Lokality Řezáčovo nám., Ortenovo nám., park Tusarova, část pěší zóny před kostelem  sv. Antonína na Strossmayerově nám. (parcela č. 2185/3 – půlkruhová šedá dlažba před vstupem do kostela) a podchody pod Hlávkovým mostem v lokalitě Vltavská jsou majetkem hlavního města Prahy, který je svěřen do správy městské části  Praha 7. Ve výjimečných případech lze připustit konání akce na pozemcích svěřených  MČ Praha 7, i mimo jmenované pozemky.


Souhlas s pořádáním akce podléhá souhlasu ÚMČ Praha 7, který není vymahatelný.  Bez tohoto souhlasu není pořadatel oprávněn pozemek užívat, i bez ohledu na to, zda provedl ostatní ohlašovací povinnosti. O souhlas je nutné požádat minimálně 14 dnů předem. MČ Praha 7 upřednostňuje akce nekomerčního charakteru. Komerční akce nejsou zpravidla podporovány. Pakliže dojde k jejich povolení, bude požadována úplata za pronájem příslušného pozemku či jeho části nad rámec běžných místních obecních poplatků.

 

POVINNOSTI PŘI POŘÁDÁNÍ AKCÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Každý pořadatel akce je obecně povinen:

 • počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví
  nebo na vlastnictví jiného, k hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
 • dodržovat právní předpisy vztahující se na danou aktivitu v dané lokalitě
 • neomezovat volný pohyb chodců
 • dodržovat a zajistit veřejný pořádek, zejména:
  – neznečistit veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení
  – uklidit veřejné prostranství po ukončení akce
  – nerušit noční klid
  – nevzbudit veřejné pohoršení
  – nepoškodit nebo neoprávněně zabrat veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení


CO JE TŘEBA ZAŘÍDIT

1. Povolení akce

 • 1.1. Zábor veřejného prostranství

  Předmětná veřejná prostranství, kromě parku Tusarova, jsou chápána a užívána jako veřejné komunikace, pro které je třeba získat povolení, tzv. „zábor“. Povolení vydává Odbor dopravy ÚMČ Praha 7.

  Pro pořádání akcí v předmětných lokalitách se v prvním kroku vždy obraťte na Odbor dopravy ÚMČ Praha 7 ke konzultaci záměru užívání veřejného prostranství/komunikace. Na základě žádosti o zvláštním užívání komunikace vydává Odbor dopravy povolení.

  Podrobné informace získáte na Odboru dopravy ÚMČ Praha 7.

 • 1.2. Souhlas vlastníka/správce nemovitosti

  Předmětná veřejná prostranství jsou majetkem hlavního města Prahy svěřeným do správy městské části Praha 7. Povolení – souhlas, popř. nájemní smlouvu k užívání veřejných prostranství svěřených MČ Praha 7 (včetně výše nájemného za pronájem dotčené části pozemku, při komerčních akcích, pakliže budou povoleny) je třeba vyřídit na Odboru majetku ÚMČ Praha 7.

  Nemovitosti/veřejná prostranství svěřená do správy MČ Praha 7 lze zjistit v katastru nemovitostí.

  Pro pořádání akcí v předmětných lokalitách se ve druhém kroku, po konzultaci a kladném vyjádření z hlediska užívání komunikace od Odboru dopravy ÚMĆ Praha 7, obraťte na Odbor majetku ÚMČ. 

  Žádost o povolení – souhlas / pronájem veřejného prostranství musí obsahovat minimálně:

  • identifikaci žadatele
  • předmět žádosti, popis akce
  • účel užívání dané lokality
  • termín a doba užívání
  • rozsah užívání
  • situační plánek se zákresem rozsahu akce
  • návrh nabídky výše nájemného za pronájem dotčené části pozemku (platí pro případ komerční akce)  
  • povinné přílohy
   – situační plánek se zákresem rozsahu akce s okótováním
   – v případě pozemku před kostelem sv. Antonína (parcela č. 2185/3 – půlkruhová šedá dlažba před vstupem) souhlasné stanovisko Římskokatolické farnosti při kostele sv. Antonína (písemné potvrzení nebo e-mail)
   – v případě lokality podchodů pod Hlávkovým mostem – multifunkční veřejný prostor – nutná koordinace akce s provozovateli Podchodů Vltavská doložená jejich souhlasným vyjádřením (písemné potvrzení nebo email)

   Formulář žádosti ke stažení (žadatel vyplňuje pouze stranu č. 1 a 2 formuláře)

   Časové omezení pro užívání části pěší zóny před kostelem sv. Antonína na Strossmayerově nám. (parcela č. 2185/3 – půlkruhová šedá dlažba před vstupem do kostela): 

  • denně v čase 17.30–19.00 h nebudou povolovány v této lokalitě akce a aktivity s hudební produkcí či jiným hlasitým projevem
  • v neděli v čase 08.00-13.00 h nebudou povolovány žádné akce a aktivity

 

Žádost lze podat

 • v písemné podobě na adresu: Úřad městské části Praha 7, Odbor majetku, U Průhonu 38/1338, 170 00 Praha 7
 • prostřednictvím datové schránky: r44b2x7
 • prostřednictvím e-mailu na adresu podatelna@praha7.cz (podává se žádost opatřená elektronickým podpisem nebo podepsaná žádost ve formě skenu)


2. Místní poplatky 

Pokud je na akci vybíráno vstupné, máte ohlašovací povinnost a jste povinni uhradit poplatek  ze vstupného. Obracejte se na Úřad městské části Praha 7, Odbor ekonomický, oddělení místních poplatků. Informace k ohlášení zde.

Ohlášení a vyúčtování poplatku ze vstupného

Pokud se akce koná na veřejném prostranství, máte ohlašovací povinnost a je nutné uhradit poplatek za zábor veřejného prostranství. Obracejte se na Úřad městské části Praha 7, Odbor ekonomický, oddělení místních poplatků. Informace k ohlášení zde.

Ohlašovací povinnost k poplatku za užívání veřejného prostranství

 

3. Ohlášení povolené akce

Po vydání povolení pořádání akce ohlaste tuto informaci Odboru kultury a sportu, ÚMČ Praha 7,  který informuje Policii ČR, MP a HZS. Informace o ohlášení akce naleznete zde. Ohlášení proveďte nejméně týden před konáním akce (v případě pravidelně se opakujících akcí týden před konáním první akce), a to na Odboru kultury a sportu Úřadu MČ Praha 7. Formulář můžete podat v listinné formě  na podatelnu ÚMČ Praha 7 nebo zaslat v elektronické podobě ve formě skenu podepsaného formuláře na e-mail: podatelna@praha7.cz.


MANUÁL PRO UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Jak na kulturní a komunitní akce ve veřejném prostoru? 

Manuál pořádání akcí ve veřejném prostoru 


 

UPOZORNĚNÍ

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.


Odbor majetku


Ekonomický odbor – oddělení místních poplatků 


Odbor kultury a sportu