Místní poplatek z pobytu nahradil od 1. 1. 2020 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Jedná se o poplatek adresovaný ubytovaným hostům starším 18 let, kteří jsou ubytováni maximálně 60 nocí u jednoho ubytovatele a nejsou v obci přihlášeni. K jeho vybírání a evidenci jsou ovšem povinni poskytovatelé ubytování a to nezávisle na zařízení ubytování (penzion, byt, ateliér, zahrada…) či právním titulu pobytu (pronájem, nájem…). Poplatek je zaměřen na krátkodobé pobyty, které mají v praxi vesměs rekreační a turistickou povahu, nicméně není vázán na konkrétní účel pobytu.


KDE VYŘÍDÍM

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor ekonomický - oddělení místních poplatků
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Pehlová Ilona

samostatná referentka místního poplatku z pobytu
dveře 4.11
gsm. +420770112902
pehlovai@praha7.cz


Místní poplatek z pobytu se řídí § 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a Obecně závaznou vyhláškou č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecně závazná vyhláška“). Řízení ve věcech tohoto poplatku upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášena.

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Sazba poplatku činí 50 Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu (tzn. osoba/noc).


OHLAŠOVACÍ POVINNOST

Ve stanovené lhůtě dle § 4 odst. 1 obecně závazné vyhlášky je plátce poplatku povinen splnit ohlašovací povinnost podáním ohlášení k zaevidování (lze použít formulář Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu), tj. ohlásit správci poplatku údaje vymezené ustanovením – viz § 4 odst. 2 obecně závazné vyhlášky.

Po zaevidování k místnímu poplatku z pobytu, bude plátci přidělen variabilní symbol pro jeho identifikaci a platby poplatku.


LHŮTY PRO PODÁNÍ OHLÁŠENÍ

§ 4 odst. 1 obecně závazné vyhlášky

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení ubytovací činnosti.

Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů (lze použít formulář Odhlášení z evidence poplatku).

Do 15 dne každého následujícího měsíce je plátci doporučeno podat měsíční vyúčtování formou hlášení (viz formulář Hlášení k místnímu poplatku z pobytu).

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášeních, je plátce povinen tyto změny oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.

SANKCE PŘI NEDODRŽENÍ OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI

Za nesplnění ohlašovací povinnosti ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou je správce poplatku oprávněn uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy do výše 500.000 Kč (dle § 247a odst. 1 písm. a) daňového řádu). Dodatečné splnění ohlašovací povinnosti na výzvu správce poplatku lze vynutit uložením pořádkové pokuty do 500.000 Kč dle § 247 odst. 2 a 5 daňového řádu. Pořádkovou pokutu lze ukládat i opakovaně, nedojde-li k nápravě a protiprávní stav trvá.


ZPŮSOBY PODÁNÍ

  • do datové schránky: r44b2x7
  • e-mailem podatelna@praha7.czpouze signované elektronickým podpisem
  • osobně v úředních hodinách podatelny na adrese úřadu U Průhonu 1338/38
  • osobně v úředních hodinách přepážky informačního centra úřadu
  • písemně zprostředkovatelem poštovních služeb na adresu: ÚMČ Praha 7, odbor ekonomický – oddělení místních poplatků, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7

POPLATKY

SAZBA POPLATKU

Sazba poplatku činí od 1. ledna 2022 50 Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu (viz § 3 obecně závazné vyhlášky).

SPLATNOST POPLATKU

Plátce je povinen do 15 dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky správci poplatku (viz § 5 obecně závazné vyhlášky).

JAK UHRADIT POPLATEK

  • převodem, číslo účtu: 19-2000870339/0800
  • v hotovosti nebo platební kartou na pokladně úřadu (v úředních hodinách pokladny)
  • prostřednictvím České pošty poštovní poukázkou typu „A“

►Vždy s přiděleným variabilním symbolem◄


SANKCE PŘI NEDODRŽENÍ POVINNOSTI ODVÉST VYBRANÉ POPLATKY VČAS A VE SPRÁVNÉ VÝŠI

Nebude-li poplatek odveden plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku na základě § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. Včas neodvedený poplatek nebo jeho část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek (podle § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích).

OSVOBOZENÍ OD POPLATKU

Od poplatku jsou ze zákona osvobozeny osoby dle § 3b zákona o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Nad rámec zákonného osvobození jsou od poplatku osvobozeny dále i osoby ustanovené dle § 6 Obecně závazné vyhlášky


EVIDENČNÍ POVINNOST

Plátce poplatku z pobytu je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Výčet evidovaných údajů, způsob vedení evidence i dobu uchovávání evidenční knihy stanoví § 3g zákona o místních poplatcích.

Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

SANKCE V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTI VÉST EVIDENČNÍ KNIHU, NEBO POKUD NENÍ VEDENA SPRÁVNĚ
Za porušení povinností ohledně vedení evidenční knihy může správce poplatku uložit plátci pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy až do 500.000 Kč dle § 247a odst. 1 písm. b) daňového řádu.


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE     

Poplatku podléhá i ubytování na 1 den. Poplatek se vztahuje ze zákona na každý započatý den pobytu, s výjimkou prvního dne pobytu. Tzn. za den příjezdu, se poplatek nehradí. Od půlnoci však začíná další den pobytu, který je již zpoplatněn. Zjednodušeně se tedy jedná o poplatek za noc.

Pobyt delší než 60 dnů není předmětem poplatku, a to ani prvních 60 dnů pobytu.

V případě, že pobyt, který měl původně trvat déle než 60 dnů, bude ukončen před uplynutím této doby, bude mít zkrácení pobytu za následek okamžitý vznik poplatkové i evidenční povinnosti, která bude zahrnovat všechny dny pobytu, s výjimkou dne příjezdu.

V případě, že pobyt bude sjednán na dobu kratší než 60 dnů, avšak dojde k jeho prodloužení u téhož ubytovatele, zanikne poplatková povinnost, v evidenční knize se tato skutečnost zaznamená.

Teprve okamžikem ukončení pobytu je jisté, zda úplatný pobyt spadá do vymezeného předmětu poplatku. Nově zjištěné skutečnosti ve smyslu zkrácení nebo prodloužení pobytu v dalším měsíci se tedy projeví ve výši odvodu poplatku za další měsíc.

O úplatný pobyt se jedná i v případech, kdy ubytování uhradí za ubytovaného třetí osoba (rozhodující je úplatnost pobytu, nikoliv subjekt, který pobyt hradí).


Plné znění vyhlášky č. 18/2019 o místním poplatku z pobytu zde.


FORMULÁŘE

Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu
Hlášení k místnímu poplatku z pobytu
Odhlášení z evidence poplatku