Pořadatel kulturní, prodejní, sportovní či reklamní akce musí uhradit místní poplatek ze vstupného, je-li vstupné vybíráno. Vstupenkou se rozumí i jiný doklad, který opravňuje ke vstupu na akci, například náramek, razítko, katalog a podobně. Výše místního poplatku ze vstupného za pořádání kulturních akcí je závislá na stavební kapacitě využitých prostor a na tom, zda je kulturní akce spojena s restauračním provozem.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor ekonomický - oddělení místních poplatků
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Maryšková Monika

referentka oddělení místních poplatků odboru ekonomického
dveře 4.12
tel. +420220144043
MaryskovaM@Praha7.cz

POPLATKY ZE VSTUPNÉHO

Poplatky ze vstupného stanovuje obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 10/2011 ve znění pozdějších předpisů. Sazba se liší podle charakteru pořádané akce.

Za kulturní akce (veřejnosti přístupné prezentaci uměleckých děl, zejména slovesných, divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných, designerských včetně děl módního návrhářství, audiovizuálních, fotografických či kartografických) a vystoupení výkonných umělců zaplatím z ceny každé vstupenky:

 • 1,5 %, pokud se akce konají v prostorách s kapacitou 500 až 1000 osob
 • 2,5 %, pokud se konají v prostorách s kapacitou nad 1000 osob
 • 20 % u kulturních akcí spojených s restauračním provozem

Za módní přehlídky, diskotéky, taneční party, vystoupení DJ, taneční zábavy, plesy, vystoupení artistů, erotické podívané a podniky lidové zábavy, např. lunaparky, cirkusy a poutě, zaplatím:

 • 20% z ceny každé vstupenky

Za sportovní akce (utkání či vystoupení celostátní sportovní a tělovýchovné soutěže dospělých, například první liga, extraliga, mistrovství republiky, celostátní pohárová soutěž) ve všech sportovních odvětvích, dále za všechna mezinárodní či mezistátní utkání dospělých nebo jejich benefiční a exhibiční vystoupení, zaplatím:

 • 10 % z ceny každé vstupenky (poplatek lze po dohodě správce poplatku s poplatníkem stanovit roční paušální částkou)
  1. prostor s kapacitou do 15 000 osob – 500 000 Kč
  2. prostor s kapacitou nad 15 000 osob – 1 500 000 Kč

Za prodejní akce (burzy, veletrhy, aukce, prodejní výstavy – kromě děl výtvarných a fotografických) zaplatím:

 • 20 % z ceny každé vstupenky

Za reklamní akce (jejichž cílem je podpora podnikatelské činnosti, zejména podpora spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podpora poskytování služeb, propagace ochranné známky, tj. např. předvedení či jiná prezentace výrobků a služeb, kontraktační výstavy a veletrhy, módní přehlídky směřující k prodeji a spotřebě módního zboží) zaplatím:

 • 20 % z ceny každé vstupenky

V případě pravidelně se opakujících akcí je poplatek splatný do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí. Poplatníkem, který místní poplatek platí, je vždy pořadatel akce. Poplatník je povinen podat nejpozději týden před konáním akce Ohlášení a vyúčtování poplatku ze vstupného. Vyúčtování, kde je vypočten místní poplatek, obsahuje počet platících účastníků, cenu jedné vstupenky, celkovou částku vybraného vstupného a celkovou částku po odečtu DPH (je-li plátcem daně) a částku místního poplatku vypočtenou dle sazby. Vyúčtování je správci místního poplatku doručeno do 15 dnů po konání akce. Stejný termín platí i pro splatnost místního poplatku ze vstupného. Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný ve čtyřech stejných splátkách, a to vždy do 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15.12. příslušného kalendářního roku.


KDY NENÍ POPLATEK ZE VSTUPNÉHO VYBÍRÁN

 • pokud je CELÝ výtěžek z akce určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
 • jedná-li se o taneční kurzy a kurzy společenského chování a akce pořádané v rámci těchto akcí, např. prodloužené, závěrečné večírky a závěrečné plesy, a maturitní plesy
 • pokud jde o akci pořádanou hl. m. Prahou a městskou částí
 • za plesy pořádané školami, organizacemi, které mají právní formu sdružení, které mají zároveň ve výpisu registru ekonomických subjektů sektor „neziskové organizace sloužící domácnostem“
 • za plesy a taneční zábavy pořádané příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 7 a hl. m. Praha
 • za akce, na které Městská část Praha 7 poskytuje finanční prostředky (dotace).

I v případě, že poplatník místní poplatek neplatí, je povinen podat ohlášení a vyúčtování – viz Ohlášení a vyúčtování poplatku ze vstupného.


POPLATEK MOHU UHRADIT

 • poštovní poukázkou typu A
 • bezhotovostním převodem na účet č. 19-2000870339/0800 u České spořitelny, konstantní symbol je 0379, variabilní symbol je přidělen správcem poplatku
 • v hotovosti na pokladně Městské části Prahy 7

JAKÉ DOKLADY MUSÍM MÍT S SEBOU

 • Občanský průkaz
 • Ohlášení a vyúčtování poplatku ze vstupného (musí vyplnit i neplatící poplatník)

CO DĚLAT, POKUD SE STANOVENOU SAZBOU NESOUHLASÍM

Proti vystavenému platebnímu výměru se můžete jako pořadatel (tj. poplatník) do 30 dnů ode dne jeho doručení odvolat na Magistrát hl. m. Prahy, a to prostřednictvím Úřadu městské části Praha 7, který rozhodnutí vydal. Odvolání je možné podat pouze proti výroku rozhodnutí, pokud směřuje jen proti odůvodnění rozhodnutí, není přípustné. 

CO SE MŮŽE STÁT, KDYŽ SVÉ POVINNOSTI NESPLNÍM

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky či jejich část může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek. Za nesplnění povinností vám může být opakovaně uložena pořádková pokuta za závažné ztěžování nebo maření správy daní v průběhu řízení ve výši až do 500 000,- Kč.


FORMULÁŘE

Ohlášení a vyúčtování poplatku ze vstupného