Pouliční uměleckou veřejnou produkcí se rozumí provozování živé umělecké vystoupení, zejména akustické, divadelní a artistické, provozované na veřejně přístupných místech. Pouliční uměleckou veřejnou produkcí nejsou veřejná vystoupení zvířat. Pouliční uměleckou veřejnou produkci lze provozovat pouze na veřejně přístupných místech pod širým nebem.


Za pouliční uměleckou veřejnou produkci se považuje živé umělecké vystoupení, tzn. musí se jednat o vystoupení umělecké povahy, produkované na místě přímo pouličním umělcem, nikoliv reprodukované ze záznamového zařízení. Pouliční umělec by měl prezentovat nějakou svou dovednost (hru na hudební nástroj, zpěv, pantomimu atd.), přičemž vystoupení by mělo mít určitou úroveň. Slovo „vystoupení“ pak evokuje, že se jedná o určitou činnost, nikoli pouhé postávání a nabízení se např. jako objekt zajímavý pro fotografování.


Místa v Praze 7, kde je provozování pouliční veřejné umělecké produkce zakázáno
:
obecně:

 • na dětských hřištích,
 • u kostelů nebo jiných modliteben v době bohoslužeb a bezprostředně před a po jejich konání,
 • u škol (mimo sobot, nedělí, státních svátků a školních prázdnin),
 • u zdravotnických zařízení,
 • v prostoru nástupních ostrůvků nebo samostatných nástupišť veřejné dopravy, 

specificky:

 • Letenské náměstí
 • park v ulici Tusarova, č. parc. 2316/1,2 a 2316/5,6, kat. území Holešovice.

Pouliční veřejnou uměleckou produkci lze obecně provozovat v časovém rozpětí: denně od 9.00 do 21.00 hodin.


Při provozování pouliční veřejné umělecké produkce lze zabrat plochu:

 • jeden provozovatel – plochu ne větší než 2 m2,.
 • více provozovatelů současně – plochu ne větší než 12 m2,
 • po ukončení pouliční umělecké veřejné produkce musí být předměty sloužící k jejímu výkonu (hudební nástroje, pódia, atp.), z pozemní komunikace odstraněny, na pozemní komunikaci mohou být umístěny pouze po dobu výkonu produkce. Jelikož po jejím ukončení se již její provozovatel nenachází v režimu vyhlášky, pokud tam tyto věci zůstanou i nadále umístěny, měl by mít k tomuto povolení od příslušného silničního správního orgánu,
 • provozovatel pouliční umělecké veřejné produkce nesmí omezovat průchod chodců, vstup do budov a vstup ke vchodům do metra,
 • pokud by chtěl provozovatel zabrat plochu větší, než je stanoveno, měl by se obrátit na příslušný silniční správní úřad

Výše uvedené informace poskytují pouze obecný a základní vhled do problematiky. Kompletní a podrobné informace naleznete v odkazu Pouliční umělecké veřejné produkce – busking

 

 • Obecně závazná vyhláška č. 13/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech
 • provozovatel pouliční umělecké veřejné produkce je povinen dodržovat i ostatní platné právní předpisy (např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů).