Ředitelství vodních cest ČR vyhlásilo dvoufázovou otevřenou architektonickou soutěž o návrh řešení komplexní úpravy stávajícího mostního objektu na místní komunikaci v ulici Za Elektrárnou v Praze přes plavební kanál Troja–Podbaba, aby byla pod mostem k dispozici podjezdná výška pro lodě 7 m nad nejvyšší plavební hladinou. Pokračuje tak v řešení zabezpečení dostatečných podjezdných výšek pro plavbu vysokých osobních i nákladních lodí, tak jak již byla v minulých letech upravena série dalších 10 mostů na Vltavě od Mělníka, včetně unikátního pohyblivého mostu přes zdymadlo v Hoříně. Soutěžní návrhy lze odevzdávat do 26. 2. 2024.

Architektonická soutěž o návrh je uspořádána ve vzájemné spolupráci Ředitelství vodních cest ČR, Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a vedení hlavního města Prahy, a to s cílem dosáhnout důstojného architektonického a krajinářského řešení celého dotčeného území.

Datum odevzdání soutěžních návrhů: 26. 2. 2024 15.00

Více o soutěži  zde


Cílem investiční akce je zajištění parametru dostatečných podjezdných výšek mostů na Vltavské vodní cestě v úseku od Mělníka do Prahy-Holešovic dosahující hodnoty 7 m, který umožní proplutí velkých osobních lodí a přepravu nadměrných nákladů. Dnešní most má podjezdnou výšku jen 5,4 m. Investiční akce řeší komplexní zvýšení podjezdné výšky na celém průběhu vodní cesty, kde na plavebním kanále Troja–Podbaba již byla v prosinci loňského roku dokončena modernizace dvou mostních objektů u ÚČOV. Návazně po proudu ve Středočeském kraji, na plavebním kanále Vraňany – Hořín u Mělníka, bylo v roce 2021 uvedeno do provozu dalších 7 mostů (z toho 3 zdvižné) a upravena plavební komora Hořín rovněž se zdvižným mostem.

Hlavním smyslem a cílem architektonické soutěže o návrh nového přemostění plavebního kanálu v ulici Za Elektrárnou je propojení několika částí krajinného a přírodního celku Trojské kotliny, které nebude omezovat podjezdnou výšku pro lodě na hodnotě méně než 7 m nad plavební hladinou. Naplnění technických parametrů přemostění bude jen jednou z vlastností návrhu. Klíčovou hodnotou, která bude posuzována, bude zejména architektonický charakter přemostění a jeho začlenění do krajiny. Přemostění je součástí nejdůležitějšího rekreačního propojení v severní části Prahy, které ročně využívají statisíce pěších i cyklistů. Přírodní a rekreační charakter lokality se bude prostřednictvím připravovaných investic hlavního města (např. revitalizace řeky a ostrova Divoká Vltava, Trojské nábřeží) dále prohlubovat. Současně se zástavbou okolních brownfieldů (Bubny-Zátory, oblast ul. Papírenská – Císařský mlýn) se bude tlak na rekreační využívání této oblasti zvyšovat, čímž bude narůstat i zájem o rekreační využívání přemostění, které je hlavním spojujícím prvkem v rámci Trojské kotliny napříč řekou.