V případě, že žijete mimo území ČR, občanský průkaz mít nemusíte. Můžete však o něj požádat po ukončení pobytu v cizině nebo v případě, že nemáte trvalý pobyt na území České republiky. Podat žádost ani převzít vyhotovený průkaz však není možné na zastupitelském úřadě v zahraničí. Za vydání průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, se platí správní poplatek 100 Kč. V případě, že se občan po dlouhodobém pobytu v cizině přihlašuje k trvalému pobytu v ČR, je povinen požádat o občanský průkaz.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00
Poslední příjem žádostí pro odbavení je 30 minut před koncem úředních hodin.
placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz

Jak

O občanský průkaz musíte požádat osobně. Předem nevyplňujete žádný formulář, pouze si přinesete uvedené doklady. Na místě vás úředník vyfotografuje a vytiskne žádost s potřebnými údaji. Podpisem potvrdíte jejich správnost a úplnost.

Co je potřeba předložit

  • rodný list
  • doklad o státním občanství

Co je potřeba rozhodnout při podání

1. Titul

Na vaši žádost lze do občanského průkazu zapsat označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení „docent“, „profesor“ nebo vědeckou hodnost. Žádáte-li o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které jste doposud neměl/a zapsané v občanském průkazu, musíte předložit doklad o jejich získání. V případě, že jste získal/a vzdělání a titul nebo vědeckou hodnost v zahraničí, musíte předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu (tento doklad vydává česká veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program).

2. Rodinný stav, registrované partnerství

Pokud si nepřejete, údaje o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství se do průkazu nezapíše.

Občanský průkaz si můžete převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pokud to uvedete v žádosti. Poplatek za to je 100 Kč.

Lhůta pro vyřízení

Občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů od podání žádosti.

Doba platnosti občanského průkazu

  • občanům ve věku od 15 do 70 let je průkaz vydáván s dobou platnosti 10 let
  • občanům starším 70 let je průkaz vydáván s dobou platnosti 35 let

Převzetí průkazu

Občanský průkaz musíte převzít osobně a opět přitom prokázat totožnost (předložit např. dosavadní občanský průkaz, pokud je platný, nebo rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz). Při převzetí občanského průkazu zadáte bezpečnostní osobní kód (4–10 číslic), který slouží k ověření vaší identity při komunikaci s informačními systémy veřejné správy.

Občan je po převzetí povinen chránit svůj občanský průkaz: Poučení pro držitele občanského průkazu