Téměř všechny organizované aktivity ve veřejném prostoru (chodník, vozovka) jsou chápány jako zvláštní užívání komunikace, pro které je třeba získat povolení, tzv. „zábor“. Povolení vydává Odbor dopravy městské části po předchozím souhlasu vlastníka dotčené komunikace (obvykle Technické správy komunikací). V případech, kdy žádáte o povolení záboru na vozovce, je nutný i souhlas Policie ČR.


ETAMP FILM PRODUCTION spol. s r.o. 
Z důvodu audiovizuální tvorby – natáčení seriálu „BEZ VĚDOMÍ“
Osoba zodpovědná za akci: Ondřej Novák – 728 685 629


Zábor části vozovky/chodníku

Veletržní    6.10.2018 
U studánky, Františka Křížka 6.10.2018
U smaltovny 21.10.-22.10.2018    
Farského      26.10.2018
Pplk. Sochora, Farského, Strossmayerovo nám. 27.10.2018
U smaltovny 22.10.2018       
Antonínská   27.10.2018       
Vinařská  26.11.-30.11.2018, 1.-3.12.2018 
Veverkova  2.12.2018       

 

WILMA FILM s.r.o.
Z důvodu audiovizuální tvorby – natáčení TV filmu „THE WALL“
Osoba zodpovědná za akci: Jakub Exner – 777 030 352


Zábor části vozovky/chodníku

Šternberkova 9.-21.10.2018
Janovského 9-12.10.2018, 16.-19.10.2018, 20.-21.10.2018
Letohradská 11.-14.10.2018
Františka Křížka 13.10.2018

 

STRANSKY ART COMPANY z.s.,
Zahájení výstavy velkoformátovývh fotografií „Invaze 68 – fotografie Josefa Koudelky“


Zábor části chodníku (zeleň) – před Veletržním palácem

Dukelských hrdinů            10.10.-31.12.2018


Krátkodobé zábory naleznete v kalendáři akcí v záložce – Dopravní opatření. 

Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Oddělení silničního správního úřadu

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

Kratochvílová Irena

referentka
dveře č. 247
tel. +420220144026
KratochvilovaI@Praha7.cz

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání, složitější případy do 60 dnů.

Při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce, to je do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1 000 Kč, v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo Odboru dopravy. Dále je nutné uhradit místní poplatek ve výši 10 Kč/m2/den, způsob platby si žadatel domluví na finančním odboru Úřadu městské části Praha 7. Postačí k tomu rozhodnutí o povolení záboru.

Jak

Co je nutné přiložit k žádosti

  • 3x situační plánek záboru (okótovaná šíře chodníku, rozměry požadovaného záboru) a v případě záboru zasahujícího do vozovky rovněž návrh dopravního značení)
  • stavební povolení, případně stavební ohlášení, je-li pro prováděnou akci třeba
  • vyjádření koordinační komise TSK Řásnovka 8, Praha 1, tel.: 257 015 111, kde jsou centrálně evidovány všechny plánované opravy poduličních sítí. Toto vyjádření není nutné u krátkodobého záboru nebo záboru mobilního (např. uzávěra chodníku mobilními zábranami). V případě nařízené koordinace je nutné přiložit koordinační vyjádření dotčených investorů
  • nájemní smlouvu s vlastníkem komunikace – Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka, Praha 1, tel.: 257 015 111
  • výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců (nebo živnostenský list) žadatele, zhotovitele a investora
  • fyzické osoby doloží žádost výpisem z katastru nemovitostí
  • v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení stavebního záboru opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele, investora a dodavatele a podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba se smí vzdát opravných prostředků a že plnou moc přijímá (pokud bude plná moc obsahovat větu „Jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí, jinak 15 dnů po převzetí)
  • další doklady dle konkrétní situace a po dohodě s odborem dopravy (např. stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy a pod.)

Formulář ke stažení zde.