Zájmové kurzy MČ Praha 7 probíhají v tomto školním roce na ZŠ Strossmayerovo náměstí. Kurzy jsou určeny všem věkovým kategoriím a můžete se do nich přihlásit i pokud nebydlíte v Praze 7. Cena kurzu činí 2 560 Kč za pololetí (16 lekcí/90 min.) a účastníci z minulého roku mohou uplatnit 10% slevu. Lekce probíhají v menších skupinách, maximum je devět účastníku. 


Kde?

Více informací a přihlášky vám poskytne
Tereza Hejmová
e-mail: kurzy@zs-stross.cz 
telefon +420 770 135 315

Přehled kurzů

Jazykové kurzy

Jméno lektora: Milena Lásková

První lekce: 7. 2. 2018

Angličtina pro falešné začátečníky je ideální pro upevňování a procvičování přítomného času, využití slovní zásoby v situačních rozhovorech a rozšiřování slovní zásoby. Nastartování času minulého a budoucího. Trénink komunikační pohotovosti, intonace a správné výslovnosti za použití adekvátních slovních obratů při udržování daného pořádku slov ve větách.

Naučíme se žádat o souhlas, o pomoc, vyjadřovat nesouhlas, vyprávět co se stalo/nestalo, budeme plánovat a hodnotit. Budeme nakupovat, objednávat a řešit vzniklé problémy. Doplníme slovní zásobu, týkající se zaměstnání a činností spojených s prací.

Na konci kurzu by účastníci měli mít utříděný slovosled, stavbu vět a správné používání ustálených frází v běžné komunikaci.

Jméno lektora: Milena Lásková

První lekce: 5. 2. 2018

Na lekcích angličtiny pro mírně pokročilé si budeme procvičovat zautomatizování probraných situačních frází. 

Budeme se věnovat upevňování probraných časů přítomného, minulého, předpřítomného. Ladit používání průběhových tvarů časů a aktivně používat nově získanou slovní zásobu v rozhovorech na daná témata. Procvičíme vědomé budování frázových sloves, tvoření a stupňování přídavných jmen a příslovcí, budování složených přídavných jmen k popisu lidí a jejich charakteru.

Nacvičíme podmínkové věty, budeme mluvit o tom, co kdyby.., vyjadřovat svůj názor, souhlas, budeme reklamovat zboží, vyjadřovat své pocity a vyprávět o příhodách z cestování.

Připravíme se na návštěvu u lékaře a budeme schopni popsat své potíže.

Po absolvování kurzu bychom měli být schopní plynulé konverzace v běžných životních situacích.

Jméno lektora: Milena Lásková

První lekce: 6. 2. 2018

Zájemce o kurz konverzace již musí používat základní gramatická pravidla před nástupem do kurzu (přítomný, minulý i předpřítomný čas).

Během 16 lekcí si zájemce rozšíří nejen slovní zásobu, ale osvojí si i běžné komunikační prostředky a strategie. Také nahlédne i do „vyšší“ gramatiky, kterou použije v situaci, kdy to momentální situace bude vyžadovat.

Rozmanitá témata, trénink naslouchání ostatních, přesvědčování, vyjadřování vlastních myšlenek, přesměrování tématu, přerušení monologu, ověření výpovědi mluvčího, převyprávění předem nepřipravených textů, řešení nabízených složitějších cvičení, to je cílem tohoto kurzu.

www.didatech.cz

Jméno lektora: Milena Lásková

První lekce: 6. 2. 2018

Nový jazyk? Nové zkušenosti. Seznámení jak se jednoduše, ale efektivně domluvit, třeba při cestování na dovolenou. Základní slovní zásoba? Ano, ale pokud ji správně poskládáte do krátkých vět, domluvíte se.  Naučíte se naslouchat a odhadovat, co vám oslovený člověk říká. Budete mít možnost se naučit varianty, které pravděpodobně použije. Budete znát, jak na to.  Budete to zkoušet. Naučíme se správně vyslovovat, intonovat a budovat krátké věty, používat běžné fráze, domlouvat se v kavárně či bistru. Vyslovíte svá přání, objednávku, řeknete nahodilým známým něco o sobě a svých zálibách.

Jméno lektora: Šárka Hanzlíková

První lekce: 19. 2. 2018

Během kurzu se seznámíme se základní gramatikou, slovní zásobou potřebnou a správnou výslovností.

Budeme schopní vyprávět o svých běžných aktivitách:

 • o dovolené a volném čase
 • napsat SMS, či post na FB
 • vybrat si zboží v obchodě nebo si objednat jídlo v restauraci
 • vyprávět o minulém víkendu či předchozí dovolené
 • porozumět i se zapojit do každodenní konverzace   

Jméno lektora: Pavlína Honzíková

První lekce: 6. 2. 2018

Kurz italštiny je určen mírně pokročilým studentům.

Výuka gramatiky (nepravidelná slovesa, předložky se členy, zájmena, minulý čas, rozkazovací způsob aj.) a rozšiřování slovní zásoby jsou vyváženy konverzačními tématy (např. studium, práce, město, nakupování aj.).

Pracujeme s učebnicí a dalším obrazovým a cvičným materiálem.

Jméno lektora: Dana Stejskalová

První lekce: 5. 2. 2018

V kurzu se seznámíme se základy tohoto krásného a melodického jazyka.

Osvojíme si především:

 • Základní komunikační obraty z každodenního života
 • Tvoření otázek a odpovědí
 • Správnou výslovnost
 • Základní pravidelná i nepravidelná slovesa
 • Číslovky a hodiny
 • Budeme se věnovat poslechu, čtení i psaní, ale hlavně se zaměříme na ústní projev. Považuji za důležité, abyste během kurzu mluvili více vy než já.

Jméno lektora: Tannia Rios

První lekce: 7. 2. 2018

V průběhu kurzu Španělštiny pro začátečníky se naučíme pochopit krátké a jednoduché, v učebně běžně užívané pokyny.

 • Přivítat se a rozloučit se
 • Představit se
 • Představit někoho
 • Poskytnout a získat informace týkající se osobních údajů, v případě potřeby je vyhláskovat
 • Vzájemně si vyměňovat základní informace týkající se osobních záměrů ve studiu španělštiny
 • Poskytnout a získat základní informace o zemích a městech
 • Stručně popsat vzhled a charakter osob a získat informace tohoto druhu v neformální konverzaci
 • Vzájemně si vyměňovat základní informace o volnočasových aktivitách (zájmy, cestování, sport, atd.)
 • Vzájemně si vyměňovat informace o základních společenských a rodinných vztazích
 • Napsat pohled či e-mail týkající se témat z nejbližšího okolí (rodina, aktivity ve volném čase a základní popis zemí a měst)
 • Vyplnit jednoduchý formulář se základními osobními údaji (jméno, příjmení, věk, bydliště, stav a povolání)
 • Po absolvování kurzu by účastník měl zvládnout komunikovat v základních situacích.

Jméno lektora: Tannia Rios

První lekce: 7. 2. 2018

V kurzu španělštiny pro mírně pokročilé se naučíme:

 • Hovořit o náplni běžného dne a o jeho časovém rozvrhu.
 • Říct, kolik je hodin.
 • Dozvědět se a poskytnout informace o zálibách, vyjádřit svůj názor.
 • Vyměňovat si s ostatními informace o znalostech a schopnostech.
 • Dozvědět se a poskytovat informace o osobních údajích.
 • Rozumět osobním e-mailům a dopisům.
 • Vyplnit formulář požadující osobní informace.
 • Mluvit o konkrétních minulých zkušenostech, aniž byste se zmiňovali, kdy jste je získali.
 • Rozumět krátkým a jednoduchým nabídkám práce.
 • Rozumět informacím, které se týkají vašeho bydlení a sami takové informace poskytnout.
 • Poskytnout informace o svém bytě a vyžadovat tyto informace, abyste si jej mohli pronajmout nebo koupit.
 • Psát krátké vzkazy a zprávy, abyste si mohli pronajmout byt, něco koupit nebo prodat.
 • Rozumět reklamám o prodeji či pronájmu bytu.
 • Vyjádřit vděk, spokojenost a nebo nespokojenost s poskytnutou službou.
 • Vyměňovat si informace o vzhledu různých předmětů.
 • Udělat rezervaci v hotelu při osobním setkání nebo po telefonu, poskytnou i žádat informace o službách.
 • Koupit si jízdenky.
 • Komunikovat při cestování (o dopravě a ubytování).

Jméno lektora: Tannia Rios

První lekce: 6. 2. 2018

Tento kurz je vhodný pro studenty, kteří už se jazyku věnují a chtějí si rozšířit slovní zásobu, vypilovat výslovnost, přízvuk a zdokonalit se ve čtení, psaní a konverzaci.

Jméno lektora: Ľubice Obuchová

První lekce: 5. 2. 2018

Kurz je určen úplným začátečníkům, kteří si chtějí osvojit základy současného čínského jazyka.

Od jeho účastníků tedy není vyžadována žádná předchozí jazyková kompetence.

Výuku moderní čínštiny zahájí výklad fonetiky, české a mezinárodní transkripce čínštiny, souběžně se studenti seznámí rovněž se správnými postupy psaní čínských znaků a základními gramatickými strukturami. Veškerou slovní zásobu se studenti průběžně učí zvládnout slovem i písmem, naučí se běžné zdvořilostní fráze a osvojí si příslušnou slovní zásobu. Absolventi kurzu budou schopni používat základní číslovky, napsat minimálně 50 znaků a aktivně znát asi 150 výrazů z elementární slovní zásoby. Probíraná látka se bude procvičovat pomocí rozmanitých cvičení a krátkých textů, zaměřených na nejběžnější konverzační okruhy (seznamování, nakupování, studium aj.).

Účastníci kurzu obdrží namnožené studijní materiály (v ceně kurzu) spolu s nahrávkami textů k jednotlivým lekcím.

Jméno lektora: Alena Vlčková

První lekce: 5. 2. 2018

Pro všechny, kteří mají rádi suši, líbí se jim anime, chystají se do Japonska, či jen chtějí víc poznat jazyk a kulturu Země vycházejícího slunce.

V kurzech se zaměříme převážně na základní konverzační dovednosti, na specifika japonského jazyka, jakými jsou například zdvořilostní stupně či systém japonského znakového písma, ze kterého si osvojíme jednu z abeced – katakanu.

Naučíme se zdravit, představit sám sebe, vyjádřit prosby, poděkovat, popsat, ukazovat a tázat se na vlastnosti věcí a osob kolem nás. Osvojíme si japonské číslovky – včetně určování hodin a cen. Čeká nás též popis místa pomocí existenčních sloves a předložek. 

Zkusíme si přiblížit odlišný způsob myšlení a budeme si povídat o kultuře, která jde ruku v ruce s porozuměním jazyku. Ať už jde o tradiční japonskou kulturu zahrnující historii, gejši a samuraje, čajové obřady a aranžování květin, a nebo o současnou japonskou společnost se zálibou v manga komiksech a moderní hudbě, či problémech a fenoménech, se kterými se momentálně Japonsko potýká.

Jméno lektora: Alena Vlčková

První lekce: 5. 2. 2018

Japonština pro mírně pokročilé, je ideální pro studenty, kteří už mají s jazykem nějaké zkušenosti a chtějí rozvíjet svou slovní zásobu a komunikační dovednosti.

Jméno lektora: Míla Jebavá

První lekce: 7. 2. 2018

Sanskrt je starobylý indický liturgický jazyk a  říká se o něm, že to byl jazyk bohů, ale nyní se začíná prosazovat i jako jeden z úředních jazyků Indie. Především jsou v něm ale psány nejdůležitější duchovní a filosofické texty.

Kurz je určen pro velmi mírné  začátečníky a navazuje na kurz pro začátečníky z jara t. r. 

Budeme procvičovat čtení a psaní písma dévanágarí, kterým jsou psané svaté indické texty, s tím souvisí i ligatury (tj. spojování znaků písma), z nichž se naučíme již některé obtížnější. Vysvětlíme si některé nejdůležitější pojmy z indické filosofie (brahma, átmá, dharma, karma, mokša, puruša, prakrti, apod.) a názvy některých jógových ásan.

Naučíme se časovat slovesa ve tvaru média v přítomném čase, skloňovat podstatná jména mužského a středního rodu i-kmenů a u-kmenů a další obtížnější pravidla pravidla hláskové asimilace, tzv. sandhi.

Souběžně si přeložíme a vysvětlíme některé  gramaticky jednodušší mantry  a na vybraných verších z Bhagavadgíty si ukážeme, jak postupovat při překladu sanskrtských textů. Texty z učebnice  budou doplněny dalšími vlastními výukovými materiály lektorky.

Na tento  podzimní kurz pak naváže pokračovací kurz na jaře r.2018. Kurz sanskrtu je součástí víceletého cyklu, který při dostatečném počtu zájemců bude pokračovat navazujícími kurzy v dalších semestrech.

Konečným cílem výuky sanskrtu je dosáhnout samostatnosti ve čtení a ve správné interpretaci nejvyšších svatých indických textů a jógové filosofie.

Učebnice: Dušan Zbavitel, Jaroslav Strnad „Učebnice sanskrtu“, vydala UK v Praze, nakladatelství Karolinum, 2012; případně vydání z roku 2006.

Učebnice není v ceně kurzu.

 

Kreativní kurzy

Jméno lektora: Tereza Hejmová

První lekce: 7. 2. 2018

V rámci kurzu keramiky pro dospělé se seznámíme se základními technikami práce s keramickou hlínou.

Budeme modelovat a glazovat jednoduché nádoby, dekorace, drobný šperk, kachle, volnou plastiku a portrét.

Jméno lektora: Martina Walterová

První lekce: 21. 2. 2018

V průběhu kurzu kresby a malby, si účastníci osvojí většinu základních výtvarných technik, principy a zákonitosti malby a kresby. Od jednoduchých objektů, přes zátiší, abstraktní malbu po portrét a zátiší.

MgA. Martina Walterová je absolventkou ateliéru malby 1 na Fakultě umění Ostravské univerzity. Malba je jejím hlavním tvůrčím médiem. V roce 2010 byla na studijní stáži v Cieszyně v ateliéru malby a sochy. V minulosti byla organizátorkou a účastnicí uměleckého setkání Štkaní. V projektech a realizacích ve veřejném prostoru se můžeme zmínit o Sametovém Posvícení(satirický průvod masek), kde se od roku 2013 účastní jako tvůrce některých výjevů v průvodu. Dále se věnuje pomoci při realizaci happeningů pro neziskové organizace. Přesahy z klasických malířských technik do kresby, koláží, sochy nebo animace je jí blízká. Má za sebou množství výstav u nás i v zahraničí. Je umělkyní na volné noze a věnuje se převážně volné tvorbě. Kromě té vyučuje jako externí lektor a zabývá se restaurátorskými pracemi.

Více o její tvorbě je možné dohledat na: www.martinawalterova.com 

Jméno lektora: Lenka Šimková

První lekce: 8. 2. 2018

V průběhu kurzu šití pro začátečníky a mírně pokročilé si osvojíte:

 • základy strojového šití
 • obsluha a údržba šicího stroje
 • strojové švy
 • oděvní součástky
 • různé způsoby  žehlení
 • střihání výrobku
 • zhotovení jednoduchého výrobku polštář, zástěra
 • zhotovení dámské sukně
 • zhotovení výrobku, dekorace

Jméno lektora: Lenka Šimková

První lekce: 8. 2. 2018

V průběhu kurzu šití pro pokročilé si osvojíte:

 • zhotovení dámských kalhot: střihání výrobku, zhotovení výrobku
 • zhotovení dámských šatů a ozdobné prvky: sámky, volánky, výšivka
 • zhotovení dámského šatového kabátku zhotovení límce, rukávů, dírek

Jméno lektora: Jaroslava Boubelíková

První lekce: 20. 2. 2018

Na kurzu Šití pro začátečníky a mírně pokročilé se naučíme základní postupy při šití na stroji:

 • seznámení se šicím strojem
 • základy strojového a ručního šití
 • seznámení s různými druhy textilních materiálů
 • seznámení s drobnou přípravou pro šití
 • hotovení bytových doplňků
 • jednoduché opravy a úpravy oděvů
 • hotovení jednoduchých  oděvů např. sukně 

Jméno lektora: Jaroslava Boubelíková

První lekce: 20. 2. 2018

V kurzu Šití se zaměřením na bytové doplňky probereme:

 • seznámení se šicím strojem
 • základy strojového a ručního šití
 • seznámení s různými druhy textilních materiálů
 • seznámení s drobnou přípravou pro šití
 • hotovení bytových doplňků
 • dekorace vánoční, velikonoční, dárkové předměty, polštářky, ubrusy
 • jednoduché opravy a úpravy