Válečnými hroby jsou hroby vojáků a válečných zajatců, pomníky, památníky nebo pamětní desky nacházející se v obcích po celé zemi, které připomínají památku padlých v době válek.

S péčí a agendou válečných hrobů se setkáte, pokud jste vlastníkem válečného hrobu či vlastníkem/spoluvlastníkem nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn. Vždy bude třeba s úřady řešit přemístění nebo zrušení válečného hrobu a jinou změnu válečného hrobu než jeho údržbu a úpravu, příp. zřízení nového válečného hrobu, a to nejčastěji při nové výstavbě či rekonstrukci nemovitosti, na které se válečný hrob nachází.


Přesná definice válečného hrobu je uvedena v zákoně. Podrobné informace k péči o válečné hroby naleznete zde. Seznam válečných hrobů na území MČ Praha 7 je veřejně dostupný v Evidenci válečných hrobů.


KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY

Městská část Praha 7 – obecní úřad obce s rozšířenou působností vede evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu. Tento úřad informuje příslušný krajský úřad o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci. Informaci podává do konce června kalendářního roku podle stavu k 31. prosinci předchozího roku.

Magistrát hl. m. Prahy – krajský úřad vede souhrnnou evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu, a koordinuje péči o válečné hroby v rámci kraje. Krajský úřad informuje ministerstvo o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci. Informaci podává do konce září kalendářního roku podle stavu k 31. prosinci předchozího roku.

Ministerstvo obrany ČR – ministerstvo

a) v případě pochybností rozhoduje o tom, co je válečným hrobem,
b) koordinuje péči o válečné hroby v České republice a v zahraničí,
c) vede centrální evidenci válečných hrobů,
d) poskytuje dotace podle zvláštního právního předpisu4) na péči o válečné hroby jeho vlastníku, pokud není znám, vlastníku nemovitosti a
e) poskytuje náhradu za omezení užívání nemovitosti a hradí výdaje za odkoupení nemovitosti nebo její části.

Postup při vyřizování žádostí péče o válečné hroby
(Přemístění, zrušení a jiná změna válečného hrobu (pietního místa, Zřízení nového válečného hrobu (pietního místa), Náhrada za omezení užívání nemovitosti, na které je válečný hrob (pietní místo) umístěn, Odkoupení nemovitosti (její části), na níž je válečný hrob (pietní místo) umístěn, Rozhodnutí, co je válečným hrobem (pietním místem))

Žádost podaná ve smyslu ustanovení zákona musí mít písemnou formu a musí obsahovat údaje uvedené níže (viz jednotlivé druhy žádostí). Žádost se podává prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Součástí žádosti musí být i požadované přílohy. Náklady na pořízení příslušných příloh hradí žadatel.

Žádosti se zpracovávají volnou formou, nebo s využitím formulářů vydaných Ministerstvem obrany v minulosti.


placeholder

Fátor Lukáš, Bc., DiS.

vedoucí odboru
dveře 7.03
tel. +420220144013
gsm. +420732410734
FatorL@Praha7.cz

FORMULÁŘE

Vzory formulářů vydaných MO ČR v minulosti:
Formulář žádosti o souhlas s jinou změnou válečného hrobu
Formulář žádosti o souhlas s přemístění nebo zrušení válečného hrobu
Formulář žádosti o souhlas se zřízením nového válečného hrobu

Právní předpisy
Zákon č.122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů