Zájmové kurzy pro dospělé, organizované MČ Praha 7, ve spolupráci se ZŠ Strossmayerovo nám. 4, začínají od 23. září 2019.

Kurzy jsou určeny všem věkovým kategoriím. Přihlásit se mohou zájemci bez ohledu na trvalé bydliště, není nutné být rezidentem Prahy 7. Cena kurzu činí 2 700,- Kč za pololetí (září 2019 – leden 2020). Kurzy probíhají pravidelně každý týden, obsahují 16 lekcí po 90 minutách a výuka probíhá v malých skupinách (max. 9 studentů).

Účastníci kurzů z minulého školního roku, mohou uplatnit 10% slevu.


Kde?

Více informací a přihlášky vám poskytne

Tereza Hejmová
e-mail: tereza.hejmova@zsstross.cz
telefon +420 770 135 315

 

Přehled kurzů

Jazykové kurzy

lektorka: Milena Lásková

 • Angličtina pro falešné začátečníky je ideální pro upevňování a procvičování přítomného času, využití slovní zásoby v situačních rozhovorech a rozšiřování slovní zásoby.
 • Nastartování času minulého a budoucího.
 • Trénink komunikační pohotovosti, intonace a správné výslovnosti za použití adekvátních slovních obratů při udržování daného pořádku slov ve větách.
 • Naučíme se žádat o souhlas, o pomoc, vyjadřovat nesouhlas, vyprávět co se stalo/nestalo, budeme plánovat a hodnotit.
 • Budeme nakupovat, objednávat a řešit vzniklé problémy.
 • Doplníme slovní zásobu, týkající se zaměstnání a činností spojených s prací.
 • Na konci kurzu by účastníci měli mít utříděný slovosled, stavbu vět a správné používání ustálených frází v běžné komunikaci.

Účastníci obdrží materiály připravené lektorkou ve formě fotokopií.

Cena kurzu činí 2 700,- Kč za pololetí.

 

kurz obsazen

lektorka: Milena Lásková

 • Na lekcích angličtiny pro mírně pokročilé si budeme procvičovat zautomatizování probraných situačních frází.
 • Budeme se věnovat upevňování probraných časů přítomného, minulého, předpřítomného.
 • Ladit používání průběhových tvarů časů a aktivně používat nově získanou slovní zásobu v rozhovorech na daná témata.
 • Procvičíme vědomé budování frázových sloves, tvoření a stupňování přídavných jmen a příslovcí, budování složených přídavných jmen k popisu lidí a jejich charakteru.
 • Nacvičíme podmínkové věty, budeme mluvit o tom, co kdyby.., vyjadřovat svůj názor, souhlas, budeme reklamovat zboží, vyjadřovat své pocity a vyprávět o příhodách z cestování.
 • Připravíme se na návštěvu u lékaře a budeme schopni popsat své potíže.
 • Po absolvování kurzu bychom měli být schopní plynulé konverzace v běžných životních situacích.

Účastníci obdrží materiály připravené lektorkou ve formě fotokopií.

Cena kurzu činí 2 700,- Kč za pololetí.

 

kurz obsazen

lektorka: Milena Lásková

Zájemce o kurz konverzace již musí používat základní gramatická pravidla před nástupem do kurzu (přítomný, minulý i předpřítomný čas).

 • Během 16 lekcí si zájemce rozšíří nejen slovní zásobu, ale osvojí si i běžné komunikační prostředky a strategie.
 • Také nahlédne i do „vyšší“ gramatiky, kterou použije v situaci, kdy to momentální situace bude vyžadovat.
 • Rozmanitá témata, trénink naslouchání ostatních, přesvědčování, vyjadřování vlastních myšlenek, přesměrování tématu, přerušení monologu, ověření výpovědi mluvčího, převyprávění předem nepřipravených textů, řešení nabízených složitějších cvičení, to je cílem tohoto kurzu.

Účastníci obdrží materiály připravené lektorkou ve formě fotokopií.

Cena kurzu činí 2 700,- Kč za pololetí.

 

kurz obsazen

lektorka: Milena Lásková

 • Na lekcích angličtiny pro středně pokročilé budeme procvičovat udržení dialogu na vybraná témata, budeme vyjadřovat svá přání a názory, sledovat delší diskuse a složitější poslechy, a následně je budeme komentovat.
 • Pomocí probraných gramatických jevů se naučíme mít souvislý a srozumitelný projev.
 • Nacvičíme si, jak se bez přípravy zapojit do hovoru a ověřit si správnost toho, co jsme zaslechli, a jak si doplnit chybějící informace, které nám unikly.
 • Po absolvování kurzu bychom měli být schopni vést plynulou a srozumitelnou konverzaci a aktivně využívat novou slovní zásobu na témata nám známá.
 • Budeme zaznamenávat a zpracovávat písemně některé své názory a plány, přečtené články nebo vyslechnutá sdělení či prezentace a scény.

Témata:

 • Události ve veřejném životě
 • Spolužáci a kolegové
 • Přírodní jevy a katastrofy
 • Rodinné události
 • Poskytování a užívání služeb
 • Volný čas a záliby
 • Telefonování
 • Nové zaměstnání
 • Nakupování
 • Cestování
 • Společenské události a zvyklosti

Účastníci obdrží materiály připravené lektorkou ve formě fotokopií.

Cena kurzu činí 2 700,- Kč za pololetí.

 

on line přihlášení

lektorka: Dana Hanzlíková

V kurzu navážeme na již získané základní znalosti a budeme pokračovat v učebnici Menschen – A1.1 a A1.2. Čekají nás lekce 11 – 15. 

 Můžete se těšit na:

 • podstatná jména: rod, číslo a člen určitý i neurčitý
 • číslovky: určování času, datum
 • slovesa: pravidelná, silná, způsobová, s odlučitelnou předponou v přítomném i minulém čase (perfektum)
 • předložky: času a místa a další…

K prohlubování slovní zásoby budeme nadále používat základní komunikační obraty z každodenního života a dbát na správnou výslovnost. Budeme tvořit otázky a odpovědi a dodržovat správné pořadí slov v německé větě.

Účastníci obdrží materiály připravené lektorkou ve formě fotokopií.

Cena kurzu činí 2 700,- Kč za pololetí.

 

on line přihlášení

lektorka: Zdenka Přívarová

Italština dává svým studentům rychlou možnost jednoduché komunikace a rychlého porozumění, a to díky silnému zpěvnému přízvuku.

 • Přenesme se tedy do slunné Itálie alespoň pomyslně a nechme se znovu okouzlit italskými písničkami a jejich pomocí nacvičíme italské frázování a přízvuk.
 • Budete překvapeni, kolik italských slov již znáte, aniž o tom víte a jak rychle začnete jednoduše mluvit a rozumět.
 • Naučíte se základní zdvořilostní fráze a vyprávět o sobě a o Praze.
 • V restauraci se budeme orientovat v jídelníčku a naučíme se správně vyslovovat záludnosti jako „ GNOCCHI“ nebo „TAGLIERE DI FORMAGGI MISTI“ 
 • Naučíme se slovní zásobu na dovolenou k moři ale také na zimní radovánky na horách.
 • Poznáme také trochu z italské kultury, filmu a literatury.
 • A zastavíme se ve dvaceti italských regionech a poznáme jejich odlišnosti, krásy a hlavní města.

Cena kurzu činí 2 700,- Kč za pololetí.

 

on line přihlášení

lektorka: Zdenka Přívarová

V kurzu pro mírně pokročilé si zopakujeme, co již z italštiny známe.

 • Budeme si vyprávět o sobě, o svých zálibách, o dovolených v Itálii.
 • V hodinách budeme poznávat další italské písničky, budeme si je překládat a poznáte i jejich hlubší smysl, jako například písnička  „Il Ragazzo della Via Gluck“ od Adrianna Cellentana, která má krásné autobigrafické prvky autora a kterou nazpívala Naďa Urbánková jako „Závidím“ a její síla je umocněná textem Jiřího Grossmanna, který napsal těsně před svou smrtí.
 • Pronikneme do složitější gramatiky a naučíme se vyjádřit dva minulé časy, budoucí čas, podmiňovací způsob a další záludnosti, které potřebujeme při konverzaci.
 • Naučíme se rozeznávat jednotlivé druhy ovoce a zeleniny, masa, pokrmy, přílohy, zákusky, vína, kávy….
 • Budeme umět popsat letní i zimní krajinu a aktivity celé své rodiny.
 • V hotelu a restauraci si lehce poradíme a nezaskočí nás ani „ Fusilli bucati alla crema di radicchio“
 • nebo „ Arrosto di maiale con prugne“ či „Agnello al forno“.
 • Naučíme se pestrou slovní zásobu a hlavně budeme hodně mluvit, vyprávět a vést konverzaci.

Cena kurzu činí 2 700,- Kč za pololetí.

 

on line přihlášení

lektor: Alberto Rocchini

Cena kurzu činí 2 700,- Kč za pololetí.

 

on line přihlášení

lektorka: Dana Hanzlíková

V kurzu navážeme na již získané základní znalosti a budeme pokračovat v učebnici Nouveau Quartier liber 1 . Čekají nás Unité 5 a 6.

Můžete se těšit na:

 • podstatná jména: rod, číslo a člen určitý, neurčitý i dělivý
 • přídavná jména: rod a číslo, barvy
 • zájmena: tázací a ukazovací
 • číslovky: čísla do milionu, datum
 • slovesa: pravidelná, nepravidelná a zvratná v přítomném i minulém čase (passé composé)
 • předložky: místa a času a další…

K prohlubování slovní zásoby budeme nadále používat základní komunikační obraty z každodenního života. Budeme tvořit otázky a odpovědi a hlavně aplikovat správnou výslovnost, na které si Francouzi velmi zakládají.

Účastníci obdrží materiály připravené lektorkou ve formě fotokopií.

Cena kurzu činí 2 700,- Kč za pololetí.

 

on line přihlášení

lektorka: Tannia Rios

V průběhu kurzu Španělštiny pro začátečníky se naučíme pochopit krátké a jednoduché, v učebně běžně užívané pokyny.

 • Přivítat se a rozloučit se.
 • Představit se.
 • Představit někoho.
 • Poskytnout a získat informace týkající se osobních údajů, v případě potřeby je vyhláskovat.
 • Vzájemně si vyměňovat základní informace týkající se osobních záměrů ve studiu španělštiny.
 • Poskytnout a získat základní informace o zemích a městech.
 • Stručně popsat vzhled a charakter osob a získat informace tohoto druhu v neformální konverzaci.
 • Vzájemně si vyměňovat základní informace o volnočasových aktivitách (zájmy, cestování, sport, atd.).
 • Vzájemně si vyměňovat informace o základních společenských a rodinných vztazích.
 • Napsat pohled či e-mail týkající se témat z nejbližšího okolí (rodina, aktivity ve volném čase a základní popis zemí a měst).
 • Vyplnit jednoduchý formulář se základními osobními údaji (jméno, příjmení, věk, bydliště, stav a povolání).
 • Po absolvování kurzu by účastník měl zvládnout komunikovat v základních situacích.

Účastníci obdrží materiály připravené lektorkou ve formě fotokopií.

Cena kurzu činí 2 700,- Kč za pololetí.

 

kurz obsazen

lektorka: Tannia Rios

Tento kurz je vhodný pro účastníky kurzů z minulého pololetí, kteří postoupili ze začátečnické úrovně výš, ale ještě nespadají do kategorie mírně pokročilých.

 • Budeme si opakovat a učivo z minulého pololetí a plynule na něj navážeme
 • Rozšíříme si slovní zásobu
 • Naučíme se používat ustálené fráze
 • Jednoduchým způsobem komunikovat potřeby běžného dne

Účastníci obdrží materiály připravené lektorkou ve formě fotokopií.

Cena kurzu činí 2 700,- Kč za pololetí.

 

kurz obsazen

lektorka: Tannia Rios

V kurzu španělštiny pro mírně pokročilé se naučíme:

 • Hovořit o náplni běžného dne a o jeho časovém rozvrhu.
 • Říct, kolik je hodin.
 • Dozvědět se a poskytnout informace o zálibách, vyjádřit svůj názor.
 • Vyměňovat si s ostatními informace o znalostech a schopnostech.
 • Dozvědět se a poskytovat informace o osobních údajích.
 • Rozumět osobním e-mailům a dopisům.
 • Vyplnit formulář požadující osobní informace.
 • Mluvit o konkrétních minulých zkušenostech, aniž byste se zmiňovali, kdy jste je získali.
 • Rozumět krátkým a jednoduchým nabídkám práce.
 • Rozumět informacím, které se týkají vašeho bydlení a také takové informace poskytnout.
 • Poskytnout informace o svém bytě a vyžadovat tyto informace, abyste si jej mohli pronajmout nebo koupit.
 • Psát krátké vzkazy a zprávy, abyste si mohli pronajmout byt, něco koupit nebo prodat.
 • Rozumět reklamám o prodeji či pronájmu bytu.
 • Vyjádřit vděk, spokojenost a nebo nespokojenost s poskytnutou službou.
 • Vyměňovat si informace o vzhledu různých předmětů.
 • Udělat rezervaci v hotelu při osobním setkání nebo po telefonu, poskytnou i žádat informace o službách.
 • Koupit si jízdenky.
 • Komunikovat při cestování (o dopravě a ubytování).

Účastníci obdrží materiály připravené lektorkou ve formě fotokopií.

Cena kurzu činí 2 700,- Kč za pololetí.

 

on line přihlášení

lektorka: Tannia Rios

 • Tento kurz je vhodný pro studenty, kteří už se jazyku věnují a chtějí si rozšířit slovní zásobu, vypilovat výslovnost, přízvuk a zdokonalit se ve čtení, psaní a konverzaci.

Účastníci obdrží materiály připravené lektorkou ve formě fotokopií.

Cena kurzu činí 2 700,- Kč za pololetí.

 

on line přihlášení

lektorka: Lubica Obuchová

Kurz je určen všem zájemcům o studium současného čínského jazyka, kteří již umí používat základní slovní zásobu (kolem 350–400 slov) a nejběžnější znaky (cca 100 znaků), naučili se správný postup při psaní čínských znaků  a znají mezinárodní transkripci čínštiny.

 • V tomto kurzu se studenti seznámí s dalšími gramatickými jevy (např. minulým a budoucím časem) a rozšíří své povědomí o komplikovanějších strukturách vět.
 • Veškerou slovní zásobu se studenti průběžně učí zvládnout slovem i písmem, znalost nových znaků je propojená s procvičováním již zvládnutého učiva.
 • Absolventi kurzu se naučí minimálně dalších 50 nových znaků a přibližně 200 nových slov a spojení vhodných pro základní domluvu.
 • Probíraná látka se bude procvičovat pomocí rozmanitých cvičení a krátkých textů, zaměřených na nejběžnější konverzační okruhy (seznamování, nakupování, cestování, studium aj.).

Účastníci kurzu obdrží namnožené studijní materiály (v ceně kurzu) spolu s nahrávkami textů k jednotlivým lekcím.

Cena kurzu činí 2 700,- Kč za pololetí.

 

on line přihlášení

lektorka: Alena Vlčková

Pro všechny, kteří mají rádi suši, líbí se jim anime, chystají se do Japonska, či jen chtějí víc poznat jazyk a kulturu Země vycházejícího slunce.

 • V kurzech se zaměříme převážně na základní konverzační dovednosti, na specifika japonského jazyka, jakými jsou například zdvořilostní stupně či systém japonského znakového písma, ze kterého si osvojíme jednu z abeced – katakanu.
 • Naučíme se zdravit, představit sám sebe, vyjádřit prosby, poděkovat, popsat, ukazovat a tázat se na vlastnosti věcí a osob kolem nás. Osvojíme si japonské číslovky – včetně určování hodin a cen.
 • Čeká nás též popis místa pomocí existenčních sloves a předložek.
 • Zkusíme si přiblížit odlišný způsob myšlení a budeme si povídat o kultuře, která jde ruku v ruce s porozuměním jazyku. Ať už jde o tradiční japonskou kulturu zahrnující historii, gejši a samuraje, čajové obřady a aranžování květin, a nebo o současnou japonskou společnost se zálibou v manga komiksech a moderní hudbě, či problémech a fenoménech, se kterými se momentálně Japonsko potýká.

Účastníci obdrží materiály připravené lektorkou ve formě fotokopií.

Cena kurzu činí 2 700,- Kč za pololetí.

 

on line přihlášení

lektorka: Alena Vlčková

 • Pro všechny, kteří mají rádi suši, líbí se jim anime, chystají se do Japonska, či jen chtějí víc poznat jazyk a kulturu Země vycházejícího slunce.
 • Japonština pro mírně pokročilé, je ideální pro studenty, kteří už mají s jazykem nějaké zkušenosti a chtějí rozvíjet svou slovní zásobu a komunikační dovednosti.

Cena kurzu činí 2 700,- Kč za pololetí.

 

on line přihlášení

lektorka: Míla Jebavá

Sanskrt je starobylý indický liturgický jazyk a říká se o něm, že to byl jazyk bohů, ale nyní se začíná prosazovat i jako jeden z úředních jazyků Indie. Především jsou v něm ale psány nejdůležitější duchovní a filosofické texty lidstva, např. Rgvéda, Upanišady a Bhagavadgíta a dále starobylé příběhy – purány, ale i texty naučné – šástry – včetně Manuova zákoníku – prvního zákoníku lidské civilizace (Mánavadharmašástram).

 • Vysvětlíme si některé nejdůležitější pojmy z indické filosofie (brahma, átmá, dharma, karma, mokša, puruša, prakrti, apod.) a názvy některých jógových ásan. Souběžně si přeložíme a vysvětlíme některé gramaticky jednodušší mantry a na vybraných (a za účelem výuky zjednodušených) verších z Bhagavadgíty si ukážeme, jak postupovat při překladu sanskrtských textů.
 • Studium začneme nácvikem písma dévanágarí, kterým jsou psané svaté indické texty (ale i současný úřední jazyk Indie – hindština). Budeme intenzivně procvičovat jak čtení tak i psaní tohoto písma. Naučíme se časovat slovesa 1. 4., 6. a 10. slovesné třídy v přítomném čase a skloňování podstatných jmen: a-kmenů.
 • Na tento podzimní kurz pak naváže pokračovací kurz na jaře r.2020. Kurz sanskrtu je součástí víceletého cyklu, který při dostatečném počtu zájemců bude pokračovat navazujícími kurzy v dalších semestrech. Konečným cílem výuky sanskrtu je dosáhnout samostatnosti ve čtení a ve správné interpretaci nejvyšších svatých indických textů a jógové terminologie a filosofie.
 • Učebnice: Dušan Zbavitel, Jaroslav Strnad „Učebnice sanskrtu“, vydala UK v Praze, nakladatelství Karolinum, 2012; Praha, ISBN 978-80-246-1200-3, případně vydání z roku 2006. Učebnice není v ceně kurzu.

Texty z učebnice budou doplněny mnoha vlastními výukovými materiály lektorky.

Cena kurzu činí 2 700,- Kč za pololetí.

 

on line přihlášení

lektorka: Míla Jebavá

Studium sanskrtu, tj. dle védské tradice jazyka těch, kteří „stolovali s bohy“. V tomto kurzu navážeme na předchozí kurz, ovšem nejprve si zopakujeme   čtení  a psaní znaků a ligatur písma dévanágarí a nejdůležitější již probranou gramatiku.

 • Ve studiu budeme  pokračovat lekcí č. 10. 
 • Naučíme se skloňování podstatných jmen ženského rodu á-kmenů, í-kmenů, i-kmenů, u-kmenů, pasivum sloves a  imperfektum.
 • Probereme  lekce č. 10 – 15. Souběžně s těmito lekcemi budeme překládat a vykládat některé jednoduché mantry a některé pojmy z Bhagavadgíty. 
 • Výuka bude doplněna výukovými materiály lektorky a audionahrávkami.

Učebnice: Dušan Zbavitel, Jaroslav Strnad „Učebnice sanskrtu“, vydala UK v Praze, nakladatelství Karolinum, 2012; Praha, ISBN 978-80-246-1200-3, případně vydání z roku 2006. Učebnice není v ceně kurzu.

Texty z učebnice budou doplněny mnoha vlastními výukovými materiály lektorky.

Cena kurzu činí 2 700,- Kč za pololetí.

 

on line přihlášení

 

Kreativní kurzy

lektorka: Tereza Hejmová

 • V rámci kurzu keramiky pro dospělé se seznámíme se základními technikami práce s keramickou hlínou a glazurami.
 • Naučíte se modelovat jednoduché plastiky, nádoby, dekorace, drobný šperk, kachle, volnou plastiku a nebo portrét.
 • Naučíte se pracovat s glazurami a další techniky dekorování.
 • Kurz je koncipován jako tvůrčí ateliér, kde je možné tvořit podle vlastních návrhů. Veškerý materiál a pomůcky jsou v ceně kurzu. Potřebujete jen pracovní oděv, nápady, trpělivost a lásku k hlíně.

Cena kurzu činí 2 700,- Kč za pololetí.

 

kurz obsazen

lektorka: Tereza Hejmová

 • V rámci kurzu keramiky pro dospělé se seznámíme se základními technikami práce s keramickou hlínou a glazurami.
 • Naučíte se modelovat jednoduché plastiky, nádoby, dekorace, drobný šperk, kachle, volnou plastiku a nebo portrét.
 • Naučíte se pracovat s glazurami a další techniky dekorování.
 • Kurz je koncipován jako tvůrčí ateliér, kde je možné tvořit podle vlastních návrhů. Veškerý materiál a pomůcky jsou v ceně kurzu. Potřebujete jen pracovní oděv, nápady, trpělivost a lásku k hlíně.

Cena kurzu činí 2 700,- Kč za pololetí.

 

kurz obsazen

lektorka: Martina Walterová

V průběhu kurzu kresby a malby, si účastníci osvojí většinu základních výtvarných technik, principy a zákonitosti malby a kresby. Od jednoduchých objektů, přes zátiší, abstraktní malbu po portrét a zátiší.

MgA. Martina Walterová je absolventkou ateliéru malby 1 na Fakultě umění Ostravské univerzity. Malba je jejím hlavním tvůrčím médiem. V roce 2010 byla na studijní stáži v Cieszyně v ateliéru malby a sochy. V minulosti byla organizátorkou a účastnicí uměleckého setkání Štkaní. V projektech a realizacích ve veřejném prostoru se můžeme zmínit o Sametovém Posvícení(satirický průvod masek), kde se od roku 2013 účastní jako tvůrce některých výjevů v průvodu. Dále se věnuje pomoci při realizaci happeningů pro neziskové organizace. Přesahy z klasických malířských technik do kresby, koláží, sochy nebo animace je jí blízká. Má za sebou množství výstav u nás i v zahraničí. Je umělkyní na volné noze a věnuje se převážně volné tvorbě. Kromě té vyučuje jako externí lektor a zabývá se restaurátorskými pracemi.

Cena kurzu činí 2 700,- Kč za pololetí.

 

kurz obsazen

lektorka: Olga Dvořáková

V průběhu kurzu šití pro začátečníky a mírně pokročilé si osvojíte:

 • Základy strojového šití
 • Obsluha a údržba šicího stroje
 • Strojové švy
 • Oděvní součástky
 • Různé způsoby  žehlení
 • Střihání výrobku
 • Zhotovení jednoduchého výrobku polštář, zástěra
 • Zhotovení dámské sukně
 • Zhotovení výrobku, dekorace

Ateliér je vybaven novými šicími stroji a veškeré pomůcky jsou k dispozici na místě.

Cena kurzu činí 2 700,- Kč za pololetí.

 

kurz obsazen

lektorka: Olga Dvořáková

V průběhu kurzu šití pro pokročilé si osvojíte:

 • Zhotovení dámských kalhot: střihání výrobku, zhotovení výrobku
 • Zhotovení dámských šatů a ozdobné prvky: sámky, volánky, výšivka
 • Zhotovení dámského šatového kabátku zhotovení límce, rukávů, dírek

Ateliér je vybaven novými šicími stroji a veškeré pomůcky jsou k dispozici na místě.

Cena kurzu činí 2 700,- Kč za pololetí.

 

kurz obsazen

lektorka: Jaroslava Boubelíková

Na kurzu šití pro začátečníky a mírně pokročilé se naučíme základní postupy při šití na stroji:

 • Seznámení se šicím strojem
 • Základy strojového a ručního šití
 • Seznámení s různými druhy textilních materiálů
 • Seznámení s drobnou přípravou pro šití
 • Hotovení bytových doplňků
 • Jednoduché opravy a úpravy oděvů
 • Hotovení jednoduchých  oděvů např. sukně

Ateliér je vybaven novými šicími stroji a veškeré pomůcky jsou k dispozici na místě.

Cena kurzu činí 2 700,- Kč za pololetí.

 

kurz obsazen

lektorka: Jaroslava Boubelíková

Na kurzu šití pro začátečníky a mírně pokročilé se naučíme základní postupy při šití na stroji:

 • Seznámení se šicím strojem
 • Základy strojového a ručního šití
 • Seznámení s různými druhy textilních materiálů
 • Seznámení s drobnou přípravou pro šití
 • Hotovení bytových doplňků
 • Jednoduché opravy a úpravy oděvů
 • Hotovení jednoduchých  oděvů např. sukně

Ateliér je vybaven novými šicími stroji a veškeré pomůcky jsou k dispozici na místě.

Cena kurzu činí 2 700,- Kč za pololetí.

 

kurz obsazen