O úmrtní list mohou žádat členové rodiny (manžel/ka, sourozenci, rodiče, děti, prarodiče a vnuci) a další oprávněné osoby podle zákona. Úmrtní list vystavuje úřad pověřený vedením matrik, v jehož obvodu osoba zemřela. Po obdržení oznámení o úmrtí se pozůstalí osobně dostaví na příslušný matriční úřad, nebo požádají prostřednictvím pohřební služby. Při úmrtí občana ČR v cizině a žádosti o zapsání tohoto úmrtí do zvláštní matriky v Brně je nutná konzultace o potřebných dokladech s pracovníky matriky.


CO JE POTŘEBA PŘEDLOŽIT

  • občanský průkaz a rodný list zemřelého

Dále podle rodinného stavu, pokud byl/a zemřelý:

  • ženatý/vdaná: oddací list, rodné číslo pozůstalého (bývá v občanském průkazu nebo cestovním dokladu)
  • rozvedený(á): rozvodová listina
  • vdovec (vdova): úmrtní list zemřelého manžela

Lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od obdržení listu o prohlídce mrtvého od lékaře či zdravotnického zařízení.


Vydání duplikátu úmrtního listu

V případě ztráty matričního dokladu se dostavte na matriční úřad podle místa matriční události, který vám úmrtní list vystaví.

Co je potřeba předložit

  • písemnou nebo ústní žádost na příslušném oddělení matrik
  • průkaz totožnosti
  • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho, členů jeho rodiny, jeho sourozenců, nebo prokáže listinami právní zájem

Správní poplatky

300 Kč (správní poplatek se vybírá v hotovosti při vydání duplikátu)


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení matrik
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Romanová Martina

matrikářka
tel. +420220144146
gsm. +420723807673
RomanovaM@Praha7.cz
dveře 6.05

Prokopová Vladana, Bc.

matrikářka
tel. +420220144273
gsm. +420605753972
ProkopovaV@Praha7.cz
dveře 6.05

Tauerová Blanka Anna, Mgr.

matrikářka
tel. +420220144229
gsm. +420774917125
TauerovaB@Praha7.cz
dveře 6.04

FORMULÁŘE

Žádost o vydání matričního dokladu
Zápis úmrtí do zvláštní matriky