archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Od úterý 14. května 2024 0.00 do pátku 17. května 2024 6.00 nastává na území Prahy doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. 

V souladu s ustanovením § 1 Nařízení č. 6/2019 Sb. hl. m. Prahy se za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru považuje:
a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,
c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,
d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření
požáru.

Zakázané následující činnosti:
V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se na místech uvedených v § 2 zakazuje:
a) rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství)
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret)
c) používání pyrotechnických výrobků
d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně
e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů
f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru
g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení

 

Aktuální informace jsou k dispozici na webu Českého hydrometeorologického ústavu nebo na firerisk.cz.