Představení projektu

Dobro na Sedmičce rozvíjí iniciativu a podnikavost seniorů a nahlíží na ně jako na potenciální hybatele společenských změn a aktivní hráče při utváření místní komunity. 

Projekt se zaměřuje na podporu tvorby a udržování sociálních vazeb, mezigenerační spolupráci a společně se všemi partnery by měl fungovat jako katalyzátor zapojení seniorů do sousedské komunity. 

Záměrem je podpořit sociální začlenění, duševní i fyzické zdraví seniorů a mezigenerační spolupráci pro lepší život v místní komunitě. V projektu jde o to, aby lidé (zejména ti starší) realizovali společensky prospěšné aktivity ve svém okolí, byli schopni zviditelňovat jejich aktuální potřeby v komunitě, a tím pomohli širšímu spektru svých vrstevníků.

Aktivity v projektu identifikují potřebu kultivace a oživení komunitního života a zlepšení služeb pro seniory zejména v centrálních částech Prahy, kam místo realizace projektu spadá.

Cíle projektu

1. Prohloubit znalosti a dovednosti interních týmů v partnerských organizacích v oblasti využití participativních a hodnotících metod v rámci aktivit podporujících aktivní stáří.

2. Rozvinout stávající projekt dobrovolnictví nejen seniorů o nové prvky neformálního dobrovolnictví vedoucího k rozvoji občanské pomoci a mezigenerační spolupráci v komunitě zapojením širších cílových skupin a vytvořit udržitelnou podpůrnou infrastrukturu pro tyto aktivity.

3. Ověřit implementaci a možnosti využití dánského modelu vzdělávacího centra pro seniory v českém prostředí.

Partnerské role 

Strategickým nefinančním partnerem je MČ Praha 7, která bude spolupracovat na rozšiřování podpůrné infrastruktury pro neformální dobrovolnictví a vzniku Dobrovolnického Centra Agora. 

Finančním partnerem je organizace Ninin sen, která zastřešuje překlad metodiky z dánštiny a propojuje nás s partnery z Dánska. Dále spolupracuje na evaluaci pilotáže a přípravě finální metodiky. 

Nefinančním partnerem je rovněž Elpida, se kterou Agora 7 spolupracuje na provozu vzdělávacího centra Přístav 7 jeho finanční podporou. Úzká spolupráce probíhá také na komunitních aktivitách v rámci Prahy 7. Elpida rovněž poskytne svoji pobočku Bělidlo pro dílčí pilotáž dánského modelu. Všechny výstupy vzniknou v úzkém partnerství Elpidy a NF Agora. 

 

   

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.


The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme pro- motes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promo- tes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

 

Odkazy na webové stránky 

Program Active Citizens Fund

Fondy EHP a Norska

Nadace OSF

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

Skautský institut