Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–14.00
Poslední příjem žádostí pro odbavení je 30 minut před koncem úředních hodin.
placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz

Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce (pokud nebyl opatrovník ustanoven).


CO JE POTŘEBA PŘEDLOŽIT

  • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán
  • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti
  • občanský průkaz opatrovníka společně s dokladem o ustanovení opatrovníkem (je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem; fyzická osoba, která jedná jejím jménem, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu); pokud nebyl opatrovník ustanoven, předloží jiný zákonný zástupce svůj občanský průkaz

Při podání žádosti je nutná osobní přítomnost osoby, jíž se průkaz se vydává. Opatrovník na úřadě nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované doklady. Na místě je pořízena fotografie. Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a opatrovník potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.


CO JE POTŘEBA ROZHODNOUT PŘI PODÁNÍ

Zápis volitelných údajů

Rodinný stav, registrované partnerství

Pokud si opatrovník nepřeje, údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství se do občanského průkazu nezapíše.

Možnost vyzvednutí průkazu u jiného úřadu

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji lze za správní poplatek 100 Kč převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který opatrovník uvede v žádosti.


DOBA PLATNOSTI OBČANSKÉHO PRŮKAZU

  • občanu ve věku od 15 do 70 let je průkaz vydáván s dobou platnosti 10 let
  • občanu staršímu 70 let je průkaz vydáván s dobou platnosti 35 let

PŘEVZETÍ PRŮKAZU

Občanský průkaz musí osobně převzít opatrovník.

Pro občana s omezenou svéprávností se nevolí bezpečnostní osobní kód.

Občan je po převzetí povinen chránit svůj občanský průkaz: Poučení pro držitele občanského průkazu