Praha 7  \  Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva


k závěrečnému účtu a účetní závěrce MČ Praha 7 za rok 2021 1. konstatuje,
  1. že bylo přijato usnesení R MČ Praha 7 č. 0329/22 ze dne 17. 5. 2022 k hospodářským výsledkům příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 7 za rok 2021 a jejich finančnímu vypořádání a k vypořádání dotačních vztahů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 7 za rok 2021 (viz příloha č. 17, č. 18 a č. 24);

  2. že bylo přijato usnesení R MČ Praha 7 č. 0345/22 ze dne 24. 5. 2022, k ustanovením vyhlášky MF ČR č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek za rok 2021, kterým byly schváleny účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací za rok 2021 (viz příloha č. 26);

  3. že bylo přijato usnesení Z MČ Praha 7 č. 0036/22 ze dne 4. 4. 2022 ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za rok 2021 v rámci hospodářské činnosti - úseku zdaňované činnosti (viz příloha č. 23);

   1. Zpráva o výsledcích hospodaření v rámci hospodářské činnosti - úseku zdaňované činnosti tvoří přílohu č. 30, Zpráva správní firmy 7U s.r.o. za hospodářsko-správní činnost pro MČ P7 tvoří přílohu č. 31;

  4. že bylo přijato usnesení R MČ Praha 7 č. 0286/22 ze dne 10. 5. 2022 k výsledkům hospodaření a účetní závěrce společnosti 7U s.r.o. za rok 2021, včetně rozdělení zisku (viz příloha č. 33);

   1. R MČ Praha 7 usnesením č. 0286/22 rozhodla v působnosti valné hromady společnosti 7U s.r.o. o použití zisku společnosti 7U s.r.o. z účetního období roku 2021, vyplacením plné částky ve výši 2.855.509,05 Kč ve prospěch účtu jediného společníka MČ Praha 7;

  5. že byla předložena účetní závěrka MČ Praha 7 za rok 2021 v předepsaném složení (viz příloha č. 27 - důvodová zpráva, příloha č. 28 - vzor protokolu o schválení závěrky, příloha č. 29 - účetní závěrka MČ Praha 7 za rok 2021);

  6. že prověření hospodaření s majetkem bylo provedeno v rámci inventarizace majetku a závazků MČ Praha 7 za rok 2021, jak uvádí Závěrečná zpráva z provedené inventarizace (viz příloha č. 25);

  7. že výsledkem hospodaření MČ Praha 7 za rok 2021, dle Záverečné zprávy o výsledcích hospodaření za rok 2021 (viz přílohy č. 1 až č. 19 a č. 32), je rozdíl příjmů a výdajů ve výši - 31 696,9 tis. Kč, tj. schodek;

   1. Příjmy k 31. 12. 2021: 492 489,9 tis. Kč;

   2. Výdaje k 31. 12. 2021: 524 186,8 tis. Kč;

   3. Schodek k 31. 12. 2021: - 31 696,9 tis. Kč;

  8. že projednání finančního vypořádání za rok 2021 mezi MČ Praha 7 a hl. m. Prahou a Státním rozpočtem proběhlo korespondenčně a bylo podepsáno dne 4. 3. 2022 (viz příloha č. 20);

  9. že přezkoumání hospodaření MČ Praha 7 za rok 2021 provedl odbor kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 7 je uvedena v příloze č. 21;

 2. schvaluje
  1. Závěrečnou zprávu o výsledcích hospodaření za rok 2021 (viz přílohy č. 1 až č. 19 a č. 32), kde rozdíl příjmů a výdajů je ve výši - 31 696,9 tis. Kč, tj. schodek;

   1. Příjmy k 31. 12. 2021: 492 489,9 tis. Kč;

   2. Výdaje k 31. 12. 2021: 524 186,8 tis. Kč;

   3. Schodek k 31. 12. 2021: - 31 696,9 tis. Kč;

  2. účetní závěrku MČ Praha 7 za rok 2021;

  3. výsledek hospodaření MČ Praha 7 za rok 2021 dle Závěrečné zprávy o výsledcích hospodaření za rok 2021 (viz přílohy č. 1 až č. 19 a č. 32) - rozdíl příjmů a výdajů ve výši - 31 696,9 tis. Kč, tj. schodek;

  4. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 7 za rok 2021 (viz příloha č. 21);

  5. celoroční hospodaření MČ Praha 7 za rok 2021 - bez výhrad;

  6. přijetí opatření k odstranění nedostatků uvedených jako Upozornění ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 7 za rok 2021 (viz příloha č. 22);

  7. zprávu o výsledcích hospodaření v rámci hospodářské činnosti - úseku zdaňované činnosti (příloha č. 30) a zprávu správní firmy 7U s.r.o. za hospodářsko-správní činnost pro MČ P7 (příloha č. 31);

 3. ukládá
  1. VED OEK Ing. Kateřina Lusková

   • Zpracovat protokol o schválení účetní závěrky a to podle příslušného usnesení Z MČ Praha 7

    Termín: 30.6.2022

Jednání rady a zastupitelstva

Usnesení od 1. 1. 2023