Praha 7  \  Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2026, návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2021, návrh rozpočtů pro rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha 7 do roku 2023 a návrh finančního plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 7 na rok 2021 (včetně 7U s.r.o.) 1. bere na vědomí
  1. návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2026;

  2. návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2021;

  3. návrh rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtu do roku 2023;

  4. návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 7 na rok 2021 (včetně 7U s.r.o.)

 2. konstatuje,
  1. že návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2021 je vyčíslen v celkovém objemu příjmů ve výši 289 375,0 tis. Kč, v celkovém  objemu výdajů ve výši 511 886,1 tis. . Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje objem finančních prostředků ve výši 222 511,1 tis. Kč. Tento rozdíl je kryt položkou tř. 8 - Financování (úspory z hospodaření minulých let). Závazné ukazatele rozpočtu jsou vyjádřeny v příloze č. 2 usnesení (závazné ukazatele rozpočtu). Zapojením Financování bude dosaženo vyrovnaného rozpočtu pro rok 2021;

  2. že návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2021 byl sestaven v návaznosti na ukazatele a objem finančních prostředků pro MČ Praha 7 podle rozpisu finančních vztahů hl. m. Prahy k MČ Praha 7 - v návaznosti na podklady poskytnuté ze strany MHMP v období přípravy rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2021 (příloha č. 12 usnesení). Konečný objem finančních vztahů a příspěvku na výkon státní správy bude vyčíslen po schválení v Z HMP a před projednáváním v Z MČ Praha 7.

  3. že závazné ukazatele rozpočtu MČ Praha 7 (hlavní činnost) pro rok 2021 jsou uvedeny příloze č. 2 usnesení. Ostatní přílohy a finanční hodnoty v nich vyjádřené nemají charakter závazných ukazatelů rozpočtu. 

 3. schvaluje
  1. střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 7 pro období 2021 - 2026 v rozsahu přílohy č. 5 usnesení

  2. rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2021 a to dle závazných ukazatelů uvedených v příloze č. 2 usnesení, který je navrhován v objemu finančních prostředků následovně:

   - celkový objem příjmů 289 375,0 tis. Kč

   - celkový objem výdajů 511 886,1 tis. Kč

   - rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) 222 511,1 tis. Kč.

  3. financování (vyrovnání rozpočtu) v částce 222 511,1 tis. Kč - zapojením položky financování je dosaženo vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2021

  4. rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací do roku 2023 (příloha č. 7 usnesení)

  5. finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 7 (vedlejší hospodářská činnost) na rok 2021 (včetně 7U s.r.o.)  a to v rozsahu příloh č. 8, 9, 10 a 11 usnesení

  6. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v rámci výdajů (kapitálových i běžných, včetně zapojení rezerv), již evidovaných v rozpočtu MČ P7 a to mezi jednotlivými ORJ navzájem, včetně přesunů na nově vzniklé ORJ při jejich vytvoření a přesunů z ORJ při jejich zrušení.

  7. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových úprav charakteru změn rozpisu rozpočtu (přesuny mezi Odpa., Pol., ORG podle platné rozpočtové skladby) u kapitálových výdajů - v rámci jedné ORJ, kdy se nemění celkový objem rozpočtu kapitálových výdajů příslušné ORJ.

  8. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zapojení zdrojů z VHČ do rozpočtu MČ Praha 7 a to za účelem krytí výdajů kapitálových (investiční výdaje) i běžných (neinvestiční výdaje) podle platných položek rozpočtové skladby.

  9. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zapojení finančních prostředků pro tvorbu SFZ do rozpočtu MČ Praha 7 a to včetně případných dalších úprav v rámci rozpočtu SFZ - v souladu s aktuálně platnými stanovami SFZ (Sociálního fondu zaměstnavatele).

  10. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přidělení a úprav investičních a neinvestičních příspěvků zřizovatele (včetně účelově určených dotací, příspěvků zřizovatele a také transferů) zřízeným příspěvkovým organizacím.

  11. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování a zařazení nových investičních akcí týkajících nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí, pouze v souvislosti s odkoupením zhodnocení předmětu nájmu po bývalém nájemci, do rozpočtu MČ Praha 7, a to do výše 400,0 tis. Kč včetně.

  12. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření za účelem snižování položky (8115) financování, prostřednictvím které je kryt aktuální rozpočtový schodek.

  13. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření za účelem zapojení nedočerpaných (účelově vázaných) finančních prostředků z předchozího rozpočtového roku do stávajícího rozpočtu MČ Praha 7 (prostřednictvím položky 8115 - financování).

  14. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření za účelem aktuální realizace nařízených rozpočtových opatření, která jsou MČ Praha 7 nařízeny vyšším veřejným rozpočtem - v rámci veřejné rozpočtové soustavy České republiky.

  15. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření za účelem zapojení navýšených příjmů - oproti hodnotám schváleného rozpočtu - s následným zařazením do upraveného rozpočtu výdajů MČ Praha 7 v aktuálním rozpočtovém roce. Při realizaci nařízeného odvodu finančních prostředků je R MČ Praha 7 zmocněna zapojit finanční prostředky (v objemu, který byl nařízen k odvodu) do upraveného rozpočtu MČ Praha 7 prostřednictvím položky 8115 - financování.

  16. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru založení nové investiční akce (přidělením příslušného označení ORG) - v rámci upraveného rozpočtu kapitálových výdajů jednotlivých ORJ - a to pouze za předpokladu, že zdrojem prostředků pro novou investiční akci je již schválená a zařazená rozpočtová rezerva výdajů u příslušné ORJ a nemění se tak celkový objem kapitálových výdajů dané ORJ.

  17. zmocnění Rady MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zvýšení rozpočtu výdajů (běžných i kapitálových) v rámci upraveného rozpočtu MČ Praha 7 a to v návaznosti na realizaci a výdajové krytí nutných opatření, která plynou z výsledku soudního jednání, kterým bude MČ Praha 7 uložena povinnost, k jejímuž plnění není dostatečné rozpočtové krytí. V tomto případě je možno v nutné výši využít rovněž zapojení finančních prostředků (zdroj) prostřednictvím Pol. 8115 (financování).

  18. zmocnění vedoucího OFI ke schvalování rozpočtových úprav charakteru změn rozpisu rozpočtu (přesuny mezi Odpa., Pol., případně ORG podle platné rozpočtové skladby) u běžných výdajů - v rámci jedné ORJ, kdy se nemění celkový objem rozpočtu běžných výdajů příslušné ORJ.

 4. ukládá
  1. Rada MČ Praha 7

   • Pokračovat v realizaci opatření, řízení a kontroly s orientací na výkon, účinnost, efektivnost a hospodárnost činností ÚMČ Praha 7, zdaňované činnosti (vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 7, včetně činnosti 7U s.r.o.) a činnosti příspěvkových organizací s ohledem na účelné, řádné a efektivní čerpání a plnění ukazatelů rozpočtu MČ Praha 7.

    Termín: 31.12.2021
  2. Rada MČ Praha 7

   • Předkládat Zastupitelstvu MČ Praha 7 pravidelně informace o základních ukazatelích rozpočtu, výsledcích hospodaření a úpravách rozpočtu MČ Praha 7 v rozpočtovém roce 2021.

    Termín: 31.12.2021
  3. Rada MČ Praha 7

   • Potvrdit všem organizačním jednotkám (ORJ odvětvových odborů) a zřízeným příspěvkovým organizacím rozpisy výdajové části rozpočtu a to v základních rozpočtových ukazatelích - neprodleně po schválení v Zastupitelstvu MČ Praha 7. Ve formě podrobného rozpisu rozpočtu pro rok 2021 pak v návaznosti na elektronické zpracování rozpisu rozpočtu - podle platné metodiky MHMP.

    Termín: 18.1.2021

Jednání rady a zastupitelstva

- Usnesení od 1. 1. 2023