Praha 7  \  Usnesení rady

Usnesení rady


Stanovisko MČ Praha 7 jako účastníka územního řízení stavby "UNIQ TESLA II, Holešovice, Praha 7" 1. bere na vědomí
  1. návrh stanoviska MČ Praha 7 jako účastníka územního řízení stavby "UNIQ TESLA II, Holešovice, Praha 7"

 2. konstatuje,
  1. že městská část je účastníkem řízení dle § 18 odst. 1h zákona č. 131/2000 Sb., Zákon o hlavní městě Praze.

  2. že k záměru se městská část Praha 7 vyjádřila usnesením RMČ č. 0654/19-R ze dne 8. 10. 2019 „Předběžné stanovisko MČ Praha 7 k záměru "UNIQ TESLA II, Holešovice". Toto stanovisko je přílohou č. 7 tohoto usnesení.

  3. že záměr zahrnuje novostavbu objektů na pozemku bývalého areálu závodu TESLA tvořenou řadou osmi městských obytných domů se samostatnými vchody a od sebe odlišnými fasádami. Tyto domy dotvářejí blok mezi ulicemi Dělnická, Jankovcova, Tusarova a V Háji. Záměr svým uspořádáním navazuje na typickou zástavbu dolních Holešovic. Uvnitř bloku je navržen zelený obytný vnitroblok, se zelení je počítáno i na střechách objektu. Směrem do ulice Dělnická včetně části ulice V Háji a Jankovcova je navržen obchodní parter. Směrem do ulice Dělnická je navržen cca 15 m široký veřejný prostor s parkovou úpravou.

  4. že výška objektů je 7 nadzemních podlaží a jedno až dvě ustupující podlaží.
   Jedno ustupující podlaží je navrženo na objektu podél ulice Dělnická, dvě ustupující pak na nároží ulic Dělnická a Jankovcova a na objektu podél ulice Jankovcova.

  5. Primární účel využití domů je z 90% obytný a zahrnuje 365 bytů, ostatní funkce zastupují obchody, restaurace a mateřská školka o dvou třídách včetně vymezené části vnitrobloku určené jako zahrada školky. Garážová stání v počtu 466 jsou umístěna ve třech podzemních podlažích.

  6. že podle Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy se záměr nachází ve funkční ploše SV (plochy všeobecně smíšené) s kódem míry využití území K, severní úzká část pozemků záměru se nachází v ploše ZMK (zeleň městská krajinná).

  7. že stavba se nachází na území ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze, které bylo vyhlášeno Rozhodnutím o určení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze ze dne 19.5.1981, Č.j. Kul/5 932/81.

  8. že záměr stavby na daných pozemcích byl projednán na Komisi rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru na jejím 5., 6., 7., a 10. jednání v roce 2016, 1., 2. a 3. jednání v roce 2017, 2. a 6. jednání 2018 a dále na 3., 4. a 6. jednání v roce 2019.

  9. že Rada MČ Praha 7 ve svém usnesení č.0336/19-R ze dne 22. 5. 2019 vyhlásila stav klimatické nouze. Městská část si uvědomuje vážnost stavu životního prostředí a negativních dopadů klimatických změn a zavazuje se naplňovat opatření, která pomohou zlepšit situaci nejen na území hl. m. Prahy a mohou inspirovat další městské části, města a obce ke společné změně chování a jednání ve vztahu k životnímu prostředí.

  10. že dne 23.01.2020 byla mezi investorem stavby Lexington s.r.o. a městskou částí Praha 7 uzavřena smlouva o spolupráci schválená Zastupitelstvem MČ Praha 7 usnesením č. 0136/19-Z ze dne 16.12.2019. Součástí této smlouvy je mimo jiné vybudování mateřské školy o dvou třídách a její převedení do vlastnictví městské části Praha 7.

 3. požaduje
  1. vzájemně od sebe odlišit fasády jednotlivých domů materiálově či barevnostně tak, aby byl setřen výraz jednolitého monoblokového řešení celého záměru. Tento požadavek řešit důsledně, nikoli pouze pomocí barevnosti doplňkových prvků.

  2. aby vzhledem k stávající zhoršující se situaci městského tepelného ostrova, kdy vlivem nedostatku vegetačních ploch dochází k přehřívání městského prostředí, byly použity postupy a technologie podporující a zvyšující retenční schopnost ploch pro dešťovou vodu, tedy především řešeny střechy jako zelené se zajištěním zavlažování dešťovou vodou. Srážková voda by měla být v maximální možné míře využita v místě dopadu k zálivce či jinému využití, přebytečná voda pak ke vsakování pro dotaci podzemních vod. Tato řešení má výrazný vliv na teplotu, vlhkost, produkce kyslíku i udržování stabilní hladiny podzemních vod.

  3. integrovat maximální možné množství technologií umístěných na střeše do objemu objektu, neboť technologie umísťované na střechách objektů, které narušují střešní krajinu a navyšují celkovou výšku domů, jsou nevhodným řešením v centrech měst.

  4. vybudovat na náklady investora veřejné chodníky a chodníkové přejezdy kolem celého záměru směrem do přilehlých ulic Dělnická, V Háji, Tusarova a Jankovcova z dlažby "Pražská mozaika" a dále vysadit uliční stromořadí do ulic V Háji a Jankovcova dle předloženého projektu s použitím nových technologií (např. TreeParker - systém) a s ukotvením sazenic stromů třemi kůly, které budou spojeny u paty kmene do třířadé a pod korunou do jednořadé ohrádky z půlené kulatiny. Výsadbu je nutno koordinovat s odborem péče o veřejný prostor ÚMČ Praha 7.

  5. aby ve spolupráci s MČ Praha 7 byla zajištěna maximální informovanost občanů v přilehlé oblasti o stavbě a dále o dopravních omezeních v průběhu stavebních prací a aby v tomto období byla zajištěna dostatečná prostupnost, čistota stavbou dotčeného území a stavební práce byly prováděny tak, aby byl minimalizován negativní vliv stavby na životní podmínky obyvatel.

 4. ukládá
  1. STA Mgr. Jan Čižinský

   • podepsat průvodní dopis stanoviska MČ Praha 7 jakožto účastníka společného řízení stavby "UNIQ TESLA II, Holešovice, Praha 7"

    Termín: 12.8.2020
  2. VED ORVP Richtr Tomáš Ing. arch.

   • odeslat stanovisko MČ Praha 7 jakožto účastníka společného řízení stavby "UNIQ TESLA II, Holešovice, Praha 7" Stavebnímu úřadu ÚMČ Praha 7

    Termín: 12.8.2020

Jednání rady a zastupitelstva

archiv