Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu a provozovateli krajské a obecní živnostenské úřady. Do živnostenského rejstříku jsou zaznamenávány údaje o podnikatelích (fyzických i právnických osobách) stanovené živnostenským zákonem, jakož i změny těchto údajů (např. jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa bydliště, předmět podnikání, adresa provozovny, doba platnosti živnostenského oprávnění a další).


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor živnostenský
U Průhonu 1338/38

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Machálková Marie, Bc.

asistentka
dveře 1.04
tel. +420220144073
MachalkovaM@Praha7.cz

Všechny údaje vedené v tomto rejstříku jsou veřejné, vyjma údajů o pokutách uložených živnostenskými úřady a sankčních opatřeních uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, údajů o bydlišti a místě pobytu na území ČR, bydlišti mimo území ČR a rodných čísel, které jsou sdělovány pouze podnikatelům, jichž se údaje týkají.

Na žádost vydá živnostenský úřad v listinné nebo elektronické podobě a za podmínek uvedených v živnostenském zákoně výpis z živnostenského rejstříku o jedné osobě identifikované v žádosti nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. Na žádost vydá živnostenský úřad z veřejné části živnostenského rejstříku sestavu v listinné nebo elektronické podobě, jejímž obsahem mohou být pouze základní identifikační údaje o podnikateli, a to jméno, příjmení, nebo obchodní firma, popřípadě název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, a dále, pokud to žadatel požaduje, předmět podnikání a umístění provozovny. Sestava obsahuje údaje platné ke dni zpracování sestavy. Tuto sestavu žadatel nesmí zveřejnit ani poskytnout třetí osobě.


JAK

  • Živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 7 naleznete v 1. patře budovy, příjem klientů probíhá v kancelářích č.  1.10 – 1.14 (pracoviště 12 až 17)

  • Při osobní návštěvě s vámi referent vyplní příslušnou žádost přímo na místě. 

  • V úředních hodinách je funkční vyvolávací zařízení, na kterém si navolíte tlačítko požadované služby.

  • Lze využít možnosti objednat se online na konkrétní den a hodinu. 

  • Žádost o výpis z živnostenského rejstříku lze též podat přímo do podatelny Úřadu městské části Praha 7, zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence, zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky (ID r44b2x7) nebo zaslat elektronicky do podatelny Úřadu městské části Praha 7 se zaručeným elektronickým podpisem (e-mail:podatelna@praha7.cz). 

  • Požádat o výpis z živnostenského rejstříku můžete na kterémkoliv krajském či obecním živnostenském úřadu. 
  • Další možností je požádat o výpis z živnostenského rejstříku na Portálu živnostenského podnikání nebo na pracovišti Czech POINTU.

CO MUSÍM MÍT S SEBOU

  • Doklad totožnost

  • Případně plnou moc k zastupování


SPRÁVNÍ POPLATEK

Správní poplatek činí 20 Kč za vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost (za každou i započatou stránku) dle Položky 24 písm. h) Sazebníku z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a 5 Kč za vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli  dle Položky 24 písm. i) Sazebníku citovaného zákona.


LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ

Bez zbytečného odkladu, jsou-li splněny všechny podmínky stanovené živnostenským zákonem a souvisejícími právními předpisy.

Sestava se žadateli poskytne do 30 dnů od podání žádosti. Je-li požadována zvlášť rozsáhlá sestava, lhůta pro její poskytnutí se o 30 dnů prodlužuje. 


FORMULÁŘE

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
Plná moc