Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed.


Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo na území cizího státu, zastupitelském úřadu ČR, lodi nebo v letadle mimo území ČR, či v místě, které nepatří pod pravomoci žádného státu. Do zvláštní matriky se zapisují také manželství, která byla uzavřena v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen, před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, kapitánem letadla registrovaného v ČR nebo velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí.

O zápis do zvláštní matriky může požádat (osobní návštěvou na oddělení matrik) osoba, které se zápis týká, členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), sourozenci nebo zplnomocnění zástupci.


CO JE POTŘEBA PŘEDLOŽIT

  • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana České republiky, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad)
  • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden, další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad)

Správní poplatky

Za zápis do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se správní poplatek neplatí.

Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek 300 Kč v hotovosti.


Lhůta pro vyřízení

Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů do 30 dnů (ve složitějších případech do 60 dnů).


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení matrik
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Romanová Martina

matrikářka
tel. +420220144146
gsm. +420723807673
RomanovaM@Praha7.cz
dveře 6.05

Prokopová Vladana, Bc.

matrikářka
tel. +420220144273
gsm. +420605753972
ProkopovaV@Praha7.cz
dveře 6.05

Tauerová Blanka Anna, Mgr.

matrikářka
tel. +420220144229
gsm. +420774917125
TauerovaB@Praha7.cz
dveře 6.04

FORMULÁŘE

Zápis narození do zvláštní matriky
Zápis uzavření manželství do zvláštní matriky
Zápis úmrtí do zvláštní matriky