Na rizikových místech v Praze, mezi něž patří parky, lesoparky nebo také zahrady, je až do odvolání zakázáno rozdělávání ohňů. Zákaz platí i pro akce pořádané městskými částmi, případně dalšími subjekty. Připravené akce se mohou konat podle programu, avšak bez zapalování ohňů a při dodržení zákazu kouření. Na platnost tohoto nařízení upozorňujeme zejména s ohledem na tradiční pálení čarodějnic.

Český hydrometeorologický ústav varuje před zvýšeným nebezpečím požárů a na území hlavního města Prahy platí až do odvolání tzv. doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se podle považuje:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,

b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,

c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,

d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

 

Podle výše uvedeného nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c) používání pyrotechnických výrobků,

d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,

e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,

g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

 

Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, je k dispozici na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy (Usnesení Rady HMP č. 1224 ze dne 24. 5. 2016).