Cestovní pas pro občana staršího 15 let se vydává s platností 10 let. Žádosti je nutné podat osobně.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–14.00
Poslední příjem žádostí pro odbavení je 30 minut před koncem úředních hodin.
placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz

SPRÁVNÍ POPLATKY A LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

  • standardní lhůta je 30 dnů
  • správní poplatek za vydání cestovního pasu je 600 Kč


MOŽNOST VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU VE ZKRÁCENÉ LHŮTĚ

Cestovní pas může občan starší 15 let získat ve zkrácené lhůtě 24 hodin nebo 5 pracovních dnů. 


KDO MŮŽE ZAŽÁDAT

Občan starší 15 let je povinen zažádat o cestovní pas osobně.

CO JE POTŘEBA PŘEDLOŽIT

  • občanský průkaz (nebo jiný doklad prokazující údaje zapisované do pasu, např. rodný list nebo oddací list)

V závislosti na situaci i další doklady:

  • občan, který ještě nedosáhl 18 let, musí k žádosti přiložit souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem; zákonný zástupce může žádost podepsat na místě
  • při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, se přikládá doklad o státním občanství
  • pokud je občan již držitelem platného cestovního pasu a potřebuje další cestovní doklad, vyžaduje se odůvodnění žádosti

O občanský průkaz musíte požádat osobně. Předem nevyplňujete žádnou žádost, ta je pořizována přímo úředníkem, zároveň je pořízen snímek občana, vlastnoruční podpis občana a jsou odebrány otisky prstů (od 12 let), pouze si přinesete uvedené doklady. 


MOŽNOST VYZVEDNUTÍ PRŮKAZU U JINÉHO ÚDAJE

Cestovní pas si můžete převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pokud to uvedete v žádosti. V takovém případě je třeba zaplatit poplatek 100 Kč.


PŘEVZETÍ CESTOVNÍHO PASU

Cestovní pas je nutné převzít osobně a opět při tom prokázat svou totožnost. Občan je po převzetí povinen chránit svůj cestovní pas: Poučení pro držitele cestovního pasu.

PLATNOST CESTOVNÍHO PASU KONČÍ

  • uvedeným dnem platnosti (některé státy však vyžadují pro vstup na své území delší platnost)
  • nahlášením jeho odcizením nebo ztráty
  • 3 měsíce od změny příjmení občana, pokud k ní došlo sňatkem
  • pokud o neplatnosti rozhodne orgán vydávající cestovní pasy (na základě toho, že je poškozena celistvost cestovního pasu, některé údaje jsou nečitelné, nebo jeho držitel podstatně změnil podobu)

MÉNĚ OBVYKLÉ SITUACE

Občan s omezenou svéprávností

Za občana staršího 15 let, jehož svéprávnost byla omezena, může žádost o cestovní pas podat opatrovník nebo člen domácnosti. Ti jsou povinni připojit k žádosti doklad prokazující oprávněnost podat žádost za občana, jehož svéprávnost byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu. Tyto osoby poté cestovní pas převezmou.

Občan mladší 18 let, který nemůže přiložit souhlas zákonného zástupce

Občan, který ještě nedosáhl 18 let, musí k žádosti přiložit souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem (zákonný zástupce může žádost podepsat na místě). Souhlas se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

Možnost převzetí pasu zmocněncem

Z důvodu hodného zvláštního zřetele může cestovní pas převzít jiná osoba na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.