Zájmové kurzy pro dospělé, organizované MČ Praha 7, ve spolupráci se ZŠ Strossmayerovo nám. 4, začínají v týdnu od 21. 9. 2020. Registrace probíhá skrze online přihlášení u daného kurzu níže. 

Letošní pololetí bude díky covidu specifické v několika ohledech. Přednost pro přihlášení dostali účastníci z minulého pololetí, proto je možné, že některé kurzy budou označené jako obsazené, hned po otevření přihlášek. Bohužel kapacitu skupin nemůžeme navyšovat.

Škola je z hlediska epidemiologických opatření perfektně připravena, u vstupu je desinfekce na ruce a celá budova je pravidelně kontrolována a desinfikována. Pokud by na podzim přišla druhá vlna, jsme připraveni výuku jazyků převést do online prostředí, jako tomu bylo již minulé pololetí. Rukodělné a výtvarné kurzy by se musely pozastavit a kurzovné bude kompenzováno.

Kurzy jsou určeny všem věkovým kategoriím. Přihlásit se mohou zájemci bez ohledu na trvalé bydliště, není nutné být rezidentem Prahy 7. Cena kurzu činí 2 700,- Kč za pololetí (září 2020 – leden 2021). Kurzy probíhají pravidelně každý týden, obsahují 16 lekcí po 90 minutách a výuka probíhá v malých skupinách (max. 9 studentů).

Účastníci kurzů z minulého školního roku, mohou uplatnit 10% slevu.

 


Kde?

Více informací vám poskytne

Tereza Hejmová
e-mail: tereza.hejmova@zsstross.cz
telefon +420 770 135 315

 

Přehled kurzů

Jazykové kurzy

lektorka: Mgr. Jitka Blahůšková Fajfrová

Absolventka UK v Praze. 20 let praxe: výuka AJ, metodika i management jazykové školy. Praxe v U.S.A. Aktuálně: firemní i privátní, skupinová i individuální výuka a poradenství. Portfolio: Central Group, Metrostav, PRE, Tech Data Distribution, VFN v Praze a další.

cena kurzu: 2 700,- Kč za pololetí

tento kurz není vhodný pro úplné začátečníky

nejste si jistí do které skupiny se přihlásit – vyplňte si krátký rozřazovací test

začátek kurzu: 23.září 2020  

 • Angličtina pro falešné začátečníky je ideální pro upevňování a procvičování přítomného času, využití slovní zásoby v situačních rozhovorech a rozšiřování slovní zásoby.
 • Nastartování času minulého a budoucího.
 • Trénink komunikační pohotovosti, intonace a správné výslovnosti za použití adekvátních slovních obratů při udržování daného pořádku slov ve větách.
 • Naučíme se žádat o souhlas, o pomoc, vyjadřovat nesouhlas, vyprávět co se stalo/nestalo, budeme plánovat a hodnotit.
 • Budeme nakupovat, objednávat a řešit vzniklé problémy.
 • Doplníme slovní zásobu, týkající se zaměstnání a činností spojených s prací.
 • Na konci kurzu by účastníci měli mít utříděný slovosled, stavbu vět a správné používání ustálených frází v běžné komunikaci.

Účastníci obdrží materiály připravené lektorkou ve formě fotokopií.

 

on line přihlášení

lektorka: Jitka Blahůšková Fajfrová

Absolventka UK v Praze. 20 let praxe: výuka AJ, metodika i management jazykové školy. Praxe v U.S.A. Aktuálně: firemní i privátní, skupinová i individuální výuka a poradenství. Portfolio: Central Group, Metrostav, PRE, Tech Data Distribution, VFN v Praze a další.

cena kurzu: 2 700,- Kč za pololetí

začátek kurzu: 23.září 2020 

nejste si jistí do které skupiny se přihlásit – vyplňte si krátký rozřazovací test

 • Na lekcích angličtiny pro mírně pokročilé si budeme procvičovat zautomatizování probraných situačních frází.
 • Budeme se věnovat upevňování probraných časů přítomného, minulého, předpřítomného.
 • Ladit používání průběhových tvarů časů a aktivně používat nově získanou slovní zásobu v rozhovorech na daná témata.
 • Procvičíme vědomé budování frázových sloves, tvoření a stupňování přídavných jmen a příslovcí, budování složených přídavných jmen k popisu lidí a jejich charakteru.
 • Nacvičíme podmínkové věty, budeme mluvit o tom, co kdyby.., vyjadřovat svůj názor, souhlas, budeme reklamovat zboží, vyjadřovat své pocity a vyprávět o příhodách z cestování.
 • Připravíme se na návštěvu u lékaře a budeme schopni popsat své potíže.
 • Po absolvování kurzu bychom měli být schopní plynulé konverzace v běžných životních situacích.

Účastníci obdrží materiály připravené lektorkou ve formě fotokopií.

 

on line přihlášení

lektorka: Kateřina Svobodová

Lektorkou anglického jazyka od r. 1990.
Na FFUK vystudovala obor učitelství, český a anglický jazyk a literatura.
Další zkoušky: Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)
Absolvovala množství seminářů a workshopů v oblasti metodiky výuky a vzdělávání dospělých.
Ve výuce preferuje neformální a uvolněný přístup s ohledem na individualitu každého studenta, pohodu a legraci, ale zároveň od studentů očekává soustavnou práci, aktivitu a snahu si probíranou látku osvojit.

cena kurzu: 2 700,- Kč za pololetí

začátek kurzu: 21.září 2020

nejste si jistí do které skupiny se přihlásit – vyplňte si krátký rozřazovací test

 • Zájemce o kurz konverzace již musí používat základní gramatická pravidla před nástupem do kurzu (přítomný, minulý i předpřítomný čas).
 • Během 16 lekcí si zájemce rozšíří nejen slovní zásobu, ale osvojí si i běžné komunikační prostředky a strategie.
 • Také nahlédne i do „vyšší“ gramatiky, kterou použije v situaci, kdy to momentální situace bude vyžadovat.
 • Rozmanitá témata, trénink naslouchání ostatních, přesvědčování, vyjadřování vlastních myšlenek, přesměrování tématu, přerušení monologu, ověření výpovědi mluvčího, převyprávění předem nepřipravených textů, řešení nabízených složitějších cvičení, to je cílem tohoto kurzu.

Účastníci obdrží materiály připravené lektorkou ve formě fotokopií.

 

on line přihlášení

lektorka: Mgr. Zdenka Přívarová

cena kurzu: 2 700,- Kč za pololetí

začátek kurzu: 23.září 2020

nejste si jistí do které skupiny se přihlásit – vyplňte si krátký rozřazovací test

 • Na lekcích angličtiny pro středně pokročilé budeme procvičovat udržení dialogu na vybraná témata, budeme vyjadřovat svá přání a názory, sledovat delší diskuse a složitější poslechy, a následně je budeme komentovat.
 • Pomocí probraných gramatických jevů se naučíme mít souvislý a srozumitelný projev.
 • Nacvičíme si, jak se bez přípravy zapojit do hovoru a ověřit si správnost toho, co jsme zaslechli, a jak si doplnit chybějící informace, které nám unikly.
 • Po absolvování kurzu bychom měli být schopni vést plynulou a srozumitelnou konverzaci a aktivně využívat novou slovní zásobu na témata nám známá.
 • Budeme zaznamenávat a zpracovávat písemně některé své názory a plány, přečtené články nebo vyslechnutá sdělení či prezentace a scény.

Témata:

 • Události ve veřejném životě
 • Spolužáci a kolegové
 • Přírodní jevy a katastrofy
 • Rodinné události
 • Poskytování a užívání služeb
 • Volný čas a záliby
 • Telefonování
 • Nové zaměstnání
 • Nakupování
 • Cestování
 • Společenské události a zvyklosti

Účastníci obdrží materiály připravené lektorkou ve formě fotokopií.

 

on line přihlášení

lektorka: Mgr. Dana Hanzlíková

Absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze (obor učitelství FJ/NJ) a držitel Goethe-Zertifikat C1. Během studia roční stáž v Německu (Comenius Gymnasium Deggendorf) a ve Francii (Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis). Mnohaleté zkušenosti s výukou všech jazykových úrovní i věkových kategorií. Praxe na základních i středních školách, ve firemních, veřejných i individuálních kurzech.

cena kurzu: 2 700,- Kč za pololetí

začátek kurzu: 21.září 2020

nejste si jistí do které skupiny se přihlásit – vyplňte si krátký rozřazovací test

 • V kurzu navážeme na již získané základní znalosti (A1.1) a budeme pokračovat v knihy Menschen A1.2.
 • Čekají nás lekce 15-19. Učebnici ani pracovní sešit není nutné kupovat. Účastníci obdrží materiály ve formě fotokopií.
 • K prohlubování slovní zásoby budeme nadále používat základní komunikační obraty z každodenního života a dbát na správnou výslovnost.
 • Budeme tvořit otázky a odpovědi a dodržovat správné pořadí slov v německé větě.

 

on line přihlášení

lektorka: Mgr. Dana Hanzlíková

Absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze (obor učitelství FJ/NJ) a držitel Goethe-Zertifikat C1. Během studia roční stáž v Německu (Comenius Gymnasium Deggendorf) a ve Francii (Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis). Mnohaleté zkušenosti s výukou všech jazykových úrovní i věkových kategorií. Praxe na základních i středních školách, ve firemních, veřejných i individuálních kurzech.

cena kurzu: 2 700,- Kč za pololetí

začátek kurzu: září 2020

nejste si jistí do které skupiny se přihlásit – vyplňte si krátký rozřazovací test

 • V kurzu navážeme na již získané základní znalosti (A1).
 • Budeme je dále prohlubovat a rozvíjet podle knihy C’est parti! 2 (A2).
 • Učebnici, jejíž součástí je i pracovní sešit, není nutné kupovat. Účastníci obdrží materiály ve formě fotokopií.
 • K prohlubování slovní zásoby budeme nadále používat základní komunikační obraty z každodenního života.
 • Budeme tvořit otázky a odpovědi a hlavně se snažit o správnou výslovnost, na které si Francouzi velmi zakládají.

 

on line přihlášení

lektor: Julio Rubio Durán

cena kurzu: 2 700,- Kč za pololetí

začátek kurzu: 22.září 2020

nejste si jistí do které skupiny se přihlásit – vyplňte si krátký rozřazovací test

 • V průběhu kurzu Španělštiny pro začátečníky se naučíme pochopit krátké a jednoduché, v učebně běžně užívané pokyny.
 • Přivítat se a rozloučit se.
 • Představit se.
 • Představit někoho.
 • Poskytnout a získat informace týkající se osobních údajů, v případě potřeby je vyhláskovat.
 • Vzájemně si vyměňovat základní informace týkající se osobních záměrů ve studiu španělštiny.
 • Poskytnout a získat základní informace o zemích a městech.
 • Stručně popsat vzhled a charakter osob a získat informace tohoto druhu v neformální konverzaci.
 • Vzájemně si vyměňovat základní informace o volnočasových aktivitách (zájmy, cestování, sport, atd.).
 • Vzájemně si vyměňovat informace o základních společenských a rodinných vztazích.
 • Napsat pohled či e-mail týkající se témat z nejbližšího okolí (rodina, aktivity ve volném čase a základní popis zemí a měst).
 • Vyplnit jednoduchý formulář se základními osobními údaji (jméno, příjmení, věk, bydliště, stav a povolání).
 • Po absolvování kurzu by účastník měl zvládnout komunikovat v základních situacích.

Účastníci obdrží materiály připravené lektorem ve formě fotokopií.

 

on line přihlášení

lektorka: Tannia Rios

cena kurzu: 2 700,- Kč za pololetí

začátek kurzu: 24.září 2020

nejste si jistí do které skupiny se přihlásit – vyplňte si krátký rozřazovací test

 • Tento kurz je vhodný pro účastníky kurzů z minulého pololetí, kteří postoupili ze začátečnické úrovně výš, ale ještě nespadají do kategorie mírně pokročilých.
 • Budeme si opakovat a učivo z minulého pololetí a plynule na něj navážeme
 • Rozšíříme si slovní zásobu
 • Naučíme se používat ustálené fráze
 • Jednoduchým způsobem komunikovat potřeby běžného dne

Účastníci obdrží materiály připravené lektorkou ve formě fotokopií.

 

on line přihlášení

lektorka: Tannia Rios

cena kurzu: 2 700,- Kč za pololetí

začátek kurzu: 24.září 2020

nejste si jistí do které skupiny se přihlásit – vyplňte si krátký rozřazovací test

 • V kurzu španělštiny pro mírně pokročilé se naučíme:
 • Hovořit o náplni běžného dne a o jeho časovém rozvrhu.
 • Říct, kolik je hodin.
 • Dozvědět se a poskytnout informace o zálibách, vyjádřit svůj názor.
 • Vyměňovat si s ostatními informace o znalostech a schopnostech.
 • Dozvědět se a poskytovat informace o osobních údajích.
 • Rozumět osobním e-mailům a dopisům.
 • Vyplnit formulář požadující osobní informace.
 • Mluvit o konkrétních minulých zkušenostech, aniž byste se zmiňovali, kdy jste je získali.
 • Rozumět krátkým a jednoduchým nabídkám práce.
 • Rozumět informacím, které se týkají vašeho bydlení a také takové informace poskytnout.
 • Poskytnout informace o svém bytě a vyžadovat tyto informace, abyste si jej mohli pronajmout nebo koupit.
 • Psát krátké vzkazy a zprávy, abyste si mohli pronajmout byt, něco koupit nebo prodat.
 • Rozumět reklamám o prodeji či pronájmu bytu.
 • Vyjádřit vděk, spokojenost a nebo nespokojenost s poskytnutou službou.
 • Vyměňovat si informace o vzhledu různých předmětů.
 • Udělat rezervaci v hotelu při osobním setkání nebo po telefonu, poskytnou i žádat informace o službách.
 • Koupit si jízdenky.
 • Komunikovat při cestování (o dopravě a ubytování).

Účastníci obdrží materiály připravené lektorkou ve formě fotokopií.

 

on line přihlášení

lektor: Julio Rubio Durán

cena kurzu: 2 700,- Kč za pololetí

začátek kurzu: 22.září 2020

nejste si jistí do které skupiny se přihlásit – vyplňte si krátký rozřazovací test

 • Tento kurz je vhodný pro studenty, kteří už se jazyku věnují a chtějí si rozšířit slovní zásobu, vypilovat výslovnost, přízvuk a zdokonalit se ve čtení, psaní a konverzaci.

Účastníci obdrží materiály připravené lektorem ve formě fotokopií.

 

on line přihlášení

lektorka: PhDr. Ľubica Obuchová

Absolventka oboru orientalistika-sinologie na FF UK Praha a postgraduálního studia na Pekingském jazykovém institutu. Působila na FF UK Praha, VŠE Praha, Ekonomické fakultě ZčU Plzeň, Státní jazykové škole v Praze, Orientálním ústavu AV ČR a v současnosti působí na HTF UK Praha. Autorka několika publikací o čínské kultuře, editorka odborných sborníků a překladatelka z čínštiny a angličtiny.

cena kurzu: 2 700,- Kč za pololetí

začátek kurzu: 22.září 2020

 • Kurz je určen všem zájemcům o studium současného čínského jazyka, kteří již umí používat základní slovní zásobu (kolem 500 slov) a nejběžnější znaky (cca 150 znaků), naučili se správný postup při psaní čínských znaků a znají mezinárodní transkripci čínštiny.
 • V tomto kurzu se studenti seznámí s dalšími gramatickými jevy (např. minulým a budoucím časem) a rozšíří své povědomí o komplikovanějších strukturách vět.
 • Veškerou slovní zásobu se studenti průběžně učí zvládnout slovem i písmem, znalost nových znaků je propojená s procvičováním již zvládnutého učiva.
 • Absolventi kurzu se naučí minimálně dalších 50 nových znaků a přibližně 200 nových slov a spojení vhodných pro základní domluvu.
 • Probíraná látka se bude procvičovat pomocí rozmanitých cvičení a krátkých textů, zaměřených na nejběžnější konverzační okruhy (seznamování, nakupování, cestování, studium aj.).

Účastníci kurzu obdrží namnožené studijní materiály (v ceně kurzu) spolu s nahrávkami textů k jednotlivým lekcím.

 

on line přihlášení

lektorka: Alena Vlčková

Absolventka studia japonštiny na Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci výměnného pobytu strávila půl roku v Tokiu na univerzitě Gakušúin Džoši Daigaku. Do Japonska se pravidelně vrací. Naposledy v roce 2019, kdy část pobytu strávila jako dobrovolnice u místních rodin. Výukou japonštiny se zabývá 10 let.

cena kurzu: 2 700,- Kč za pololetí

začátek kurzu: 21.září 2020

 • Pro všechny, kteří mají rádi suši, líbí se jim anime, chystají se do Japonska, či jen chtějí víc poznat jazyk a kulturu Země vycházejícího slunce.
 • V kurzech se zaměříme převážně na základní konverzační dovednosti, na specifika japonského jazyka, jakými jsou například zdvořilostní stupně či systém japonského znakového písma, ze kterého si osvojíme jednu z abeced – katakanu.
 • Naučíme se zdravit, představit sám sebe, vyjádřit prosby, poděkovat, popsat, ukazovat a tázat se na vlastnosti věcí a osob kolem nás. Osvojíme si japonské číslovky – včetně určování hodin a cen.
 • Čeká nás též popis místa pomocí existenčních sloves a předložek.
 • Zkusíme si přiblížit odlišný způsob myšlení a budeme si povídat o kultuře, která jde ruku v ruce s porozuměním jazyku. Ať už jde o tradiční japonskou kulturu zahrnující historii, gejši a samuraje, čajové obřady a aranžování květin, a nebo o současnou japonskou společnost se zálibou v manga komiksech a moderní hudbě, či problémech a fenoménech, se kterými se momentálně Japonsko potýká.

 

on line přihlášení

lektorka: Alena Vlčková

Absolventka studia japonštiny na Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci výměnného pobytu strávila půl roku v Tokiu na univerzitě Gakušúin Džoši Daigaku. Do Japonska se pravidelně vrací. Naposledy v roce 2019, kdy část pobytu strávila jako dobrovolnice u místních rodin. Výukou japonštiny se zabývá 10 let.

cena kurzu: 2 700,- Kč za pololetí

začátek kurzu: 21.září 2020

 • Japonština pro mírně pokročilé je ideální pro studenty, kteří už mají s jazykem nějaké zkušenosti a chtějí rozvíjet svou slovní zásobu a komunikační dovednosti.
 • V tomto kurzu plynule navážeme na předchozí kurz Japonština pro začátečníky, ke znalostem katakany přidáme hiraganu i pár základních znaků kandži.
 • Naučíme se vyjadřovat místo, kde se věci nachází, a zeptat se na cestu. Spolu s tím si taky řekneme, jak v Japonsku funguje cestování a doprava, abychom předešli obavám, že se na cestách ztratíte. Přidáme vyjádření co máte a nemáte rádi, co jíte, co pijete, jaké máte koníčky a zájmy.
 • V druhé části kurzu se zaměříme hlavně na slovesa a naučíme se skládat rozvité věty a souvětí.
 • Zároveň budeme prokládat výuku dalšími reáliemi a pokud se domluvíme, můžeme společně zajít ochutnat japonská jídla, která nejsou jen o suši a rámenu.

 

on line přihlášení

lektorka: PhDr. Miloslava Jebavá

Vystudovala angličtinu a psychologii na Filozofické fakultě UK a francouzštinu na Pedagogické fakultě UK. Angličtinu a francouzštinu
učila na gymnáziu, v jazykových a firemních kurzech a též na vysoké škole. S výukou cizích jazyků má čtyřicetiletou praxi. V roce 2003 začala navštěvovat soukromé lekce sanskrtu a tento jazyk ji natolik zaujal, že v něm začala aplikovat své mnohaleté pedagogické zkušenosti a v roce 2010 ho začala učit jak soukromě, tak v jazykových kurzech organizovaných MČ Praha 7 a učí ho i v současné době. Kromě gramatiky se
zaměřuje na překlady a interpretace svatých indických textů – upanišad a Bhagavadgíty

cena kurzu: 2 700,- Kč za pololetí

začátek kurzu: 22.září 2020

 • Tento kurz je určen jako pokračovací pro studenty, kteří zahájili studium na podzim r. 2019 – je určen těm, kteří zvládli písmo dévanágarí a časování tematických sloves v přítomném čase ve tvarech aktiva (parasmaipada) a částečně skloňování a-kmenů podstatných jmen.
 • V jarním semestru začneme 3. lekcí v Učebnici sanskrtu autorů J. Strnada a D. Zbavitele. Dokončíme skloňování a-kmenů podstatných jmen maskulin a neuter, dále se naučíme skloňování i- kmenů a u-kmenů maskulin a neuter, časování sloves X. třídy a časování sloves ve tvarech média (átmanepada).
 • Texty z učebnice budou doplněny výukovými texty lektorky.
 • V každé hodině si rovněž přeložíme jednu či více manter nebo verš z Bhagavadgíty.
 • Na tento jarní kurz pak naváže pokračovací kurz na podzim r.2020.
 • Kurz sanskrtu je součástí víceletého cyklu, který při dostatečném počtu zájemců bude pokračovat navazujícími kurzy v dalších semestrech.
 • Konečným cílem výuky sanskrtu je dosáhnout samostatnosti ve čtení a ve správné interpretaci nejvyšších svatých indických textů a jógové terminologie a filosofie.
 • Učebnice: Dušan Zbavitel, Jaroslav Strnad „Učebnice sanskrtu“, vydala UK v Praze, nakladatelství Karolinum, 2012; Praha, ISBN 978-80-246-1200-3, případně vydání z roku 2006.
 • Učebnice není v ceně kurzu.

Sanskrt je starobylý indický liturgický jazyk a říká se o něm, že to byl jazyk bohů, ale nyní se začíná prosazovat i jako jeden z úředních jazyků Indie. Především jsou v něm ale psány nejdůležitější duchovní a filosofické texty lidstva, např. Rgvéda, Upanišady a Bhagavadgíta a dále starobylé příběhy – purány, ale i texty naučné – šástry – včetně Manuova zákoníku – prvního zákoníku lidské civilizace (Mánavadharmašástram).

 

on line přihlášení

lektorka: PhDr. Miloslava Jebavá

Vystudovala angličtinu a psychologii na Filozofické fakultě UK a francouzštinu na Pedagogické fakultě UK. Angličtinu a francouzštinu
učila na gymnáziu, v jazykových a firemních kurzech a též na vysoké škole. S výukou cizích jazyků má čtyřicetiletou praxi. V roce 2003 začala navštěvovat soukromé lekce sanskrtu a tento jazyk ji natolik zaujal, že v něm začala aplikovat své mnohaleté pedagogické zkušenosti a v roce 2010 ho začala učit jak soukromě, tak v jazykových kurzech organizovaných MČ Praha 7 a učí ho i v současné době. Kromě gramatiky se
zaměřuje na překlady a interpretace svatých indických textů – upanišad a Bhagavadgíty

cena kurzu: 2 700,- Kč za pololetí

začátek kurzu: 23.září 2020

 • Tento kurz je určen jako pokračovací pro studenty, kteří navštěvovali podzimní středeční kurzy sanskrtu pro mírně pokročilé a též pro ty, kteří zvládli látkuv odpovídající úrovni.
 • Jarní semestr začne 10. lekcí v Učebnici sanskrtu autorů J. Strnada a D. Zbavitele.
 • Naučíme se skloňování feminin á-kmenů, i-kmenů a u-kmenů, pasivum sloves, imperfektum jak aktiva (parasmaipada) tak média (átmanepada) a rozkazovací způsob.
 • Texty z učebnice budou doplněny výukovými texty lektorky.
 • Budeme též pokračovat s překladem IV. zpěvu Bhagavadgíty – v každé hodině si přeložíme několik veršů a budeme srovnávat překlady více autorů.
 • Na tento jarní kurz pak naváže pokračovací kurz na podzim r.2020.
 • Kurz sanskrtu je součástí víceletého cyklu, který při dostatečném počtu zájemců bude pokračovat navazujícími kurzy v dalších semestrech.
 • Konečným cílem výuky sanskrtu je dosáhnout samostatnosti ve čtení a ve správné interpretaci nejvyšších svatých indických textů a jógové terminologie a filosofie.
 • Učebnice: Dušan Zbavitel, Jaroslav Strnad Učebnice sanskrtu, vydala UK v Praze, nakladatelství Karolinum, 2012; Praha, ISBN 978-80-246-1200-3, případně vydání z roku 2006.
 • Učebnice není v ceně kurzu.

Sanskrt je starobylý indický liturgický jazyk a říká se o něm, že to byl jazyk bohů, ale nyní se začíná prosazovat i jako jeden z úředních jazyků Indie. Především jsou v něm ale psány nejdůležitější duchovní a filosofické texty lidstva, např. Rgvéda, Upanišady a Bhagavadgíta a dále starobylé příběhy – purány, ale i texty naučné – šástry – včetně Manuova zákoníku – prvního zákoníku lidské civilizace (Mánavadharmašástram).

 

on line přihlášení

 

Kreativní kurzy

lektorka: Tereza Hejmová

Absolventka uměleckořemeslné školy v oboru rytec kovů a následně umělecký keramik pracuje v ateliéru restaurování historických kachlových kamen. Třetím rokem vede keramické kurzy pro děti i dospělé.

cena kurzu: 2 700,- Kč za pololetí

začátek kurzu: 23.září 2020

 • V rámci kurzu keramiky pro dospělé se seznámíme se základními technikami práce s keramickou hlínou a glazurami.
 • Naučíte se modelovat jednoduché plastiky, nádoby, dekorace, drobný šperk, kachle, volnou plastiku a nebo portrét.
 • Naučíte se pracovat s glazurami a další techniky dekorování.
 • Kurz je koncipován jako tvůrčí ateliér, kde je možné tvořit podle vlastních návrhů. Veškerý materiál a pomůcky jsou v ceně kurzu. Potřebujete jen pracovní oděv, nápady, trpělivost a lásku k hlíně.

 

kurz obsazen

lektorka: Tereza Hejmová

Absolventka uměleckořemeslné školy v oboru rytec kovů a následně umělecký keramik pracuje v ateliéru restaurování historických kachlových kamen. Třetím rokem vede keramické kurzy pro děti i dospělé.

cena kurzu: 2 700,- Kč za pololetí

začátek kurzu: 24.září 2020

 • V rámci kurzu keramiky pro dospělé se seznámíme se základními technikami práce s keramickou hlínou a glazurami.
 • Naučíte se modelovat jednoduché plastiky, nádoby, dekorace, drobný šperk, kachle, volnou plastiku a nebo portrét.
 • Naučíte se pracovat s glazurami a další techniky dekorování.
 • Kurz je koncipován jako tvůrčí ateliér, kde je možné tvořit podle vlastních návrhů. Veškerý materiál a pomůcky jsou v ceně kurzu. Potřebujete jen pracovní oděv, nápady, trpělivost a lásku k hlíně.

 

kurz obsazen

lektorka: Tereza Hejmová

Absolventka uměleckořemeslné školy v oboru rytec kovů a následně umělecký keramik pracuje v ateliéru restaurování historických kachlových kamen. Třetím rokem vede keramické kurzy pro děti i dospělé.

cena kurzu: 2 700,- Kč za pololetí

začátek kurzu: 24.září 2020

 • V rámci kurzu keramiky pro dospělé se seznámíme se základními technikami práce s keramickou hlínou a glazurami.
 • Naučíte se modelovat jednoduché plastiky, nádoby, dekorace, drobný šperk, kachle, volnou plastiku a nebo portrét.
 • Naučíte se pracovat s glazurami a další techniky dekorování.
 • Kurz je koncipován jako tvůrčí ateliér, kde je možné tvořit podle vlastních návrhů. Veškerý materiál a pomůcky jsou v ceně kurzu. Potřebujete jen pracovní oděv, nápady, trpělivost a lásku k hlíně.

 

kurz obsazen

lektorka: MgA. Markéta Mandelíková

Vystudovala MU Pedagogickou fakultu a VUT v Brně v ateliéru Intermedia u doc. Václava Stratila. Dlouhodobě se zabývá malbou a kresbou. V poslední době se věnuje především olejomalbě a kresbě pastelem.

Řadu let lektoruje výtvarné kurzy pro děti a dospělé, které jsou určeny začátečníkům i pokročilým.

cena kurzu: 2 700,- Kč za pololetí

začátek kurzu: 21.září 2020

 • V kurzech si účastníci osvojí základy kresby (kompozice, zátiší, postava, portrét) a základy malby (technika, technologie, žánr).

 

on line přihlášení

lektorka: Jolana Hlaváčová

Šití pro sebe objevila již na ZŠ. Vedla jí k tomu nejen kreativita, ale hlavně potřeba mít v hlubokém socialismu hezké oblečení. Více svůj um uplatnila během studia na gymnáziu, kdy neobvyklým oblékáním vešla ve známost mezi spolužáky a známými. Svůj zájem završila studiem pražské SPŠ oděvní, která vybrousila její profesionalitu i znalost materiálů a technologií. Šití a tvoření je jejím celoživotním koníčkem. Nedávno si na Letné otevřela salón Avantgarda, obchůdek s dílnou, kde dává nový život starším oděvům a doplňkům. V tomto způsobu nalézá zajímavou udržitelnou alternativu k nabídce velkých módních řetězců.

cena kurzu: 2 700,- Kč za pololetí

začátek kurzu: září 2020

 

kurz obsazen

lektorka: Jaroslava Boubelíková

cena kurzu: 2 700,- Kč za pololetí

začátek kurzu: září 2020

Na kurzu šití pro začátečníky a mírně pokročilé se naučíme základní postupy při šití na stroji:

 • Seznámení se šicím strojem
 • Základy strojového a ručního šití
 • Seznámení s různými druhy textilních materiálů
 • Seznámení s drobnou přípravou pro šití
 • Hotovení bytových doplňků
 • Jednoduché opravy a úpravy oděvů
 • Hotovení jednoduchých oděvů např. sukně

Ateliér je vybaven novými šicími stroji a veškeré pomůcky jsou k dispozici na místě.

 

kurz obsazen

lektorka: Jaroslava Boubelíková

cena kurzu: 2 700,- Kč za pololetí

začátek kurzu: září 2020

Na kurzu šití pro začátečníky a mírně pokročilé se naučíme základní postupy při šití na stroji:

 • Seznámení se šicím strojem
 • Základy strojového a ručního šití
 • Seznámení s různými druhy textilních materiálů
 • Seznámení s drobnou přípravou pro šití
 • Hotovení bytových doplňků
 • Jednoduché opravy a úpravy oděvů
 • Hotovení jednoduchých oděvů např. sukně

Ateliér je vybaven novými šicími stroji a veškeré pomůcky jsou k dispozici na místě.

 

kurz obsazen