I psi jsou legitimními obyvateli Prahy. Proto by každý, kdo sdílí dům či byt s čtyřnohým přítelem, měl svého spolubydlícího přihlásit na úřadě příslušné městské části, zaplatit za něj poplatky a zároveň jej nechat zaregistrovat do Evidence chovatelů psů na magistrátu. Z poplatků je hrazen zejména úklid ulic, instalace a oprava odpadkových košů na psí exkrementy i doplňování nezbytných sáčků.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor finanční - oddělení místních poplatků
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Finanční odbor - oddělení místních poplatků

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

Vilimovská Jana

referentka, místní poplatek ze psů a vymáhání pokut
dveře č. 268
tel. +420220144196
VilimovskaJ@Praha7.cz

Ohlašovací povinnost

Přihlásit je třeba každého psa staršího 3 měsíců do 15 dnů od pořízení. To platí i v případě, že je vlastník od poplatků osvobozen.

Registrační povinnost na Magistrát hl. m. Prahy

Vlastník psa je podle zákona na ochranu zvířat proti týrání (č. 246/1992 Sb.) zároveň jeho chovatelem, a pokud na území Prahy pečuje o psa staršího 6 měsíců dlouhodobě, je i v případě, že nemá v Praze trvalý pobyt, povinen nechat psa označit tetováním nebo mikročipem a přihlásit se do Evidence chovatelů psů na Magistrátu hl. m. Prahy.

Nejpozději do 30 dnů od označení psa nebo od nabytí označeného psa je chovatel povinen přihlásit se do Evidence chovatelů psů, kterou vede živnostenský a občansko-správní odbor Magistrátu hl. m. Prahy. V případě změny trvalého bydliště vlastníka psa, darování psa nebo úhynu psa musí poplatník nejpozději do 30 dnů psa odhlásit z evidence chovatelů psů na Magistrátu hl. m. Prahy (stačí oznámit).

Do evidence se přihlašuje pomocí registrační karty chovatele a potvrzení o označení psa, které vydá chovateli na požádání příslušná odborně způsobilá osoba. Po přihlášení dostane chovatel psa potvrzení.

Označení psa tetováním

Tetování psa na žádost držitele provede odborně způsobilá osoba, která pak vystaví potvrzení o označení psa, na kterém je uvedeno vytetované číslo.

Označení psa mikročipem

Očipování psa na žádost držitele provede veterinární lékař a držitel si od něj pak vyžádá potvrzení o označení psa, na kterém je uvedeno číslo mikročipu. Mikročip musí splňovat standard ISO stanovený Evropskou unií.

Jak

Psa je možné přihlásit na Odboru finančním – Oddělení místních poplatků. Formulář k tomu určený se jmenuje Ohlášení k místnímu poplatku ze psů. Formulář pro zaregistrování očipovaného psa na Magistrátu hl. m. Prahy je možné spolu s doplňujícími informacemi obdržet také na Oddělení místních poplatků. 

Výše poplatků se liší dle několika kritérií uvedených níže. Poplatek vlastník psa platí od prvního dne následujícího měsíce po rozhodné skutečnosti, která způsobila poplatkovou povinnost (tj. pořízení psa, případně dosažení věku 3 měsíců štěněte).

Všechny okolnosti, které mají vliv na výši poplatku, musí však držitel psa oznámit vždy nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastaly (např. změna trvalého pobytu držitele, darování psa, úhyn psa).

Poplatky, které nebyly uhrazeny včas, nebo v plné výši, může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.

Formuláře ke stažení

Výše a splatnost poplatku

Roční sazby poplatku jsou uvedeny v následující tabulce:

Plátce první pes každý další pes
základní sazba 1 500 Kč  2 250 Kč
poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo sirotčího důchodu 200 Kč 300 Kč
vlastník psa v rodinném domě 600 Kč 900 Kč
právnická osoba vlastnící psa ke hlídání vlastních objektů 600 Kč 900 Kč

Vznikne-li poplatková povinnost během roku, za každý započatý měsíc se platí dvanáctina roční sazby. Poplatek je splatný předem.

 • Pokud nečiní více než 600 Kč ročně, je splatný do 31. března každého roku.
 • Pokud činí více než 600 Kč ročně, je splatný ve dvou stejných splátkách vždy do 31. března a 31. srpna každého roku.

Poplatek lze uhradit jedním z těchto způsobů:

 • poštovní poukázkou, kterou před dobou splatnosti rozesílá správce poplatku na adresu uvedeného bydliště
 • bezhotovostním převodem na účet č. 19-2000870339/0800, KS 0379 (variabilní symbol přidělí úřad při přihlášení psa)
 • v hotovosti v pokladně MČ (přízemí budovy úřadu, dveře č. 86/14

Osvobození a úleva od poplatku

Kdo je od poplatku osvobozen

 • osoba nevidomá, bezmocná nebo s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P (podle zvláštního právního předpisu)
 • osoba, která provádí výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
 • provozovatel útulku pro ztracené nebo opuštěné psy
 • majitel psa převzatého z útulku zřízeného obcí a provozovaného na území hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí
 • osoba, které stanoví povinnost pro držení psa zvláštní právní předpis
 • majitel psa chovaného k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených
 • majitel služebního psa sloužícího Policii ČR nebo městské policii
 • majitel speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud je členem Svazu záchranných brigád a má příslušná osvědčení
 • delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další státní příslušníci cizích států, kteří mají, je-li zaručena vzájemnost, podle mezinárodního práva výsadu imunity

Úleva od poplatku

Každý vlastník psa, který nechá svého psa označit mikročipem a přihlásí se do Evidence chovatelů psů v souladu s vyhláškou (nejpozději do třiceti dnů ode dne čipování), má v následujících dvou letech právo na úlevu od poplatku v maximální výši 350 Kč ročně.

Zákonná úprava

Poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění a obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sbírky hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů.

Registraci chovatelů upravuje zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění a vyhlášky hl. m. Prahy uvedené výše.

Další informace

Registrace chovatele psa
Magistrát hl. m. Prahy, Živnostenský a občansko-správní odbor
Jungmannova 35/29 (2. patro)
110 00 Praha 1

Návštěvní hodiny:

pondělí 12.00 -17.00 hod., středa 8.00 – 18.00 hod.

Kontakt:

236 002 257               klara.novakova@praha.eu

236 002 392               helena.ticha@praha.eu

236 003 102               jana.mikova@praha.eu

236 002 254               marek.jancik@praha.eu

236 002 317               marketa.tresnakova@praha.eu

Magistrát hl.m. Prahy