Zájmové kurzy pro dospělé, organizované MČ Praha 7, ve spolupráci se ZŠ Strossmayerovo nám. 4, již tradičně poběží od posledního týdne v září 2018.

Kurzy jsou určeny všem věkovým kategoriím. Přihlásit se mohou zájemci bez ohledu na trvalé bydliště, není nutné být rezidentem Prahy 7.

Cena kurzu činí 2 560,- Kč za pololetí (září 2018 – leden 2019).

Kurzy probíhají pravidelně každý týden, obsahují 16 lekcí po 90 minutách a výuka probíhá v malých skupinách (max. 9 studentů).

Účastníci kurzů z minulého školního roku, mohou uplatnit 10% slevu.

Přihlásit se lze přímo přes odpovědní tlačítko po rozbalení detailu jednotlivých kurzů, případně prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

Budeme se na vás v září těšit!


Kde?

Více informací a přihlášky vám poskytne
Tereza Hejmová
e-mail: kurzy@zs-stross.cz 
telefon +420 770 135 315

 

Přehled kurzů

Jazykové kurzy

Jméno lektora: Milena Lásková

První lekce: 25.9. 2018

Angličtina pro falešné začátečníky je ideální pro upevňování a procvičování přítomného času, využití slovní zásoby v situačních rozhovorech a rozšiřování slovní zásoby.
Nastartování času minulého a budoucího.

Trénink komunikační pohotovosti, intonace a správné výslovnosti za použití adekvátních slovních obratů při udržování daného pořádku slov ve větách.
Naučíme se žádat o souhlas, o pomoc, vyjadřovat nesouhlas, vyprávět co se stalo/nestalo, budeme plánovat a hodnotit.
Budeme nakupovat, objednávat a řešit vzniklé problémy.
Doplníme slovní zásobu, týkající se zaměstnání a činností spojených s prací.

Na konci kurzu by účastníci měli mít utříděný slovosled, stavbu vět a správné používání ustálených frází v běžné komunika

 

on line přihlášení

Jméno lektora: Milena Lásková

První lekce: 26.9.2018

Na lekcích angličtiny pro mírně pokročilé si budeme procvičovat zautomatizování probraných situačních frází.

Budeme se věnovat upevňování probraných časů přítomného, minulého, předpřítomného.
Ladit používání průběhových tvarů časů a aktivně používat nově získanou slovní zásobu v rozhovorech na daná témata.
Procvičíme vědomé budování frázových sloves, tvoření a stupňování přídavných jmen a příslovcí, budování složených přídavných jmen k popisu lidí a jejich charakteru.
Nacvičíme podmínkové věty, budeme mluvit o tom, co kdyby.., vyjadřovat svůj názor, souhlas, budeme reklamovat zboží, vyjadřovat své pocity a vyprávět o příhodách z cestování.
Připravíme se na návštěvu u lékaře a budeme schopni popsat své potíže.

 

kurz obsazen

Jméno lektora: Milena Lásková

První lekce: 25.9.2018

Zájemce o kurz konverzace již musí používat základní gramatická pravidla před nástupem do kurzu (přítomný, minulý i předpřítomný čas).

Během 16 lekcí si zájemce rozšíří nejen slovní zásobu, ale osvojí si i běžné komunikační prostředky a strategie. Také nahlédne i do „vyšší“ gramatiky, kterou použije v situaci, kdy to momentální situace bude vyžadovat.

Rozmanitá témata, trénink naslouchání ostatních, přesvědčování, vyjadřování vlastních myšlenek, přesměrování tématu, přerušení monologu, ověření výpovědi mluvčího, převyprávění předem nepřipravených textů, řešení nabízených složitějších cvičení, to je cílem tohoto kurzu.

 

kurz obsazen

Jméno lektora: Milena Lásková

První lekce: 24.9.2018

Na lekcích angličtiny pro mírně pokročilé si budeme procvičovat zautomatizování probraných situačních frází.

Budeme se věnovat upevňování probraných časů přítomného, minulého, předpřítomného.
Ladit používání průběhových tvarů časů a aktivně používat nově získanou slovní zásobu v rozhovorech na daná témata. Procvičíme vědomé budování frázových sloves, tvoření a stupňování přídavných jmen a příslovcí, budování složených přídavných jmen k popisu lidí a jejich charakteru.
Nacvičíme podmínkové věty, budeme mluvit o tom, co kdyby.., vyjadřovat svůj názor, souhlas, budeme reklamovat zboží, vyjadřovat své pocity a vyprávět o příhodách z cestování.
Připravíme se na návštěvu u lékaře a budeme schopni popsat své potíže.

Po absolvování kurzu bychom měli být schopní plynulé konverzace v běžných životních situacích.

 

kurz obsazen

Jméno lektora: Dana Stejskalová

První lekce: 24.9.2018

Během kurzu se seznámíme se základní gramatikou, slovní zásobou potřebnou a správnou výslovností.

Budeme schopní vyprávět o svých běžných aktivitách, o dovolené a volném čase, napsat SMS, či post na FB
Vybrat si zboží v obchodě nebo si objednat jídlo v restauraci.
Vyprávět o minulém víkendu či předchozí dovolené.
Porozumět i se zapojit do každodenní konverzace.

 

on line přihlášení

První lekce: 24.9.2018

Jméno lektora: Zdenka Přívarová

Italština pro začátečníky je kurz, ve kterém se seznámíte se základy tohoto zpěvného románského jazyka.

 • Naučíte se ovládat základní komunikační obraty, porozumět situacím při seznamování a při objednávání občerstvení v restauraci.
 • Naučíte se rychle reagovat v jednoduchých situacích v přítomném čase.
 • Budete umět rozpoznat regiony v Itálii a naučíte se povídat o sobě, o své rodině a také o krásné Praze.
 • Budete umět říci, zda se Vám něco líbí, či ne, souhlasit či nesouhlasit.
 • Budete se orientovat v základní slovní zásobě týkající se pobytu ve městě a v přírodě, při nakupování a v restauraci.
 • Budeme trénovat správnou intonaci a budou Vás u toho provázet nesmrtelné italské písně.
 • Poznáte, že v italštině je možnost rychlého porozumění, a to díky silnému italskému přízvuku, který je nezaměnitelný.
 • Budeme rozšiřovat slovní zásobu a ustálené fráze tak, aby jste se mohli orientovat v jednoduché běžné komunikaci, tak abyste měli z italštiny radost.

 

on line přihlášení

První lekce: 25.9.2018

Jméno lektorky: Zdenka Přívarová

V kurzu italštiny pro mírně pokročilé budeme procvičovat základní konverzační fráze a obraty.

 • Budeme tvořit desítky nových situací a vět a tím procvičovat všechna slovesa.
 • Naučíte se souvisle vyprávět o sobě, o své rodině a o svých zálibách.
 • Poznáte italskou kuchyni a její speciality.
 • Naučíte se tvořit minulý čas a budeme vyprávět o svých minulých zážitcích.
 • Budeme trénovat gramatické jevy tak, aby se vžily a nezpůsobovaly problém při komunikaci.
 • Budeme poslouchat rodilé mluvčí a budeme rychle a jednoduše reagovat.
 • Budeme hledat cestu ve městě i cestu na pláž.
 • Budeme se pohybovat v přírodě i na tržišti a nakupovat.
 • V hotelu se naučíme objednat si vybrané služby, vyjádřit svoji spokojenost či nelibost.
 • Nová slovesa Vám umožní vyjádřit své další pocity, přání a názory.
 • Naučíme se porozumět jednoduchým italským písním.
 • Přečteme si snadné povídky i pohádky a naučíme se je vyprávět.
 • Budete italštinu milovat a zároveň si vytrénujete paměť.

 

on line přihlášení

Jméno lektora: Dana Stejskalová

První lekce: 24.9.2018

V kurzu se seznámíme se základy tohoto krásného a melodického jazyka.

Osvojíme si především:

 • Základní komunikační obraty z každodenního života
 • Tvoření otázek a odpovědí
 • Správnou výslovnost
 • Základní pravidelná i nepravidelná slovesa
 • Číslovky a hodiny

Budeme se věnovat poslechu, čtení i psaní, ale hlavně se zaměříme na ústní projev. Považuji za důležité, abyste během kurzu mluvili více vy než já.

 

on line přihlášení

Jméno lektora: Tannia Rios

První lekce: 26.9.2018

V průběhu kurzu Španělštiny pro začátečníky se naučíme pochopit krátké a jednoduché, v učebně běžně užívané pokyny.

 • Přivítat se a rozloučit se
 • Představit se
 • Představit někoho
 • Poskytnout a získat informace týkající se osobních údajů, v případě potřeby je vyhláskovat
 • Vzájemně si vyměňovat základní informace týkající se osobních záměrů ve studiu španělštiny
 • Poskytnout a získat základní informace o zemích a městech
 • Stručně popsat vzhled a charakter osob a získat informace tohoto druhu v neformální konverzaci
 • Vzájemně si vyměňovat základní informace o volnočasových aktivitách (zájmy, cestování, sport, atd.)
 • Vzájemně si vyměňovat informace o základních společenských a rodinných vztazích
 • Napsat pohled či e-mail týkající se témat z nejbližšího okolí (rodina, aktivity ve volném čase a základní popis zemí a měst)
 • Vyplnit jednoduchý formulář se základními osobními údaji (jméno, příjmení, věk, bydliště, stav a povolání)

Po absolvování kurzu by účastník měl zvládnout komunikovat v základních situacích.

 

kurz obsazen

Jméno lektora: Tannia Rios

První lekce: 26.9.2018

V kurzu španělštiny pro mírně pokročilé se naučíme:

 • Hovořit o náplni běžného dne a o jeho časovém rozvrhu.
 • Říct, kolik je hodin.
 • Dozvědět se a poskytnout informace o zálibách, vyjádřit svůj názor.
 • Vyměňovat si s ostatními informace o znalostech a schopnostech.
 • Dozvědět se a poskytovat informace o osobních údajích.
 • Rozumět osobním e-mailům a dopisům.
 • Vyplnit formulář požadující osobní informace.
 • Mluvit o konkrétních minulých zkušenostech, aniž byste se zmiňovali, kdy jste je získali.
 • Rozumět krátkým a jednoduchým nabídkám práce.
 • Rozumět informacím, které se týkají vašeho bydlení a sami takové informace poskytnout.
 • Poskytnout informace o svém bytě a vyžadovat tyto informace, abyste si jej mohli pronajmout nebo koupit.
 • Psát krátké vzkazy a zprávy, abyste si mohli pronajmout byt, něco koupit nebo prodat.
 • Rozumět reklamám o prodeji či pronájmu bytu.
 • Vyjádřit vděk, spokojenost a nebo nespokojenost s poskytnutou službou.
 • Vyměňovat si informace o vzhledu různých předmětů.
 • Udělat rezervaci v hotelu při osobním setkání nebo po telefonu, poskytnou i žádat informace o službách.
 • Koupit si jízdenky.
 • Komunikovat při cestování (o dopravě a ubytování).

 

kurz obsazen

Jméno lektora: Tannia Rios

První lekce: 25.9.2018

Tento kurz je vhodný pro studenty, kteří už se jazyku věnují a chtějí si rozšířit slovní zásobu, vypilovat výslovnost, přízvuk a zdokonalit se ve čtení, psaní a konverzaci.

 

on line přihlášení

Jméno lektora: Ľubice Obuchová

První lekce: 25.9.2018

Kurz je určen všem zájemcům o studium současného čínského jazyka, kteří již umí používat základní slovní zásobu (kolem 350–400 slov) a nejběžnější znaky (cca 100 znaků), naučili se správný postup při psaní čínských znaků  a znají mezinárodní transkripci čínštiny.

V tomto kurzu se studenti seznámí s dalšími gramatickými jevy (např. minulým a budoucím časem) a rozšíří své povědomí o komplikovanějších strukturách vět. Veškerou slovní zásobu se studenti průběžně učí zvládnout slovem i písmem, znalost nových znaků je propojená s procvičováním již zvládnutého učiva.

Absolventi kurzu se naučí minimálně dalších 50 nových znaků a přibližně 200 nových slov a spojení vhodných pro základní domluvu.

Probíraná látka se bude procvičovat pomocí rozmanitých cvičení a krátkých textů, zaměřených na nejběžnější konverzační okruhy (seznamování, nakupování, cestování, studium aj.).

Účastníci kurzu obdrží namnožené studijní materiály (v ceně kurzu) spolu s nahrávkami textů k jednotlivým lekcím.

 

on line přihlášení

Jméno lektora: Alena Vlčková

První lekce: 24.9.2018

Pro všechny, kteří mají rádi suši, líbí se jim anime, chystají se do Japonska, či jen chtějí víc poznat jazyk a kulturu Země vycházejícího slunce.

V kurzech se zaměříme převážně na základní konverzační dovednosti, na specifika japonského jazyka, jakými jsou například zdvořilostní stupně či systém japonského znakového písma, ze kterého si osvojíme jednu z abeced – katakanu.
Naučíme se zdravit, představit sám sebe, vyjádřit prosby, poděkovat, popsat, ukazovat a tázat se na vlastnosti věcí a osob kolem nás. Osvojíme si japonské číslovky – včetně určování hodin a cen.
Čeká nás též popis místa pomocí existenčních sloves a předložek.
Zkusíme si přiblížit odlišný způsob myšlení a budeme si povídat o kultuře, která jde ruku v ruce s porozuměním jazyku. Ať už jde o tradiční japonskou kulturu zahrnující historii, gejši a samuraje, čajové obřady a aranžování květin, a nebo o současnou japonskou společnost se zálibou v manga komiksech a moderní hudbě, či problémech a fenoménech, se kterými se momentálně Japonsko potýká.

 

on line přihlášení

Jméno lektora: Alena Vlčková

První lekce: 24.9.2018

V navazujícím kurzu nás čeká druhá ze slabičných abeced – hiragana.

Naučíme se popisovat místa, osoby a vlastnosti, vyjadřovat co máme a nemáme rádi, či v čem jsme dobří, a dostaneme se i k problematice sloves.

Rozšíříme si slovní zásobu, která se týká domácnosti, pokoje i města, naučíme se barvy, názvy koníčků, zájmů, jídel a základní slovesa.

Samozřejmě si i dále budeme povídat o japonské kultuře, o všem, co nás bude zajímat, i o tom, co je v Japonsku zrovna aktuální.

 

on line přihlášení

Jméno lektora: Míla Jebavá

První lekce: 25.9.2018

Sanskrt je starobylý indický liturgický jazyk a  říká se o něm, že to byl jazyk bohů, ale nyní se začíná prosazovat i jako jeden z úředních jazyků Indie. Především jsou v něm ale psány nejdůležitější duchovní a filosofické texty, např. Rgvéda, Upanišady a  Bhagavadgíta a dále starobylé příběhy – purány, ale i texty naučné – šástry – včetně Manuova zákoníku (Mánavadharmašástram).

Studium začneme nácvikem písma dévanágarí, kterým jsou psané svaté indické texty. Budeme intenzivně procvičovat jak čtení tak i  psaní tohoto písma.  S tím souvisí i ligatury (tj. spojování souhlásek), z nichž se naučíme některé jednodušší.

Naučíme se rovněž některá pravidla hláskové asimilace, tzv. sandhi. Naučíme se časovat slovesa 1. 4., 6.  a 10. slovesné třídy v přítomném čase a skloňování podstaných jmen:  a-kmenů.

Vysvětlíme si některé nejdůležitější pojmy z indické filosofie (brahma, átmá, dharma, karma, mokša, puruša, prakrti, apod.) a názvy některých jógových ásan. Souběžně si přeložíme a vysvětlíme některé  gramaticky jednodušší mantry  a na vybraných (a za účelem výuky zjednodušených) verších z Bhagavadgíty si ukážeme, jak postupovat při překladu sanskrtských textů.

Na tento  podzimní kurz pak naváže pokračovací kurz na jaře r.2019. Kurz sanskrtu je součástí víceletého cyklu, který při dostatečném počtu zájemců bude pokračovat navazujícími kurzy v dalších semestrech.

Konečným cílem   výuky sanskrtu je dosáhnout samostatnosti ve čtení a ve správné interpretaci nejvyšších svatých indických textů a jógové terminologie a filosofie.

Učebnice: Dušan Zbavitel, Jaroslav Strnad „Učebnice sanskrtu“, vydala UK v Praze, nakladatelství Karolinum, 2012; případně vydání z roku 2006.

Učebnice není v ceně kurzu.

Texty z učebnice  budou doplněny  mnoha vlastními výukovými materiály lektorky. 

 

on line přihlášení

Jméno lektora: Míla Jebavá

První lekce: 26.9.2018

Sanskrt je starobylý indický liturgický jazyk a  říká se o něm, že to byl jazyk bohů, ale nyní se začíná prosazovat i jako jeden z úředních jazyků Indie. Především jsou v něm ale psány nejdůležitější duchovní a filosofické texty, např. Rgvéda, Upanišady a  Bhagavadgíta a dále starobylé příběhy – purány, ale i texty naučné – šástry – včetně Manuova zákoníku (Mánavadharmašástram).

Tento kurz je určen pro mírně pokročilé a navazuje na kurz pro mírně pokročilé, který začal v únoru 2018. V září t.r. začneme lekcí číslo 10 v Učebnici sanskrtu J. Strnada a D. Zbavitele.

Budeme procvičovat čtení a psaní písma dévanágarí, kterým jsou psané svaté indické texty, s tím souvisí i ligatury (tj. spojování znaků písma), z nichž se naučíme již některé obtížnější.

Budeme rovněž intenzivně procvičovat sandhi, tj. pravidla hláskové asimilace.

V gramatice se naučíme pasivum v přítomném čase a minulý čas – imperfektum sloves  aktiva (parasmaipada) i média (átmanepada). Probereme  skloňování podstatných jmen ženského rodu á- kmenů, í-kmenů  a u-kmenů.

Budeme pokračovat v překladu jednodušších a případně za účelem výuky zjednodušených veršů  z Bhagavadgíty a z upanišad a souběžně s tím si budeme vysvětlovat základní pojmy indické filosofie.

Na tento  podzimní kurz pak naváže pokračovací kurz na jaře r.2019. Kurz sanskrtu je součástí víceletého cyklu, který při dostatečném počtu zájemců bude pokračovat navazujícími kurzy v dalších semestrech. Konečným cílem   výuky sanskrtu je dosáhnout samostatnosti ve čtení a ve správné interpretaci nejvyšších svatých indických textů a jógové terminologie a  filosofie.

Učebnice: Dušan Zbavitel, Jaroslav Strnad „Učebnice sanskrtu“, vydala UK v Praze, nakladatelství Karolinum, 2012; případně vydání z roku 2006.

Učebnice není v ceně kurzu.

Texty z učebnice  budou doplněny mnoha vlastními výukovými materiály lektorky.

 

on line přihlášení

Kreativní kurzy

Jméno lektora: Tereza Hejmová

První lekce: 26.9.2018

V rámci kurzu keramiky pro dospělé se seznámíme se základními technikami práce s keramickou hlínou a glazurami.

Budeme modelovat jednoduché plastiky, nádoby, dekorace, drobný šperk, kachle, volnou plastiku a nebo portrét.
Naučíme se glazovat keramiku.

Kurz je koncipován jako tvůrčí ateliér, kde je možné tvořit podle vlastních návrhů.

 

kurz obsazen

Jméno lektora: Martina Walterová

První lekce: 26.9.2018

V průběhu kurzu kresby a malby, si účastníci osvojí většinu základních výtvarných technik, principy a zákonitosti malby a kresby. Od jednoduchých objektů, přes zátiší, abstraktní malbu po portrét a zátiší.

MgA. Martina Walterová je absolventkou ateliéru malby 1 na Fakultě umění Ostravské univerzity. Malba je jejím hlavním tvůrčím médiem. V roce 2010 byla na studijní stáži v Cieszyně v ateliéru malby a sochy. V minulosti byla organizátorkou a účastnicí uměleckého setkání Štkaní. V projektech a realizacích ve veřejném prostoru se můžeme zmínit o Sametovém Posvícení(satirický průvod masek), kde se od roku 2013 účastní jako tvůrce některých výjevů v průvodu. Dále se věnuje pomoci při realizaci happeningů pro neziskové organizace. Přesahy z klasických malířských technik do kresby, koláží, sochy nebo animace je jí blízká. Má za sebou množství výstav u nás i v zahraničí. Je umělkyní na volné noze a věnuje se převážně volné tvorbě. Kromě té vyučuje jako externí lektor a zabývá se restaurátorskými pracemi.
Více o její tvorbě je možné dohledat na: www.martinawalterova.com

 

on line přihlášení

Jméno lektora: Lenka Šimková

První lekce: 27.9.2018

V průběhu kurzu šití pro začátečníky a mírně pokročilé si osvojíte:

  • Základy strojového šití
  • Obsluha a údržba šicího stroje
  • Strojové švy
  • Oděvní součástky
  • Různé způsoby  žehlení
  • Střihání výrobku
  • Zhotovení jednoduchého výrobku polštář, zástěra
  • Zhotovení dámské sukně
  • Zhotovení výrobku, dekorace

 

kurz obsazen

Jméno lektora: Lenka Šimková

První lekce: 27.9.2018

V průběhu kurzu šití pro pokročilé si osvojíte:

   • Zhotovení dámských kalhot: střihání výrobku, zhotovení výrobku
   • Zhotovení dámských šatů a ozdobné prvky: sámky, volánky, výšivka
   • Zhotovení dámského šatového kabátku zhotovení límce, rukávů, dírek

 

kurz obsazen

Jméno lektora: Jaroslava Boubelíková

První lekce: 25.9.2018

Na kurzu šití pro začátečníky a mírně pokročilé se naučíme základní postupy při šití na stroji:

   • Seznámení se šicím strojem
   • Základy strojového a ručního šití
   • Seznámení s různými druhy textilních materiálů
   • Seznámení s drobnou přípravou pro šití
   • Hotovení bytových doplňků
   • Jednoduché opravy a úpravy oděvů
   • Hotovení jednoduchých  oděvů např. sukně

 

kurz obsazen

Jméno lektora: Jaroslava Boubelíková

První lekce: 25.9.2018

V kurzu Šití se zaměřením na bytové doplňky probereme:

   • Seznámení se šicím strojem
   • Základy strojového a ručního šití
   • Seznámení s různými druhy textilních materiálů
   • Seznámení s drobnou přípravou pro šití
   • Hotovení bytových doplňků
   • Dekorace vánoční, velikonoční, dárkové předměty, polštářky, ubrusy
   • Jednoduché opravy a úpravy

 

kurz obsazen