Praha 7  \  Usnesení rady

Usnesení rady


k vyhlášení programového dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2023 1. konstatuje,
  1. že předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu MČ Praha 7 na podporu akcí v rámci programového dotačního  řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2023 činí 5 250 000 Kč

   1. v případě, že programové dotace budou schváleny v rozpočtu pro rok 2023 v jiném objemu, dotace z rozpočtu MČ Praha 7 nebudou rozděleny v předpokládané výši, ale ve výši schválené v rozpočtu pro rok 2023, přičemž jednotlivé oblasti budou poměrně upraveny

  2. že maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 100 000 Kč

  3. že předpokládaný celkový objem finančních prostředků na podporu programů v jednotlivých oblastech bude rozdělen takto:

   1. bezpečnost a protidrogová prevence - 220 000 Kč

   2. kultura - 2 200 000 Kč

   3. sociální a zdravotní - 830 000 Kč

   4. sport - 1 100 000 Kč

   5. školství - 400 000 Kč

   6. životní prostředí - 250 000 Kč

   7. rozvoj a péče o veřejný prostor - 250 000 Kč

 2. schvaluje
  1. účelovou programovou podporu - témata dotačních programů v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2023 viz příloha č. 2

  2. pravidla městské části Praha 7 pro poskytování programových dotací a další dokumenty s dotačním řízením související viz přílohy č. 2-5

  3. text vzorové dotační - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí programové dotace do a nad 50 tis. Kč viz přílohy č. 6 a 7

  4. případné mezipoložkové změny rozpočtu, které jsou nezbytné pro zajištění realizace předmětného dotačního programu, a to na základě podkladů příkazců

 3. vyhlašuje
  1. programové dotační řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2023 za těchto podmínek:

   1. žádost o dotaci se musí týkat akce/projektu/činnosti realizované v termínu 01.01. - 31.12.2023

   2. žádosti o dotaci MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2023 se podávají prostřednictvím dotačního portálu MČ Praha 7 - Grantys, v termínu od 07. do 13.11.2022 do 23.59 h

   3. žádost o dotaci musí být podána prostřednictvím dotačního portálu MČ Praha 7 - Grantys v souladu s platnými pravidly městské části Praha 7 pro poskytování programových dotací viz příloha č. 2

   4. žádosti o dotaci MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2023 budou hodnoceny na základě podmínek a kritérií stanovených pravidly městské části Praha 7 pro poskytování programových dotací dle přínosu a prospěšnosti městské části Praha 7

   5. výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na úřední desce ÚMČ Praha 7 a na internetových stránkách MČ Praha 7 nejpozději do 31.03.2023

 4. stanovuje,
  1. že se dotační komise sejdou a vyhodnotí podané žádosti o dotace nejpozději do 21.12.2022

 5. ukládá
  1. VED KST PaedDr. Michaela Strnadová

   • zajistit zveřejnění vyhlášení programového dotačního řízení MČ Praha 7 pro rok 2023 na úřední desce ÚMČ Praha 7 a internetových stránkách MČ Praha 7 v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění dle ustanovení článku III tohoto usnesení

    Termín: 30.9.2022

Jednání rady a zastupitelstva

- Usnesení od 1. 1. 2023