Téměř všechny organizované aktivity ve veřejném prostoru (chodník, vozovka) jsou chápány jako zvláštní užívání komunikace, pro které je třeba získat povolení, tzv. „zábor“. Povolení vydává Odbor dopravy městské části po předchozím souhlasu vlastníka dotčené komunikace (obvykle Technické správy komunikací). V případech, kdy žádáte o povolení záboru na vozovce, je nutný i souhlas Policie ČR.


Krátkodobé zábory naleznete v kalendáři akcí v záložce – Zábory. 

MČ Praha 7 – OKS
Zábor chodníku
Strossmayerovo nám. před kostelem sv. Antonína
08.07., 22.07., 05. 08., 19. 08., 02. 09., 16. 09. a 30. 09. 2019
Z důvodu konání akce – Oživení Strossmayerovo náměstí
Osoba zodpovědná za akci: L. Fátor – 220 144 013


Natáčení filmu – Zátopek  
Za Elektrárnou, Strossmayerovo náměstí, Kostelní
22. 9., 25.  9. – 26. 9. 2019
Osoba zodpovědná za akci: J. Urban – 603 865 141


Natáčení filmu – My děti ze stanice ZOO
Bubenská, Nábř. Kpt. Jaroše, Veverkova, Pplk. Sochora, Přístavní, Osadní, Vinařská, Františka Křížka, Milady Horákové
1. 9. – 17. 9., 30. 9. – 2. 10., 6. 11. – 10. 11. 2019
Osoba zodpovědná za akci: Plach – 602 234 515


IPR hl. m. Prahy
Zábor chodníku
Plynární (u metra), Strossmayerovo nám., Vltavská (u metra), Ortenovo nám.
26. 08. – 29. 08., 02. 09. – 05. 09., 09. 09. – 12. 09., 16. 09. – 19. 09. 2019
Z důvodu konání akce: Budoucnost Bubny
Osoba zodpovědná za akci. T. Michalová – 723 304 707
Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Oddělení silničního správního úřadu

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání, složitější případy do 60 dnů.

Při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce, to je do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1 000 Kč, v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo Odboru dopravy. Dále je nutné uhradit místní poplatek ve výši 10 Kč/m2/den, způsob platby si žadatel domluví na finančním odboru Úřadu městské části Praha 7. Postačí k tomu rozhodnutí o povolení záboru.

Jak

Co je nutné přiložit k žádosti

  • 3x situační plánek záboru (okótovaná šíře chodníku, rozměry požadovaného záboru) a v případě záboru zasahujícího do vozovky rovněž návrh dopravního značení)
  • stavební povolení, případně stavební ohlášení, je-li pro prováděnou akci třeba
  • vyjádření koordinační komise TSK Řásnovka 8, Praha 1, tel.: 257 015 111, kde jsou centrálně evidovány všechny plánované opravy poduličních sítí. Toto vyjádření není nutné u krátkodobého záboru nebo záboru mobilního (např. uzávěra chodníku mobilními zábranami). V případě nařízené koordinace je nutné přiložit koordinační vyjádření dotčených investorů
  • nájemní smlouvu s vlastníkem komunikace – Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka, Praha 1, tel.: 257 015 111
  • výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců (nebo živnostenský list) žadatele, zhotovitele a investora
  • fyzické osoby doloží žádost výpisem z katastru nemovitostí
  • v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení stavebního záboru opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele, investora a dodavatele a podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba se smí vzdát opravných prostředků a že plnou moc přijímá (pokud bude plná moc obsahovat větu „Jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí, jinak 15 dnů po převzetí)
  • další doklady dle konkrétní situace a po dohodě s odborem dopravy (např. stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy a pod.)

Formulář ke stažení zde.