Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018) v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v zahraničí.

Žádost o vydání voličského průkazu pro voliče s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 7 lze podat u Úřadu městské části Praha 7, odboru správních agend, některým z níže uvedených způsobů:

 

1.    osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti bude učiněn úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu touto formou lze požádat až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin.

2.    písemně podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 5. ledna 2018 do 16,00 hod. příslušnému obecnímu úřadu. Pro písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu lze použít níže uvedený formulář. Podání může být učiněno v těchto formách:

a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
Ověření podpisu u správních úřadů je osvobozeno od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
 

Voličský průkaz lze vydat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017.

Bude  předán  osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

Podle ustanovení § 41 zákona o volbě prezidenta republiky, při samotném aktu hlasování, volič, který hlasuje na voličský průkaz, po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem; zároveň odevzdá okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi voličský průkaz; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise sadu hlasovacích lístků (pokud volič nemá hlasovací lístky k dispozici) a prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, příslušný úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo). O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Lhůta pro doručení písemné žádosti končí dne 19. ledna 2018 v 16,00 hod., osobně lze žádat do do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.

Žádost voliče o vydání voličského průkazu
ID datové schránky Městské části Praha 7: r44b2x7

Plná moc k převzetí voličského průkazu