n) skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení,
o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,
p) bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, a jeho související technické zařízení,
q) stavby mostních vah,
r) přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky,
s) výměna vedení technické infrastruktury69), pokud nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma,
t) prodejní stánky, konstrukce a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů,
u) dobíjecí stanice vybavené výlučně běžným dobíjecím bodem, splňující podmínky zvláštního právního předpisu1),
v) stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, pokud jsou v souladu s územně plánovací dokumentací, s výjimkou stavby vodního díla, kulturní památky a stavby ve zvláště chráněném území, památkové rezervaci nebo památkové zóně,
w) připojení k distribuční soustavě75) pomocí elektrické přípojky nebo smyčky, to vše v hladině nízkého napětí a v maximální délce do 25 m od vedení stávající distribuční soustavy zřizované provozovatelem distribuční soustavy, jehož distribuční soustava je připojena k přenosové soustavě a k jehož soustavě je připojeno více než 90000 odběrných míst,

(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na záměry, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

(4) Pokud stavby uvedené v odstavci 2 vyžadují provedení zemních prací nebo terénních úprav, je stavebník povinen zjistit si informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu.

(5) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují stavební úpravy a udržovací práce.