archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Zajímá vás, s jakými plány vstupují současní radní Prahy 7 do nového volebního období? Přinášíme vám přehled jejich idejí a vizí.


Jan Čižinský, starosta s kompetencemi komunikace s veřejností, zahraniční vztahy, veřejný pořádek a bezpečnost

Milí sousedé, dovolím si nejprve shrnout priority za celou naši radu. Určitě udržíme v chodu systém rychlé pomoci pro všechny, kdo se ocitají v nouzi. Dále zachováme tempo nárůstu kapacit ve školkách a školách korespondující s tempem, jakým nám přibývají dětští obyvatelé Sedmičky. Ulice udržíme bezpečné, přibudou na nich stromy a dokončíme bezbariérovost naší čtvrti. Ohlídáme rozvoj Bubnů i stavbu dráhy na Kladno a na letiště a dosáhneme propojení Veletržní a Dělnické, po kterém naše čtvrť volá už sto třicet let. Pohlídáme dál rozvoj Tržnice a Výstaviště, udržíme Prahu 7 bez hracích automatů a zachováme dopravu pro seniory pomocí podporovaného Taxíku Maxíku. Byty nebudeme prodávat, naopak další byty opravíme a postavíme.

Ve spoustě oblastí se nám ale zlepšení nepovede bez součinnosti s vámi, obyvateli Prahy 7. Týká se to například tříděného odpadu. Pokud by si více našich SVJ a domů dalo nádoby na tříděný odpad dovnitř do domu, ušetří tím nejen peníze za draze vyvážené černé popelnice, ale umožní i odebrat některá stanoviště tříděného odpadu z ulic třeba ve prospěch parkování. Podobně nám pomáhají všichni ohleduplní majitelé psů, kteří po svém mazlíčkovi uklízejí a splachují. Ti nám zase umožní šetřit vodou v kropicích strojích.

A v neposlední řadě je také důležité, že se navzájem motivujeme, informujeme, kritizujeme i chválíme. Úplně jinak uklízí člověk v úklidové četě, pokud jej za to někdo na ulici pochválí. A stejné to je s kuchařkami a kuchaři ve školkách a školách, učitelkami a učiteli, strážnicemi či strážníky, školnicemi a školníky, sestrami, lékařkami a lékaři a nakonec i političkami a politiky.

Kontakt: kancelář 5.13
tel. 774 828 345, cizinskyj@praha7.cz


Lenka Burgerová, místostarostka pro územní rozvoj a participaci

Dohlédneme na to, aby v rozvojovém území Bubny-Zátory vznikla kvalitní městská zástavba, která konečně propojí Holešovice s Letnou a ve které bude vedle bytů a kanceláří pamatováno také na dostatek míst ve školách, stromy, široké chodníky i dobrou dopravní obslužnost. Na pozemcích městské části v Bubnech připravujeme městský bytový dům, další stavby pro školství a volný čas budou následovat. Ve stávajících zastavěných částech území pohlídáme kvalitu staveb i kultivaci přilehlého veřejného prostoru – vždy požadujeme výsadbu nových stromů a předělání chodníků tak, jak vidíme už dnes např. před Studentským domem u nádraží Holešovice.

Na zachování charakteru čtvrti budeme dbát i ve staré zástavbě – na Letné a v Holešovicích. Chceme takovou bytovou zástavbu, která zohlední veřejný prostor jako celek, naše komise rozvoje se úměrně tomu vyjadřuje k novým developerským projektům. V rámci spoluúčasti investorů na rozvoji městské části budeme usilovat nejen o příspěvky na rozvoj školství a veřejného prostoru, ale i o nové městské byty.

Při modernizaci trati na letiště zajišťujeme průchod pod tratí spojující Veletržní a Dělnickou ulici tak, aby pěší a cyklisté nemuseli čekat na dostavbu celého území a dostali se během chvíle z dolní části Prahy 7 nahoru nebo naopak. Kolem trati vzniknou i na základě participace s veřejností nové malé parky, které budou provázané se změnami v ulicích Železničářů a Bubenská. Úprava veřejného prostoru čeká i další úseky ulice Dělnická a ulici U Výstaviště.

Ve spolupráci se Správou železnic vybudujeme lávku z Umělecké ulice přes trať do Stromovky, která povede mezi budovami ZŠ Umělecká a MŠ U Studánky, ta nabídne krátké a bezpečné propojení z areálu školy do parku, zároveň budeme ve spolupráci se školou a rodiči kultivovat prostředí kolem
průchodu i před školou.

Dostavba Štvanické lávky a rozsáhlá úprava Bubenského nábřeží před Tržnicí otevře další úsek podél řeky, který bude příznivější chodcům, v otevírání prostoru kolem řeky a kultivaci nábřeží budeme pokračovat směrem k Libeňskému mostu. Budeme koordinovat práce na revitalizaci Štvanice, kde chceme udržet oblíbenou letní plovárnu. Budeme také usilovat o návrat hokeje na Štvanici.


Kontakt: kancelář 5.06
tel. 773 788 722, burgeroval@praha7.cz


Kamil Vavřinec Mareš, místostarosta pro majetek a investice v neškolských objektech

Majetek obce by sám o sobě neměl fungovat jen pro ekonomické cíle, ale měl by být primárně prostředkem k péči a všestrannému rozvoji naší městské části. Samozřejmě však nelze zcela zapomínat na ekonomické aspekty a je zapotřebí zvyšovat výnosy z pronájmů alespoň obdobným tempem, jakým rostou náklady stavebních prací nezbytných na údržbu, rekonstrukce i rozvoj majetku. Jednou z prvních otázek, které v majetkové komisi budeme muset řešit, bude aplikace inflační doložky v nájemních smlouvách.

Pevně věřím, že v tomto volebním období již opravíme veškeré zbývající dlouhodobě chátrající byty v domech MČ – většinu jsme už opravili, teď se pustíme do těch, kde budou opravy nejnákladnější a nejkomplikovanější – tedy tam, kde je vyžadován komplexní zásah do páteřních sítí celého objektu. Například v domě v Přístavní 44, kde je již v procesu administrace veřejné zakázky, nebo v domě Tusarova 54, kde aktuálně sháníme projektanta, který by si vzal na starost vyprojektování generální rekonstrukce včetně půdní vestavby a vzniku nové dětské skupiny.

Mou ambicí není nemovitostní fond pouze udržovat, ale také jej postupně rozšířit. Po dokončení úspěšné komplexní rekonstrukce domu Dobrovského 19 bych tedy rád finalizoval také půdní vestavbu čtyř malometrážních bytů v domě U Uranie 5. Dále bych rád zajistil čtyři nové půdní byty pro rodiny s dětmi při příležitosti opravy střechy v domě U Studánky 29. Také bych rád přichystal a v případě získání zdrojů i zrealizoval půdní vestavby v domech Korunovační 28 a Veletržní 65. Městská část má bytů nedostatek a potřebuje je pro realizaci bytové politiky.

S otevřením parku U Vody bych také rád otevřel nové veřejné bezbariérové toalety v ulici Varhulíkové, které společně s občerstvením budou sloužit jako kvalitní zázemí pro tento nově vznikající park. Budeme také pokračovat v projektu EPC – programu energetických úspor v budovách městské části a jejích organizací.

Při pronajímání nebytových prostor patřících MČ budeme podporovat obchody a služby důležité pro život naší čtvrti. Za tímto účelem chystáme do procesu výběrového řízení na nájemce nebytových prostor zapracovat miniankety v nejbližším okolí soutěžených prostor tak, abychom se od místních dozvěděli, jaký provoz by na místě preferovali – výsledky ankety budou podkladem pro majetkovou komisi, aby mohla kvalifikovaněji rozhodovat.

Ve spolupráci s nájemcem zkultivujeme občerstvení Bašta v Letenských sadech.

Chystáme projekt pro opravu Hanavského pavilonu tak, aby poté, co v červnu roku 2025 skončí pronájem, mohla začít jeho generální rekonstrukce.

Kontakt: kancelář 5.04
tel. 777 084 461, mareskv@praha7.cz


Hana Třeštíková, místostarostka pro kulturu, sport a sousedské vztahy

V kultuře budeme dál rozvíjet Art District 7 coby značku kulturní a kreativní čtvrti. Nadále budeme klást důraz na dobrou komunikaci a kooperaci radnice se zdejšími kulturními aktéry. Radnice má být pro zdejší kulturní aktéry partner, a ne překážka. Chci se zaměřit na koordinaci a propojování zdejších kulturních institucí a přípravu společných programů.

V duchu přeměny podchodů pod Hlávkovým mostem na sportoviště budeme pokračovat ve zvelebování veřejného prostranství. Chceme se zaměřit i na veřejné prostory vnitřní, jako je například naše poliklinika. Budeme rozvíjet umění ve veřejném prostoru – ke stávajícím muralům přibudou nové, vypíšeme soutěž na novou uměleckou instalaci na budoucím náměstí Ludvíka Vaculíka nad OC Stromovka.

Stejně citlivě, jako jsme opravili Vodárenskou věž, zrekonstruujeme Bio Oko. Budeme pokračovat v podpoře komunitních akcí prostřednictvím individuálních dotací a společné propagace.

Ráda bych se zaměřila na rozvoj klubu seniorů a nejen rozšířila nabídku, ale i víc naše seniory zapojovala do kulturního a komunitního života.

Ve sportu budeme nadále podporovat pestrou nabídku sportovního vyžití pro všechny generace. Podobně jako u podchodů pod Hlávkovým mostem budeme na území Prahy 7
hledat další místa, která by byla vhodná pro veřejná sportoviště.


Kontakt: kancelář 5.07
tel. 603 581 674, trestikovah@praha7.cz


Pavel Vyhnánek, místostarosta pro finance a rozpočet

Žijeme v turbulentní době představující velikou výzvu nejen pro rodinné, ale i obecní rozpočty, které krom prudce rostoucích nákladů na vlastní provoz musí zodpovědně řešit, jak pomoci rostoucímu počtu spoluobčanů ve finanční nouzi. Městská část Praha 7 navíc stojí před velikými úkoly.

S ohledem na svůj rychlý rozvoj nesmí polevit v investicích do veřejného prostoru, školek, škol, dostupného bydlení, péče o seniory, zeleně a mnoha dalších oblastí. Hlavním úkolem při správě rozpočtu a financí městské části v průběhu nadcházejících čtyř let proto bude pečlivé hlídání vývoje běžných výdajů spolu s důrazem na zajištění dostatečných prostředků na investice. A to nejen od hlavního města Prahy, ale i z dalších zdrojů, bez kterých se do budoucna neobejdeme – soukromých investorů na území Prahy 7, Evropské unie a v případě výstavby dostupného bydlení i Evropské investiční banky, českých bankovních ústavů a finančních trhů. Nová doba vyžaduje inovativní postupy také v oblasti rozpočtu a financí a já věřím, že se Praha 7 může stát i v tomto případě vzorem pro všechny ostatní.

Kontakt: kancelář 5.08
tel. 739 342 067, vyhnanekp@praha7.cz


Pavel Zelenka, místostarosta pro dopravu, strategické projekty a veřejné zakázky

V novém volebním období bychom na Sedmičce rádi realizovali sedm dopravních priorit.

V rámci pěších tras bychom chtěli propojit Letnou a Holešovice přes Bubny, zlepšit interval semaforu na Veletržní, zajistit bezpečné přechody bez parkujících dodávek a pokračovat v rekonstrukci povrchů chodníků (tzv. chodníkový program ve spolupráci s TSK).

Co se týče cyklistických tras, bude naším cílem dokončení cykloobousměrek, aby cyklisté nejezdili po chodnících, a rovněž bychom chtěli vytvořit systém odkládání kol – sdílených i soukromých – v určených lokalitách, aby nepřekážela ostatním.

Zrevidujeme počty návštěvnických stání ve prospěch modrých zón. V klíčových stanicích MHD zřídíme stojany na bikesharing (nádraží Holešovice, Strossmayerovo náměstí) pro snadný přestup na sdílená kola. Rádi bychom prodloužili trasu autobusu č. 156 do oblasti Letenské pláně a chtěli bychom také zlepšit navigaci ke všem vlakovým stanicím na území Prahy 7.

Aby byla Sedmička dostupná všem, plánujeme zajistit bezbariérové přechody, a bude-li to možné, v ideálním případě odstranit 100 % bariérových přechodů. Dále máme v úmyslu přestavět na hlavních tazích dočasné úpravy semaforů do finální podoby.

Dále se zaměříme na revizi režimu rychloobrátkových zásobovacích stání, aby sloužila skutečně pro zásobování, pokusíme se využít řeku jako nový potenciál pro Prahu 7 (park U Vody pop-up, Štvanická lávka) a budeme se snažit vytvořit podmínky pro cyklozásobování (cyklodepo po vzoru Těšnova).

V oblasti rekreační bychom se rádi zasadili o protažení cyklostezky A1 na území Prahy 7 a napojení Stromovky cyklisticky ze všech stran Prahy 7 a budeme rovněž vyvíjet tlak na opravu cestní sítě Stromovka a Letná s lepším oddělením cyklistů a pěších.

Kontakt: kancelář 5.05
tel. 770 147 594, zelenkap@praha7.cz


Jakob Hurrle, radní pro sociální a zdravotní politiku, integraci cizinců a národnostní menšiny

V rámci dalšího zkvalitňování sociální práce a péče o občany v nouzi sází Praha 7 především na lepší spolupráci a koordinaci, a to jak uvnitř radnice, tak ve vztahu k Pečovatelskému centru Praha 7 a neziskovým organizacím, se kterými radnice spolupracuje. V novém volebním období chceme tento trend posílit díky postupné digitalizaci procesů na radnici. Občané tak budou moct z domova vyřizovat mnoho záležitostí, kvůli kterým se doposud museli osobně dostavit na radnici.

V novém volebním období se také chceme věnovat domům s pečovatelskou službou. I nadále v nich mají fungovat komunitní pracovnice, které pro obyvatele organizují volnočasové aktivity a jsou k dispozici při řešení každodenních starostí. Rovněž chceme zlepšit interiéry starších domů, rekonstruovat výtahy a najít řešení proti přehřívání některých bytů v letním období.

Pečovatelské centrum Praha 7 si dále klade za cíl profesionalizaci poradenského centra pro pečující a zájemce o službu, jež už v tomto roce začalo fungovat v hlavní kanceláři Pečovatelského centra v ulici Bubenská 1. Posílení poradenské činnosti je součástí větších změn, díky nimž dojde mimo jiné ke zlepšení péče o klienty, kteří potřebují velmi intenzivní péči. Součástí těchto postupných změn bude i rozšíření pracovní doby až do večerních hodin a posílení kompetence pečovatelek při práci s klienty se specifickými potřebami, například pacienty s demencí.

Při řešení situace osob bez domova chceme i nadále apelovat na magistrát, aby pokračoval v procesu decentralizace služeb, která už v minulém volebním období vedla alespoň ke snížení kapacit maninského centra Armády spásy. Lidem bez domova budeme poskytovat příležitosti pro návrat do společnosti. Půjde především o nabídky zaměstnání, které realizujeme ve spolupráci s městskou firmou 7U a neziskovou organizací Asociace Streetwork.

Další důležitou prioritou, která oblast sociální a zdravotní překračuje, je bezbariérovost. Chceme založit novou komisi pro řešení bezbariérovosti.

Co se týče zdravotnictví, náročná doba pandemie ukázala, že pro Prahu 7 je velkou výhodou provozování vlastního zdravotnického zařízení v rámci Polikliniky Praha 7. S jejím vedením chceme spolupracovat na koncepci dalšího rozvoje polikliniky, která by měla ideálně sloužit jako srdce celé sítě zdravotnických zařízení v Praze 7. Základem této sítě jsou samozřejmě praktičtí lékaři, s nimiž chceme i v novém volebním období udržovat přátelské vztahy.


Kontakt: kancelář 5.05
tel. 770 125 246, hurrlej@praha7.cz


Jiří Knitl, radní pro strategické plánování, životní prostředí a veřejný prostor

Vytvoříme nové moderní dopravní hřiště Na Špejcharu pro naše děti a zahájíme nyní připravenou revitalizaci vnitrobloku U Uranie včetně cesty kolem MŠ.

Vybudujeme nový park U Vody na břehu Vltavy v Holešovicích. Na Ortenově náměstí umístíme nové vodní trysky pro osvěžení dětí i dospělých a rozšíříme parkovou plochu.

Zlepšíme péči o zeleň v ulicích Sedmičky poté, co jsme ji letos převzali do správy od Technické správy komunikací. Vysadíme další nové stromy v ulicích – v ulici Milady Horákové, U Pergamenky a na dalších místech.

Udržíme vysoký standard sedmičkových dětských hřišť – vyměníme dosluhující herní prvky za nové, umístíme nové WC na hřiště v ulici Tovární. V ulicích Sedmičky budeme citlivě umisťovat a udržovat mobiliář, jako jsou lavičky nebo odpadkové koše či zásobníky se sáčky na psí exkrementy.

Ve všem, co budeme dělat, nezapomeneme na naši odpovědnost za stav klimatu a závazky plynoucí z vyhlášení klimatické nouze. Budeme aktivně podporovat plnění klimatických závazků hl. m. Prahy.


Kontakt: kancelář 5.06
tel. 603 457 834, knitlj@praha7.cz


Hana Šišková, radní pro vzdělávání, školství a investice ve školských objektech

Budeme usilovat o udržení kapacit předškolního a základního vzdělávání. Vybudujeme novou mateřskou školu v Rajské. Populární lesní školku, kterou jsme v roce 2020 otevřeli na kraji Stromovky, doplníme druhou v lokalitě Výstaviště a další v drážním domku v horní části Stromovky. Další možnosti umístění lesních školek prověřujeme.

Postavíme novou Základní školu Jana Vodňanského v Jankovcově ulici. V budově školy v Letohradské ulici zrekonstruujeme třídy. Vybudujeme nové školní třídy v objektu ve Veverkově 10. Vytvoříme nejméně 3 další dětské skupiny, a to v ulicích Veletržní, Čechova a Milady Horákové (tzv. Molochov) a v dalších vhodných objektech.

Plánujeme rekonstrukci elektrorozvodů v ZŠ Tusarova, ZŠ Fr. Plamínkové a FZŠ Umělecká, opravu střechy v ZŠ Fr. Plamínkové, ZŠ Letohradská, rovnou střechu na
ZŠ Strossmayerovo nám. Připravíme projekty na další opravy střech – na ZŠ Tusarova, ZŠ Korunovační, ZŠ Strossmayerovo nám.

Budeme zlepšovat kvalitu vzdělávání, do které jsme od roku 2019 investovali již přes 10 milionů Kč. Chceme dosáhnout většího využití rodilých mluvčích ve výuce cizích jazyků. Budeme dbát na dobrou atmosféru ve školách i školkách, na podporu psychického zdraví dětí i pedagogů a budeme ve všech školách prosazovat nulovou toleranci šikaně. Rozšíříme školská poradenská pracoviště o pozici sociálního pedagoga a psychologa.

Budeme finančně i jinak podporovat školní spolky, školské rady a spolupráci mezi rodiči a školou. Budeme dál rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež. Vytvoříme místní centrum pro společné setkávání nad otázkami školství a výchovy pro širokou veřejnost i odborníky, tzv. EDUpoint. Budeme dál podporovat dětskou a žákovskou participaci.


Kontakt: kancelář 5.09
tel. 737 468 730, siskovah@praha7.cz