archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Mnoho rodičů dnešních školáků zná ze svého dětství tzv. SRPŠ neboli Sdružení rodičů a přátel školy. Členství v něm bylo spojováno spíše s formálním zaplacením ročního příspěvku, který byl využit ve prospěch školy. Na Sedmičce vzniká v posledních letech stále více rodičovských spolků, které mají vyšší ambice. Snaží se budovat komunitu rodičů kolem základních škol, vymýšlet projekty, aktivně komunikovat s vedením a přinášet školám nejen finance, ale také osobní zapojení samotných rodičů.

Co tedy dělají rodičovské spolky dnes?

Organizují nejrůznější akce, jako jsou školní jarmarky, charitativní bazary, divadelní festivaly či sportovní dny, podílejí se na úpravách školních hřišť či zahrad, přispívají vybavením do školních knihoven a školních klubů a pořádají nejrůznější besedy a exkurze pro děti, pedagogy i ostatní rodiče. V Praze 7 existují rodičovské spolky při ZŠ Korunovační, ZŠ Fr. Plamínkové, ZŠ TGM, ZŠ Letohradská a nově i FZŠ Umělecká a ZŠ Bratrská.

Jan Baláč, který inicioval vznik Spolku rodičů při FZŠ Umělecká, říká: „Myšlenka založit při škole rodičovský spolek zrála již dlouho. Spojili jsme se s panem ředitelem, vzájemně si vysvětlili možnosti spolupráce a vedení školy nás podpořilo. Chceme spolupracovat na rozvoji školy, být prostředníkem vzájemné komunikace rodičů a školy a pomáhat škole získáváním dobrovolných příspěvků, grantů i sponzorů a v neposlední řadě nabídkou času a odborných kapacit rodičů.“

Obdobné cíle si kladou i další rodičovské spolky, například předsedkyně Spolku Korunka ze ZŠ Korunovační Zuzana Novotná zdůrazňuje: „Pro náš spolek je hlavním smyslem budování partnerského, komunitního prostředí, materiální i nemateriální podpora školy, a to jak žáků, tak učitelů dle jejich potřeb.“ Spolek KorunkaSpolek Montessori Korunka patří mezi nejdéle fungující spolky a pyšní se již tradičními, hojně navštívenými akcemi, jakými jsou například Dvorková slavnost, Charitativní bazar nebo Průvodcované procházky. Dlouhodobě zajišťují ve škole doučování pro děti ohrožené školním neúspěchem, pomáhají budovat školní knihovnu i vybavení družiny, ale snaží se realizovat i krátkodobé aktivity, které reagují na aktuální potřeby škol např. při řešení situace ukrajinských rodin. Spolek Monte Korunka pak pomáhá financovat třeba nákup speciálních pomůcek pro Montessori pedagogiku.

Spolku při ZŠ T. G. Masaryka se podařilo navázat aktivní spolupráci se sponzory, zejména se společností Alza, která pomáhá finančně zajistit některé jeho akce. Mezi aktivity spolku patří například pořádání akcí pro děti i dospělé, ve spolupráci se školou organizuje Pochod TGM, Kavárnu pro rodiče s přednáškami na zajímavá témata (např. Zdravé stravování, E-bezpečí nebo Jak na gymnázia a střední školy) apod.

Spolek rodičů Bratrská vznikl teprve na podzim letošního roku, ale pyšní se již první uspořádanou akcí pro děti, rodiče i pedagogy. Členka rady spolku Adéla Svobodová popisuje: „Rozhodli jsme se pro Martinskou lampionovou slavnost. Do organizace se zapojila řada rodičů i pedagogický sbor a družina. Společně jsme strávili příjemné odpoledne a večer, děti vyráběly lampiony, na zahradě školy zatím probíhala bojovka připravená družinou a rodiče společně s pedagogy zajišťovali živou hudbu. Večer se opékaly špekáčky a zpívalo se s kytarou u ohně. Atmosféra světel a hudby byla opravdu magická. Došlo na řadu neformálních rozhovorů a navázání osobních vztahů. Přáli bychom si, aby se tato akce stala tradiční a přispívala k budování přátelské atmosféry školy.“

Svoji pozitivní roli sehrály rodičovské spolky i během covidového období. Mirka Karolová ze Spolku ZŠ T. G. Masaryka měla s kolegy nápad, jak děti aktivizovat. „Vymysleli jsme literární a výtvarnou soutěž Z pera a palety. Děti doma od února tvořily, kreslily, psaly knihy, po odevzdání děl se sešla porota, která ocenila ty nejpovedenější výtvory. Začátkem června pak proběhla vernisáž na zahradě školy, kromě výstavy jednotlivých děl také děti četly úryvky ze svých knih, na místě byla zajištěna živá hudba a mnoho zábavných aktivit.“

Městská část Praha 7 činnost rodičovských spolků velmi vítá a snaží se ji pravidelně podporovat programovými i individuálními dotacemi. Pořádá pravidelná setkání členů školských spolků, na kterých probíhá sdílení zkušeností, vzájemná inspirace i sdílení know-how. V rámci projektu MAP 3 nabízí členům spolků a rodičovské veřejnosti pořádání přednáškových Rodičovských večerů, kdy je pozván odborník na dané pedagogické či psychologické téma. Takto již proběhly na radnici například přednášky na témata E-bezpečí nebo Víceletá gymnázia versus základní školy.