O vydání rodného listu novorozeného dítěte mohou žádat jeho rodiče. O vydání duplikátu pak může požádat fyzická osoba, které se zápis týká, nebo její manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci, její sourozenci a zplnomocnění zástupci.


Do matriky mohou dítěti být zapsána dvě jména (která nesmějí být stejná); nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. Osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak. Vzniknou-li pochybnosti o pravopisné podobě jména, je třeba předložit doklad vydaný soudním znalcem. V případě, že státní občan ČR se narodí mimo území ČR, zapíše se jeho narození do zvláštní matriky v Brně (více informací ZDE). V těchto případech je nutná osobní návštěva na matričním úřadě.

Jak

Co je potřeba předložit

Podle rodinného stavu matky:

 • provdané ženy – oddací list, dotazník o jménu dítěte podepsaný oběma rodiči
 • svobodné ženy – rodný list, dotazník o jménu dítěte podepsaný matkou dítěte
 • rozvedené ženy – rodný list, rozsudek o rozvodu s doložkou o právní moci, dotazník o jménu dítěte podepsaný matkou dítěte
 • ovdovělé ženy – rodný list, úmrtní list manžela, dotazník o jménu dítěte podepsaný matkou dítěte

V případě, že rodiče určili otcovství již před narozením dítěte:

 • zápis o určení otcovství
 • dotazník o jménu dítěte podepsaný oběma rodiči

Doklady nutné k zápisu o určení otcovství před narozením dítěte a kdy lze toto prohlášení učinit:

 • občanské průkazy obou rodičů
 • rodné listy obou rodičů
 • těhotenský průkaz
 • rozvedené ženy předloží rozsudek o rozvodu s doložkou o právní moci
 • ovdovělé ženy předloží úmrtní list manžela

Zápis o určení otcovství lze sepsat pouze v případě, že od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství nebo úmrtí manžela uplynulo více než 300 dnů!

Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství lze učinit i po narození dítěte. Pokud by jeden z nastávajících rodičů byl mladší 16 let, lze určit otcovství pouze prostřednictvím soudu.

Předkládají se originály dokladů nebo ověřené kopie. Po předložení občanských průkazů obou rodičů (může vyřídit jeden z rodičů) je rodný list k vyzvednutí na oddělení matrik.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení je 30 až 60 dnů od podání žádosti.

Vydání duplikátu rodného listu

Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila. Občané narození před rokem 1950 v Praze jsou zapsáni v Oddělení starých matrik Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18.

Co je potřeba předložit

 • platný doklad totožnost
 • prokázání příbuzenského poměru (tj. rodiče, děti, sourozenci, manželé/ky, prarodiče) či právního zájmu (prokazuje se listinným důkazem)

Správní poplatky

100 Kč za každý duplikát matričního dokladu

Lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je 30 dní.

Formuláře ke stažení

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení matrik
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Henke Marcela, Bc., DiS.

vedoucí oddělení
dveře 6.03
tel. +420220144193
gsm. +420776358885
HenkeM@Praha7.cz