Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území České republiky, a to v objektu určeném pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, který musí být označen číslem popisným nebo evidenčním.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–14.00
Poslední příjem žádostí pro odbavení je 30 minut před koncem úředních hodin.

placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz

Trvalý pobyt se přihlašuje na obecním úřadě, v Praze na úřadech všech 57 městských částí.

UPOZORNĚNÍ

Úřad městské části Praha 7 tak zajišťuje přihlašování pouze pro vlastní Prahu 7; občané městské části Praha-Troja ohlašují změny na tamním úřadě.

Správní poplatek je 50 Kč.

Po změně trvalého pobytu je třeba do 15 dnů vyřídit si nový občanský průkaz


LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Úřad musí zapsat změnu místa trvalého pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů.


CO JE POTŘEBA PŘEDLOŽIT

  • vyplněný a podepsaný Přihlašovací lístek k trvalému pobytu (je nutné vyplnit originál tiskopisu, který je k dispozici na úřadě)
  • občanský průkaz (nemáte-li platný občanský průkaz, předložíte jiný doklad, který je veřejnou listinou, např. cestovní pas či  řidičský průkaz)
  • majitel předkládá doklad o vlastnictví domu nebo bytu (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu); pokud si existenci vlastnického práva nebo jiného užívacího práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí, majitel vlastnické právo nedokládá
  • ostatní žadatelé předkládají doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost apod. (např. nájemní smlouvu), a pokud tento doklad žadatel nevlastní, předkládá úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny trvalého pobytu (tj. potvrzení od majitele domu, majitele bytu apod.). Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.    


MOŽNOST OHLÁŠENÍ V ZASTOUPENÍ

Ohlášením můžete pověřit jinou osobu, která se musí na místě prokázat zvláštní plnou mocí s úředně ověřenými podpisy (odkaz na formuláře najdete v menu). Hlášení probíhá stejně jako při osobním podání, Přihlašovací lístek k trvalému pobytu vyplňuje a podepisuje zmocněnec na místě.

OHLÁŠENÍ VE SPECIFICKÝCH SITUACÍCH

Změnu místa trvalého pobytu za občana s omezenou svéprávností ohlašuje soudem ustanovený opatrovník. Hlášení probíhá podobně jako u občana staršího 15 let, pouze je třeba navíc předložit doklad o ustanovení opatrovníkem. Přihlašovací lístek k trvalému pobytu vyplňuje a podepisuje opatrovník na místě.

Ohlášení může za občana staršího 15 let provést člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem. Hlášení probíhá podobně jako u občana staršího 15 let, pouze je třeba navíc předložit doklad o oprávnění k zastupování. Přihlašovací lístek k trvalému pobytu vyplňuje a podepisuje člen domácnosti na místě.