Občanský průkaz lze vydat i dítěti mladšímu 15 let. Platnost tohoto průkazu je 5 let a umožňuje dítěti cestovat v rámci Evropské unie. Za jeho vydání se platí správní poplatek 50 Kč. Žádost podává a hotový průkaz přebírá zákonný zástupce (obvykle rodič). O průkaz je možné zažádat na Úřadě městské části Praha 7 i v případě, že zde nemáte trvalý pobyt.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00
placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz

Jak

Co je potřeba předložit

  • zákonný zástupce je povinen prokázat svou totožnost a oprávněnost k zastupování (u rodičů ji dokládá rodný list dítěte; v případě jiného zástupce rozhodnutí soudu)
  • rodný list dítěte

Doklady musejí být předloženy v originále, ověřeném opise, nebo ověřené kopii.

Jak probíhá žádost

Standardně se vydávají občanské průkazy se strojově čitelnými údaji. Při podání žádosti je nutná osobní přítomnost dítěte, jemuž se průkaz vydává. Zákonný zástupce na úřadě nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované doklady. Na místě úředník dítě vyfotografuje. Žádost s potřebnými údaji vytiskne úředník a zákonný zástupce potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.

Co je potřeba rozhodnout při podání

Možnost vyzvednutí průkazu u jiného úřadu

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji lze za poplatek 100 Kč převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který zákonný zástupce uvede v žádosti.

Doba platnosti občanského průkazu

Dětem do 15 let se průkaz vydává pouze na 5 let.

Převzetí průkazu

Občanský průkaz musí osobně převzít zákonný zástupce.

Pro děti do 15 let se nevolí bezpečnostní osobní kód.

Občan je po převzetí povinen chránit svůj občanský průkaz:
Poučení pro držitele občanského průkazu

Osoby jednající místo zákonného zástupce

Místo zákonného zástupce mohou žádost za dítě do 15 let podat následující osoby:

  • pěstoun
  • osoba, které bylo dítě svěřeno do péče
  • ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která o dítě pečují na základě soudního rozhodnutí

Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.