Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt v obci u jednotlivého poskytovatele pobytu, pokud délka tohoto pobytu nepřekročí 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášena.

Místní poplatek z pobytu se řídí § 3 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhláškou MHMP č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor ekonomický - oddělení místních poplatků
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Pehlová Ilona

samostatná referentka místního poplatku z pobytu
dveře 4.11
gsm. +420770112902
pehlovai@Praha7.cz

Ohlašovací povinnost

Při plnění ohlašovací povinnosti plátce uvede:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,

c) adresy všech zařízení nebo míst, kde poskytuje úplatný pobyt, a počet lůžek sloužících k poskytnutí úplatného pobytu v těchto zařízeních nebo místech.

Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných též adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

 

Poplatky

Sazba poplatku činí od 1. ledna 2022 50 Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Plátce je povinen do patnáctého dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku s přiděleným variabilním symbolem. Úhradu poplatku lze provést hotově v pokladně úřadu, na účet poštovní poukázkou typu „A“  nebo převodem z účtu.
 
Osvobození od poplatku

Od poplatku jsou vedle osob osvobozených podle zákona také osvobozeny:

 1. osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den;
 2. osoby ubytované v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků za účelem přímě účasti ne vzdělávací nebo tvůrčí činnosti vysokých škol, škol a školských zařízení;
 3. osoby ubytované poskytovatelem zdravotních služeb doprovázející osoby hospitalizované, a to v případech, kdy jejich pobyt není hrazený z veřejného zdravotního pojištění

Lhůty

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení  (registraci) ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.

Do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce je plátce povinen poslat měsíční hlášení a odvést vybrané poplatky.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení (registraci), je plátce povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.


Splatnost

Plátce je povinen do patnáctého dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky správci poplatku na č. účtu 19-2000870339/0800.

Vždy je třeba uvádět přidělený jedinečný variabilní symbol, který plátci přidělí a sdělí správce poplatku po zaevidování (podání ohlášení / registrace).
 

Způsoby podání

 • do datové schránky: r44b2x7
 • prostřednictvím České pošty na adresu: Úřad městské části Praha 7,
  Odbor ekonomický – oddělení místních poplatků, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7 
 • e-mailem podatelna@praha7.cz – OVŠEM POUZE S PŘILOŽENÝM ELEKTRONICKÝM PODPISEM
 • osobně v úředních hodinách podatelny na adrese úřadu U Průhonu 1338/38
 • osobně v úředních hodinách přepážek informačních center úřadu

Evidenční povinnost

Plátce poplatku z pobytu je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt, do které zapisuje dobu ubytování počátek a konec pobytu), účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl, potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz o povolení k pobytu, průkaz o povolení k pobytu pro cizince, průkaz o povolení k trvalému pobytu, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Formuláře

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • u fyzických osob ubytovatel
 • u právnických osob, osoba, která je oprávněna jednat v poplatkových věcech

Od poplatku z pobytu jsou ze zákona osvobozeni:

a) Osoba nevidomá, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P a její průvodce
b) Osoba mladší 18 let
c) Hospitalizovaná osoba na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče
d) Osoba pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví
e) Osoba vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
f) Osoba pobývající na území obce
1.     Ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

2.     V zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby

3.     V zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo

4.     Za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

Sezónní prací podle odstavce 1 písm. e) je práce, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Včas nezaplacený nebo neodvedený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek (§11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění p. p.).

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. Je-li vystaven platební výměr, poplatník může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30 dnů ode dne doručení odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy, prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Správce poplatku buď odvolání vyhoví v plné výši, nebo částečně, nevyhoví-li odvolání, předá jej k dalšímu řešení nadřízenému orgánu (Magistrát hl. m. Prahy).

Plné znění vyhlášky č. 18/2019 o místním poplatku z pobytu zde.