I psi jsou legitimními obyvateli Prahy. Proto by každý, kdo sdílí dům či byt s čtyřnohým přítelem, měl svého spolubydlícího přihlásit na úřadě příslušné městské části, zaplatit za něj poplatky.

Z poplatků je hrazen zejména úklid ulic, instalace a oprava odpadkových košů na psí exkrementy i doplňování nezbytných sáčků.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor ekonomický - oddělení místních poplatků
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Vilimovská Jana

referentka, místní poplatek ze psů a vymáhání pokut
dveře 4.11
tel. +420220144196
VilimovskaJ@Praha7.cz


KDO JE PLÁTCEM POPLATKU
Poplatníkem je osoba, která je držitelem psa a je přihlášená nebo má sídlo na území Městské části Prahy 7. Jedná se tedy i o cizince, kteří jsou přihlášeni na území Městské části Praha 7 k přechodnému pobytu (pobyt delší než 3 měsíce).

OHLAŠOVACÍ POVINNOST
Přihlásit je třeba každého psa do 15 dnů od pořízení. To platí i v případě, že je vlastník od poplatků osvobozen.

OZNAČENÍ PSA IDENTIFIKAČNÍM ČÍSLEM
Chovatel, který chová psa, je dále povinen zajistit označení psa čipem do 3 měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.

Označení psa identifikačním číslem provede na žádost chovatele veterinární lékař a držitel si od něj pak vyžádá potvrzení o označení psa, na kterém je uvedeno identifikační číslo psa. Novým identifikačním číslem podle veterinárního zákona nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011.

OZNAČENÍ PSA TETOVÁNÍM
Tetování psa na žádost držitele provede odborně způsobilá osoba, která pak vystaví potvrzení o označení psa, na kterém je uvedeno vytetované číslo.

Chovatel psa může v období od 1. 1. 2022 vložit dobrovolně prostřednictvím svého veterinárního lékaře číslo čipu do databáze, kterou vede Komora veterinárních lékařů, případně může evidovat svého psa v databázích provozovaných soukromými subjekty.


Psa je možné přihlásit na Odboru ekonomickém – Oddělení místních poplatků. Formulář k tomu určený se jmenuje Ohlášení k místnímu poplatku ze psů.

Výše poplatků se liší dle několika kritérií uvedených níže. Poplatek držitel psa platí za kalendářní rok, v případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. (tj. pořízení psa, případně dosažení věku 3 měsíců štěněte, úhyn psa, změna trvalé adresy).

Všechny okolnosti, které mají vliv na výši poplatku, musí však držitel psa oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastaly (např. změna adresy přihlášení držitele, darování psa, úhyn psa).

Poplatky, které nebyly uhrazeny včas, nebo ve správné výši, může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ


VÝŠE A SPLATNOST POPLATKU

Roční sazby poplatku jsou uvedeny v následující tabulce:

plátce první pes každý další pes
základní sazba 1 500 Kč  2 250 Kč
poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, sirotčího důchodu nebo osoba starší 65 let 200 Kč 300 Kč
vlastník psa v rodinném domě 600 Kč 900 Kč
právnická osoba vlastnící psa ke hlídání vlastních objektů 600 Kč 900 Kč

Poplatek se platí ze psa staršího 3 měsíce. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, za každý i započatý kalendářní měsíc se platí dvanáctina roční sazby.

Poplatek je splatný předem. Pokud nečiní více než 600 Kč ročně, je splatný do 31. března každého roku.

Pokud činí více než 600 Kč ročně, je splatný ve dvou stejných splátkách vždy do 31. března a 31. srpna každého roku.

Poplatek lze uhradit jedním z těchto způsobů:

 • poštovní poukázkou typu A (variabilní symbol přidělí úřad při přihlášení psa)
 • bezhotovostním převodem na účet č. 19-2000870339/0800, KS 0379 (variabilní symbol přidělí úřad při přihlášení psa)
 • v hotovosti v pokladně MČ (přízemí budovy úřadu)

OSVOBOZENÍ A ÚLEVA OD POPLATKU

Kdo je od poplatku osvobozen

 • osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
 • osoba, která provádí výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
 • osoba provozující útulek pro zvířata
 • osoba, které stanoví povinnost pro držení psa zvláštní právní předpis
 • držitel psa převzatého z útulku provozovaných na území hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí
 • držitel psa chovaného k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených
 • držitel služebního psa sloužícího Policii ČR nebo městské policii
 • držitel speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud je členem Svazu záchranných brigád a má příslušná osvědčení
 • delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další státní příslušníci cizích států, kteří požívají výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost

Zákonná úprava
Poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sbírky hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů.

Registraci chovatelů upravuje zákon č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon). na ochranu zvířat proti týrání v platném znění.