Občanský průkaz lze vydat i dítěti mladšímu 15 let. Platnost tohoto průkazu je 5 let a umožňuje dítěti cestovat v rámci Evropské unie. Za jeho vydání se platí správní poplatek 100 Kč. Žádost podává a hotový průkaz přebírá zákonný zástupce (obvykle rodič). O průkaz je možné zažádat na Úřadě městské části Praha 7 i v případě, že zde nemáte trvalý pobyt.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–14.00
Poslední příjem žádostí pro odbavení je 30 minut před koncem úředních hodin.
placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz

CO JE POTŘEBA PŘEDLOŽIT

  • zákonný zástupce je povinen prokázat svou totožnost a oprávněnost k zastupování (u rodičů ji dokládá rodný list dítěte; v případě jiného zástupce rozhodnutí soudu)
  • rodný list dítěte

Doklady musejí být předloženy v originále, ověřeném opise, nebo ověřené kopii.


JAK PROBÍHÁ ŽÁDOST

Standardně se vydávají občanské průkazy se strojově čitelnými údaji. Při podání žádosti je nutná osobní přítomnost dítěte, jemuž se průkaz vydává. Zákonný zástupce na úřadě nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, ta je pořizována přímo úředníkem, zároveň je pořízen snímek dítěte, vlastnoruční podpis dítěte, pokud se umí podepsat, a dítěti od 12 let jsou odebrány otisky prstů. Zákonný zástupce pouze předloží požadované doklady.


CO JE POTŘEBA ROZHODNOUT PŘI PODÁNÍ

Rodinný stav
Pokud si nepřejete, údaj o rodinném stavu se do průkazu dítěte nezapíše.

Možnost vyzvednutí průkazu u jiného úřadu
Občanský průkaz dítěte si můžete převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pokud to uvedete v žádosti. Poplatek za to je 100 Kč.


DOBA PLATNOSTI OBČANSKÉHO PRŮKAZU

Dětem do 15 let se průkaz vydává pouze na 5 let.

Pokud dětem starším 12 let není možné dočasně pořídit otisky prstů rukou, vydává se průkaz na 1 rok.


PŘEVZETÍ PRŮKAZU

Občanský průkaz musí osobně převzít zákonný zástupce.

Občan je po převzetí povinen chránit svůj občanský průkaz: Poučení pro držitele občanského průkazu

Osoby jednající místo zákonného zástupce

  • poručník
  • opatrovník
  • pěstoun
  • osoba, které bylo dítě svěřeno do péče
  • ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která o dítě pečují na základě soudního rozhodnutí

Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.