Téměř všechny organizované aktivity ve veřejném prostoru (chodník, vozovka) jsou chápány jako zvláštní užívání komunikace, pro které je třeba získat povolení, tzv. „zábor“. Povolení vydává Odbor dopravy městské části po předchozím souhlasu vlastníka dotčené komunikace (obvykle Technické správy komunikací). V případech, kdy žádáte o povolení záboru na vozovce, je nutný i souhlas Policie ČR.


Na Maninách x Přístavní
Natáčení filmu „Děda“
10. 09. 2020
Osoba zodpovědná za akci: Ž. Helfertová – 731 018 947


Univerzitní sportovní klub
Zábor vozovky
Vodácká, Troja
14. 09. 2020 – 20. 09. 2020
Z důvodu konání akce: ME 2020 ve vodním slalomu   
Osoba zodpovědná za akci: M. Říha – 602 162 856


Centrum Vzletná
Zábor vozovky
Letohradská 13
19. 09. 2020
Z důvodu konání akce: Zažít město jinak 2020  
Osoba zodpovědná za akci: K. Hájková – 777 147 133


Auto*Mat, z.s.
Zábor vozovky a chodníku
Veverkova, U Akademie, Šternberkova, Povltavská, Na Špejcharu,
Dukelských hrdinů 47, Strossmayerovo náměstí
19. 09. 2020
Z důvodu konání akce: Zažít město jinak 2020  
Osoba zodpovědná za akci: M. Šotola – 721 710 123


Mr. HotDoG s.r.o.
Zábor vozovky
Kamenická 24
19. 09. 2020
Z důvodu konání akce: Mr. HotDoG Eating Contest 2020
Osoba zodpovědná za akci: F. Koning – 608 821 591

 

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání, složitější případy do 60 dnů.

Při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce, to je do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1 000 Kč, v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo Odboru dopravy. Dále je nutné uhradit místní poplatek ve výši 10 Kč/m2/den, způsob platby si žadatel domluví na finančním odboru Úřadu městské části Praha 7. Postačí k tomu rozhodnutí o povolení záboru.

Jak

Co je nutné přiložit k žádosti

  • 3x situační plánek záboru (okótovaná šíře chodníku, rozměry požadovaného záboru) a v případě záboru zasahujícího do vozovky rovněž návrh dopravního značení)
  • stavební povolení, případně stavební ohlášení, je-li pro prováděnou akci třeba
  • vyjádření koordinační komise TSK Řásnovka 8, Praha 1, tel.: 257 015 111, kde jsou centrálně evidovány všechny plánované opravy poduličních sítí. Toto vyjádření není nutné u krátkodobého záboru nebo záboru mobilního (např. uzávěra chodníku mobilními zábranami). V případě nařízené koordinace je nutné přiložit koordinační vyjádření dotčených investorů
  • nájemní smlouvu s vlastníkem komunikace – Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka, Praha 1, tel.: 257 015 111
  • výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců (nebo živnostenský list) žadatele, zhotovitele a investora
  • fyzické osoby doloží žádost výpisem z katastru nemovitostí
  • v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení stavebního záboru opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele, investora a dodavatele a podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba se smí vzdát opravných prostředků a že plnou moc přijímá (pokud bude plná moc obsahovat větu „Jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí, jinak 15 dnů po převzetí)
  • další doklady dle konkrétní situace a po dohodě s odborem dopravy (např. stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy a pod.)

Formulář:
ŽÁDOST O ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ VEŘ. KOMUNIKACE v Praze 7 pro audiovizuální, reklamní, kulturní nebo sportovní akci

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře č. 4.14
tel. +420220144027
gsm. +420732867247
FialovaZ@Praha7.cz