archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Stejně jako řadu jiných projektů a oblastí postihla pandemie COVID-19 i aktivity Místního akčního plánu vzdělávání (MAP II). Přesto však jeho tým nelenil a má se čím pochlubit.

17 seminářů pro 300 učitelů a zájemců z řad veřejnosti

1500 lidí zapojených do výzkumu o distanční výuce

1 260 000 korun utraceno na pomůcky ZŠ a MŠ

21 setkání pracovních skupin, jejich garantů a školních koordinátorů

 

Uspořádal 17 seminářů, kterých se zúčastnilo přibližně 300 učitelů a zájemců z řad veřejnosti. Proběhlo 21 setkání pracovních skupin, jejich garantů a školních koordinátorů a 17 setkání realizačního týmu MAP, z nichž vzešly konkrétní návrhy na podporu vzdělávání na Sedmičce. Představena byla také Demografická studie Prahy 7, která bude sloužit k budoucímu plánování kapacit vzdělávacích a sociálních institucí.

Školám jsou díky MAP nyní k dispozici sdílená logopedka, psycholožka, nutriční terapeutka, zahradnice, IT expert a grafik a získaly i didaktické pomůcky v celkové hodnotě 1 260 000 Kč, tedy 60 000 Kč na každou zapojenou školu. Seznam požadavků čítal na 350 položek a MAP se podařilo splnit všechna přání. Zapojené základní a mateřské školy tak získaly široké spektrum předmětů od knih přes deskové hry, hudební nástroje či IT techniku až po vnitřní i vnější herní a cvičební prvky, kola, koloběžky, mlhoviště či klouzačky nebo nářadí pro polytechnickou výchovu. „Ve chvíli, kdy jsme hovořily o potřebách naší školky, nevěřily jsme s paní zástupkyní, že by se v tak krátké době mohla naše školka těšit z nových herních prvků. Teď je máme všechny na zahradě a děti si je radostně užívají. Tímto děkuji také celému týmu, který se na tom podílel,“ říká Mgr. Marie Kováčová, ředitelka Katolické mateřské školy sv. Klimenta.

Tým MAP II pružně zareagoval i na novou zkušenost s online výukou. „Potřebovali jsme vyhodnotit zkušenosti pedagogů, rodičů i dětí z jarní distanční výuky, abychom měli možnost se připravit na případné další uzavření škol. Tým MAP zrealizoval rozsáhlou analýzu a dotazníkové šetření na téma výuka v Praze 7 v době pandemie, kterého se zúčastnilo na 1500 respondentů. Výstupy jsme pak konzultovali se všemi zapojenými řediteli základních škol, kteří data uvítali a použili jako podklad pro co nejlepší nastavení podzimní online výuky. Kvalitně zpracovaná analýza dále posloužila i pražskému Inovativnímu institutu jako podklad pro výzkum průběhu distanční výuky,“ chválí Hana Šišková, radní pro školství, realizační tým MAP II, který se v současnosti aktivně podílí i na získávání IT vybavení pro žáky k distanční výuce. Mimo jiné jedná o daru cca 300 notebooků pro potřeby sociálně
či jinak znevýhodněných žáků.

V provozu jsou také webové stránky MAP, které informují o aktivitách projektu a umožňují registrovat se na akce. Facebookové stránky pak upozorňují na zajímavé a důležité události. Z iniciativy garantů pracovních skupin vznikla i facebooková stránka Učitelé ze Sedmičky, která podporuje sdílení zkušeností napříč školami, a chystá se podobná stránka i pro učitelky a učitele mateřských škol. Dosavadní činnost týmu MAP pak podrobněji popisuje Průběžná sebehodnotící zpráva projektu, kterou naleznete na stránkách MAP II: www.map2praha7.cz.
 

Projekt „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II – Správní obvod Praha 7“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/ 0011690, realizuje MČ Praha 7 z finančních prostředků OP VVV a SR.

Více informací naleznete na www.map2praha7.cz, www.facebook.com/mapIIpraha7