Praha 7  \  Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva


k rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2023, ke střednědobému výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2028, k rozpočtům pro rok 2023 a střednědobým výhledům rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha 7 do roku 2025 a k finančnímu plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 7 na rok 2023 (včetně 7U s.r.o.) 1. bere na vědomí
  1. návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2023

  2. návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2028

  3. návrh rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2023 a střednědobých výhledů rozpočtu do roku 2025

  4. návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 7 na rok 2023 (včetně 7U s.r.o.).

 2. konstatuje,
  1. že návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2023 je vyčíslen v celkovém objemu příjmů ve výši 332 400,0 tis. Kč, v celkovém objemu výdajů ve výši 568 228,0 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje objem finančních prostředků ve výši 235 828,0 tis. Kč. Tento rozdíl je kryt položkou tř. 8 - Financování (úspory z hospodaření minulých let). Závazné ukazatele rozpočtu jsou vyjádřeny v příloze č. 2 usnesení (závazné ukazatele rozpočtu). Zapojením Financování bude dosaženo vyrovnaného rozpočtu pro rok 2023

  2. že návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2023 byl sestaven v návaznosti na ukazatele a objem finančních prostředků pro MČ Praha 7 podle rozpisu finančních vztahů hl. m. Prahy k MČ Praha 7 - dle schváleného rozpočtu hl. m. Prahy (příloha č. 11 usnesení)

  3. že oproti materiálu projednávanému v R MČ Praha 7 (usnesení R MČ P7 č. 0793/22), který byl následně zveřejněn na úřední desce, byl navýšen dodatečný finanční vztah ze strany hl. m. Prahy o 4 489,0 tis. Kč, na základě usnesení Z HMP č. 1/34 ze dne 15. 12. 2022

  4. že závazné ukazatele rozpočtu MČ Praha 7 (hlavní činnost) pro rok 2023 jsou uvedeny příloze č. 2 usnesení. Přílohy č. 3 a č. 4 a finanční hodnoty v nich vyjádřené nemají charakter závazných ukazatelů rozpočtu.

 3. schvaluje
  1. rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2023 a to dle závazných ukazatelů uvedených v příloze č. 2 usnesení, v objemu finančních prostředků následovně:

   - celkový objem příjmů 332 400,0 tis. Kč

   - celkový objem výdajů 568 228,0 tis. Kč

   - rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) 235 828,0 tis. Kč

  2. financování (vyrovnání rozpočtu) v částce 235 828,0 tis. Kč - zapojením položky financování je dosaženo vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2023;

  3. střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 7 pro období 2023 - 2028 v rozsahu přílohy č. 5 usnesení

  4. rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2023 a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací do roku 2025 (příloha č. 7 usnesení)

  5. finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 7 (vedlejší hospodářská činnost) na rok 2022 (včetně 7U s.r.o.) a to v rozsahu příloh č. 8, 9 a 10 usnesení

  6. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v rámci výdajů (kapitálových i běžných, včetně zapojení rezerv), již evidovaných v rozpočtu MČ P7 a to mezi jednotlivými ORJ navzájem, včetně přesunů na nově vzniklé ORJ při jejich vytvoření a přesunů z ORJ při jejich zrušení

  7. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových úprav charakteru změn rozpisu rozpočtu u kapitálových výdajů - v rámci jedné ORJ, kdy se nemění celkový objem rozpočtu kapitálových výdajů příslušné ORJ

  8. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zapojení zdrojů z VHČ do rozpočtu MČ Praha 7 a to za účelem krytí výdajů kapitálových (investiční výdaje) i běžných (neinvestiční výdaje) podle platných položek rozpočtové skladby

  9. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zapojení finančních prostředků, včetně převodu zůstatku z předchozího období a tvorby zřízených účelových fondů (FRR, HF, EF a SFZ) do rozpočtu MČ Praha 7 a to včetně případných dalších úprav v rámci rozpočtu účelových fondů - v souladu s aktuálně platnými stanovami a pravidly pro hospodaření jednotlivých účelových fondů (s možností využití položky 8115 - financování)

  10. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přidělení a úprav investičních a neinvestičních příspěvků zřizovatele (včetně účelově určených dotací, příspěvků zřizovatele a také transferů) zřízeným příspěvkovým organizacím

  11. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování a zařazení nových investičních akcí týkajících nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí, pouze v souvislosti s odkoupením zhodnocení předmětu nájmu po bývalém nájemci, do rozpočtu MČ Praha 7, a to do výše 400,0 tis. Kč včetně

  12. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření za účelem snižování položky (8115) financování, prostřednictvím které je kryt aktuální rozpočtový schodek

  13. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření za účelem zapojení nedočerpaných (účelově vázaných) finančních prostředků z předchozího rozpočtového roku do stávajícího rozpočtu MČ Praha 7 (prostřednictvím položky 8115 - financování)

  14. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření za účelem aktuální realizace nařízených rozpočtových opatření, která jsou MČ Praha 7 nařízeny vyšším veřejným rozpočtem - v rámci veřejné rozpočtové soustavy České republiky

  15. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření za účelem zapojení navýšených příjmů - oproti hodnotám schváleného rozpočtu - s následným zařazením do upraveného rozpočtu výdajů MČ Praha 7 v aktuálním rozpočtovém roce. Při realizaci nařízeného odvodu finančních prostředků je R MČ Praha 7 zmocněna zapojit finanční prostředky (v objemu, který byl nařízen k odvodu) do upraveného rozpočtu MČ Praha 7 prostřednictvím položky 8115 - financování

  16. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru založení nové investiční akce (přidělením příslušného označení ORG) - v rámci upraveného rozpočtu kapitálových výdajů jednotlivých ORJ - a to pouze za předpokladu, že zdrojem prostředků pro novou investiční akci je již schválená a zařazená rozpočtová rezerva výdajů u příslušné ORJ a nemění se tak celkový objem kapitálových výdajů dané ORJ

  17. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zvýšení rozpočtu výdajů (běžných i kapitálových) v rámci upraveného rozpočtu MČ Praha 7 a to v návaznosti na realizaci a výdajové krytí nutných opatření, která plynou z výsledku soudního jednání, kterým bude MČ Praha 7 uložena povinnost, k jejímuž plnění není dostatečné rozpočtové krytí. V tomto případě je možno v nutné výši využít rovněž zapojení finančních prostředků (zdroj) prostřednictvím Pol. 8115 (financování)

  18. zmocnění vedoucího OEK ke schvalování rozpočtových úprav charakteru změn rozpisu rozpočtu u běžných výdajů - v rámci jedné ORJ, kdy se nemění celkový objem rozpočtu běžných výdajů příslušné ORJ.

 4. ukládá
  1. Rada MČ Praha 7

   • Pokračovat v realizaci opatření, řízení a kontroly s orientací na výkon, účinnost, efektivnost a hospodárnost činností ÚMČ Praha 7, zdaňované činnosti (vedlejší hospodářské činnosti) MČ Praha 7 (včetně činnosti 7U s.r.o.) a činnosti příspěvkových organizací s ohledem na účelné, řádné a efektivní čerpání a plnění ukazatelů rozpočtu MČ Praha 7.

    Termín: 31.12.2023
  2. Rada MČ Praha 7

   • Předkládat Zastupitelstvu MČ Praha 7 pravidelně informace o základních ukazatelích rozpočtu, výsledcích hospodaření a úpravách rozpočtu MČ Praha 7 v rozpočtovém roce 2023.

    Termín: 31.12.2023
  3. Rada MČ Praha 7

   • Potvrdit všem organizačním jednotkám (ORJ odvětvových odborů) a zřízeným příspěvkovým organizacím rozpisy výdajové části rozpočtu a to v základních rozpočtových ukazatelích - neprodleně po schválení v Zastupitelstvu MČ Praha 7. Ve formě podrobného rozpisu rozpočtu pro rok 2023 pak v návaznosti na elektronické zpracování rozpisu rozpočtu - podle platné metodiky MHMP.

    Termín: 17.1.2023

Jednání rady a zastupitelstva

- Usnesení od 1. 1. 2023