O úmrtní list mohou žádat členové rodiny (manžel/ka, sourozenci, rodiče, děti, prarodiče a vnuci) a další oprávněné osoby podle zákona. Úmrtní list vystavuje úřad pověřený vedením matrik, v jehož obvodu osoba zemřela. Po obdržení oznámení o úmrtí se pozůstalí osobně dostaví na příslušný matriční úřad, nebo požádají prostřednictvím pohřební služby. Při úmrtí občana ČR v cizině a žádosti o zapsání tohoto úmrtí do zvláštní matriky v Brně je nutná konzultace o potřebných dokladech s pracovníky matriky.


Co je potřeba předložit

  • občanský průkaz a rodný list zemřelého

Dále podle rodinného stavu, pokud byl/a zemřelý:

  • ženatý/vdaná: oddací list, rodné číslo pozůstalého (bývá v občanském průkazu nebo cestovním dokladu)
  • rozvedený(á): rozvodová listina
  • vdovec (vdova): úmrtní list zemřelého manžela

Lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od obdržení listu o prohlídce mrtvého od lékaře či zdravotnického zařízení.

Vydání duplikátu úmrtního listu

V případě ztráty matričního dokladu se dostavte na matriční úřad podle místa matriční události, který vám úmrtní list vystaví.

Co je potřeba předložit

  • písemnou nebo ústní žádost na příslušném oddělení matrik
  • průkaz totožnosti
  • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho, členů jeho rodiny, jeho sourozenců, nebo prokáže listinami právní zájem

Správní poplatky

100 Kč (správní poplatek se vybírá v hotovosti při vydání duplikátu)

Formuláře ke stažení

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení matrik
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Henke Marcela, Bc., DiS.

vedoucí oddělení
dveře 6.03
tel. +420220144193
gsm. +420776358885
HenkeM@Praha7.cz