Státní občanství České republiky se prokazuje osvědčením, případně potvrzením.


V osvědčení příslušný krajský úřad (v Praze úřad městské části, ve městech Brno, Plzeň a Ostrava magistrát) konstatuje, že daná osoba je státním občanem České republiky. V potvrzení o státním občanství České republiky příslušný krajský úřad uvede, na základě jakého ustanovení a k jakému datu státní občanství České republiky fyzická osoba nabyla, popřípadě pozbyla.

O vydání osvědčení o státním občanství České republiky může požádat i osoba, která měla k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky a v průběhu roku 1993 nabyla volbou státní občanství Slovenské republiky.

Jak

Kdo je oprávněn v této věci jednat

  • fyzická osoba starší 18 let nebo její zákonný zástupce.
  • jiná osoba, která prokáže právní zájem na zjištění státního občanství dotčené osoby, a to například z titulu blízkého příbuzenského poměru

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky podejte

  • v místě trvalého bydliště osoby, o jejíž státní občanství se jedná, případně jejího posledního trvalého pobytu na území ČR
  • prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině

Co je potřeba předložit

  • vyplněnou žádost o vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky a předepsané tiskopisy
  • doklad totožnosti, popř. i písemnou plnou moc osoby, o jejíž státní občanství se jedná
  • matriční doklady: rodný list, oddací list (pokud žadatel uzavřel manželství), úmrtní list (je-li žádost podávána za osobu zemřelou)
  • předchozí doklady o státním občanství
  • domovský list, má-li jej žadatel k dispozici
  • případně další doklady, kterými lze prokázat státní občanství

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou apostila, která se připojuje za oficiální listiny a dokumenty a prokazuje ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem použití v zahraničí), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

Předepsaný tiskopis (dotazník k žádosti o zjištění státního občanství a vydání osvědčení) a formulář čestného prohlášení o státním občanství obdržíte na oddělení matriky na Úřadě městské části Praha 7, Odbor kanceláře starosty, nebo v Informačních centrech Městské části Praha 7.

Správní poplatky

Poplatek za vydání osvědčení o státním občanství České republiky činí 100 Kč.

Lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti je maximálně 60 dní, ve zvlášť složitých případech i déle.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností

Úmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných údajů, jejich úmyslné zatajení nebo uvedení nepravdivého údaje v čestném prohlášení může být za podmínek stanovených v zákoně č. 200/1990 Sb. kvalifikováno jako přestupek proti pořádku ve státní správě, za který lze uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí o žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky lze podat prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal, k Ministerstvu vnitra nebo Magistrátu hlavního města Prahy.

Upozornění

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem.

Právní předpisy

Formuláře ke stažení

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení matrik
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Henke Marcela, Bc., DiS.

vedoucí oddělení
dveře 6.03
tel. +420220144193
gsm. +420776358885
HenkeM@Praha7.cz