Cestovní doklad se dítěti do 15 let vydává jen za přítomnosti rodiče či jiného zákonného zástupce.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00
Poslední příjem žádostí pro odbavení je 30 minut před koncem úředních hodin.
placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz

Pro cesty do Evropské unie a schengenského prostoru lze využít také jakýkoliv typ občanského průkazu. Za určitých podmínek můžete s občanským průkazem cestovat i do některých dalších států, viz Cestování na občanský průkaz mimo EU). Informace o podmínkách vstupu a pobytu na území cizího státu naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí, viz Státy světa – informace na cesty.

Od 1. 1. 2016 cestovní pas musí obsahovat strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji (fotografie tváře, digitalizované otisky prstů a podpis).

Jak

Při podání žádosti je nutno přivést dítě, jemuž se průkaz vydává. Zákonný zástupce předem nevyplňuje žádný formulář, pouze přinese uvedené doklady. Na místě úředník dítě vyfotografuje. Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a zákonný zástupce potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.

Příslušný úřad můžete navštívit:

 • v České republice: u kteréhokoliv obecního úřadu či úřadu městské části
 • v zahraničí: u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu

Co je třeba předložit

 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za dítě mladší 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno

 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, tedy osobou, které bylo dítě mladší 15 let svěřeno do péče, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které na základě soudního rozhodnutí pečuje o dítě mladší 15 let

 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud dítě už cestovní pas má a potřebuje další

 Lhůty pro vyřízení

 • standardní lhůta je 30 dnů
 • zkrácená lhůta do 24 hodin
 • zkrácená lhůta 5 pracovních dnů
 • je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, lhůta činí 120 dnů

Platnost

 • dětem do 15 let pas platí 5 let

Správní poplatky

 • 100 Kč za vydání pasu dětem do 15 let
 • 100 Kč za vyzvednutí pasu u jiného úřadu obce s rozšířenou působností, který žadatel nebo zákonný zástupce žadatele o cestovní pas uvede v žádosti

Převzetí cestovního pasu

Vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu zákonným zástupcem. Držitel pasu je povinen svůj cestovní doklad chránit. Na stránkách Velvyslanectví České republiky v Bruselu mj. naleznete, jak postupovat v případě jeho ztráty nebo odcizení:  Poučení pro držitele cestovního pasu.

Platnost cestovního pasu končí

 • uvedeným dnem platnosti (některé státy však vyžadují delší datum platnosti)
 • pokud je nahlášeno jeho odcizení nebo ztráta
 • pokud uplynuly 3 měsíce ode dne změny příjmení občana (pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství)
 • pokud o neplatnosti rozhodne úřad, který cestovní pasy vydává (na základě toho, že je poškozena celistvost cestovního pasu, některé údaje jsou nečitelné nebo jeho držitel podstatně změnil podobu)

Méně obvyklé situace

Osoby jednající místo zákonného zástupce

Místo zákonného zástupce mohou žádost za dítě do 15 let podat následující osoby:

 • pěstoun
 • osoba, které bylo dítě svěřeno do péče
 • ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které o dítě pečuje na základě soudního rozhodnutí 

Tyto osoby připojují k žádosti doklady prokazující jejich oprávněnost (příslušné rozhodnutí soudu) a poté za dítě cestovní pas převezmou.

Možnost převzetí pasu zmocněncem

Z důvodu hodného zvláštního zřetele může cestovní pas převzít jiná osoba na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.