Praha 7  \  Usnesení rady

Usnesení rady


Stanovisko MČ Praha 7 z titulu svěřené správy nemovitostí dotčených stavbou "Bytový komplex Jateční - Komunardů - Tusarova" 1. bere na vědomí
  1. návrh stanoviska MČ Praha 7 z titulu svěřené správy nemovitostí dotčených stavbou "Bytový komplex Jateční - Komunardů - Tusarova"

 2. konstatuje,
  1. že předmětem záměru je vybudování bytového domu o 6 nadzemních podlažích (dále jen NP) a dvou podlažích podzemních (PP), který svým objemem a půdorysným tvarem U dotváří uliční blok při ulicích Jateční, Komunardů, Tusarova, kde navazuje na slepou štítovou stěnu domu pro seniory Praha 7 č. p. 1601. Objekt je umístěn na uliční čáře přilehlých ulic a navazuje výškovou úrovní na výškovou úroveň sousedních domů. Konceptem záměru je vytvoření nadstandartního bydlení s rozsáhlými pochozími plochami s možností vyjet pomocí autovýtahů do všech nadzemních podlažích ke každému bytu.

  2. že MČ Praha 7 se k  záměru vyjadřovala formou předběžného stanoviska Usnesením Rady č. 0731/18-R ze dne 9. 10 2018. Projekt byl následně i na základě jednání na Komisi rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru upraven tak, že vznikl živý obchodní parter v úrovni ulice, byl dodržen urbanistický koncept bloku s přímou návazností na sousední budovy a bylo přeřešeno členění posledního patra objektu. Dále byl přesunut vjezd do podzemních garáží z ulice Tusarova do ulice Jateční. K upravené dokumentaci, která je shodná s předloženou, se MČ Praha 7 vyjádřila v předběžném stanovisku Usnesením Rady č. 0107/20-R ze dne 18. 2. 2020.

  3. že záměr stavby na daných pozemcích byl opakovaně projednáván na Komisi rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru na jejím 2., 3. a 6. jednání v roce 2017, a na 2. a 8. jednání v roce 2019. Na jednání č. 2. ze dne 15. 2. 2019 se Komise usnesla: "Komise soudí, že po zabezpečení parkovacích míst v suterénu objektu ztratil velmi sporný koncept zajíždění aut do obytných pater definitivně smysl a měl by být ku prospěchu domu i jeho okolí opuštěn. Pro další jednání komise dále požaduje dodržení urbanistického konceptu bloku s přímou návazností na sousední budovy, případně ukončení domu slepou štítovou zdí, k níž bude možno přistavět další objekt. Komise zásadně nesouhlasí s rozsahem „kolonády“ do dvora, která zbytečně zabírá volný dvorní prostor a působí dojmem potenciálního dalšího komerčního prostoru. Za obdobně nevhodné považuje komise nepřiměřeně rozlehlé obchodní zařízení v severní části dvora. Ve věci průčelí komise doporučuje posílit městský charakter domu snížením počtu balkónů a přeřešením členění posledního patra objektu, které vytváří nevhodný dojem souvislé hradby."

  4. že řešené území dle platného Územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy (dále jen ÚP) se nachází ve funkční ploše OV-F – všeobecně obytné s koeficientem podlažních ploch 1,4. Pro záměr byla stanovena hodnota koeficientu zeleně 0,25 na základě výpočtu podlažnosti, která vychází pro daný objekt 2,498.

  5. že v tuto chvíli probíhá proces změny územního plánu č. U 1311 iniciovaný městskou částí v celé ploše dotčeného bloku, který spočívá v navýšení kódu míry využití území z F na H. Navržený kód umožní realizovat zástavbu odpovídající výškové hladině a charakteru okolní zástavby.

  6. že záměr se nachází na území ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze, které bylo vyhlášeno Rozhodnutím o určení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze ze dne 19.5.1981, Č.j. Kul/5 932/81.

  7. že vlivem nové výstavby na území městské části dochází ke zvýšení zátěže na území z hlediska nároků na dopravní infrastrukturu, občanskou vybavenost a veřejné služby, jsou vyvolány nezbytné náklady městské části v oblastech školství, zdravotnictví, kultury, sociálních služeb a péče o čistotu a pořádek. Je vytvářen tlak zejména na budování nových a rozšiřování stávajících školských objektů, jejichž kapacity jsou již dnes na svém limitu. Z toho důvodu MČ Praha 7 na jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 dne 16.04. 2018 schválila ve svém usnesení č. 0039/18-Z dokument „Zásady finanční spoluúčasti investora na rozvoji městské části Praha 7“, aby umožnila finanční spoluúčast investorů na vytváření odpovídajících podmínek pro fungování území městské části Praha 7. Podle těchto zásad byla s investorem uzavřena smlouva o spolupráci na základě usnesení Rady č. 0114/20-R ze dne 18.2. 2020. Tato smlouva je přílohou č.7 tohoto usnesení. Věcný obsah stanoviska ke stavbě není dokumentem "Zásady finanční spoluúčasti investora na rozvoji městské části Praha 7" nijak ovlivněn.

 3. považuje
  1. z titulu svěřené správy nemovitostí dotčených stavbou "Bytový komplex Jateční - Komunardů - Tusarova", konkrétně pozemků parc.č. 1172/1 (jehož součástí je stavba č.p. 1601), parc.č 1172/2 a parc.č. 1171, vše v k.ú. Holešovice, koncept zajíždění aut do obytných pater za nežádoucí s ohledem na charakter území. Dle předloženého projektu auta mohou do obytných pater pouze přijet, ale není jim umožněno zde parkovat. Pokud by vyhrazená místa na balkónech měla sloužit i pro parkování jednalo by se o zcela jiný režim, který by nebyl v souladu se stávajícím územním plánem, neboť krytá parkovací stání v nadzemních podlažích se započítávají do HPP i stanovisky dotčených orgánů státní správy. Z projektu není zřejmé jak kontrolovat a případně vymáhat fungování dle povoleného režimu a lze předpokládat, že vyhrazená místa budou využívána i jako parkovací. S ohledem na výše uvedené by záměr měl být povolen v takovém režimu, v jakém by mohl být skutečně užíván, aby byl záměr v souladu s platným ÚP a např. stanoviska HZS hl.m.Praha a Krajské hygienická stanice, které mají za cíl chránit lidské zdraví, byly na straně bezpečnosti.

  2. z titulu svěřené správy nemovitostí dotčených stavbou "Bytový komplex Jateční - Komunardů - Tusarova", konkrétně pozemků parc.č. 1172/1 (jehož součástí je stavba č.p. 1601), parc.č 1172/2 a parc.č. 1171, vše v k.ú. Holešovice, rozsah „kolonády“ do dvora, která zabírá volný dvorní prostor a působí dojmem potenciálního dalšího komerčního prostoru a nepřiměřeně rozlehlého obchodního zařízení v severní části dvora, za nevhodné. Zelené plochy ve dvorním prostoru jsou s ohledem na rozsah 1NP zmenšeny. Rada MČ ve svém usnesení č. 0731/18-R nesouhlasila s koeficientem zeleně (dále jen KZ) 0,25, který je určen pro nízkou podlažnost. Předložený záměr má objektivně 6+1 podlaží a odpovídá KZ 0,45. Výpočet průměrné podlažnosti je v tomto případě velmi zkreslen rozsáhlými balkóny a rozsahem 1NP a pokud by uplatnění tohoto výpočtu mělo být bráno doslovně, platila by úměra, že čím větší je zastavěná plocha dvora, tím nižší je KZ, což je v rozporu se smyslem tohoto regulativu ÚP. S ohledem na probíhající změnu ÚP je s pohledu MČ odpovídající KZ 0,4.

 4. požaduje
  1. z titulu svěřené správy nemovitostí dotčených stavbou "Bytový komplex Jateční - Komunardů - Tusarova", konkrétně pozemků parc.č. 1172/1 (jehož součástí je stavba č.p. 1601), parc.č 1172/2 a parc.č. 1171, vše v k.ú. Holešovice, v navazujících stupních projektové dokumentace upravit vzhled domu v charakteru městské fasády. Svou strukturou a řádem musí budova respektovat městský kontext. Zároveň je žádoucí architektonicky odlišit řešení jednotlivých úseků objektu tak, aby blok nepůsobil dojmem monofunkčního solitéru a splňoval měřítko blokové struktury a jednotlivých činžovních domů.

  2. z titulu svěřené správy nemovitostí dotčených stavbou "Bytový komplex Jateční - Komunardů - Tusarova", konkrétně pozemků parc.č. 1172/1 (jehož součástí je stavba č.p. 1601), parc.č 1172/2 a parc.č. 1171, vše v k.ú. Holešovice, realizovat parter záměru směrem do ulice jako samostatné obchodní plochy, nikoli zadní, neaktivní část prodejny (např. sklad atd.). MČ požaduje, aby kvalita parteru byla podpořena regulací reklamy a řešením výloh v souladu s Pravidly pro umísťování zařízení a staveb reklamní a informační povahy na území městské části Praha 7, která byla schválena usnesením Zastupitelstva MČ Praha 7 č 0125/18-Z.

  3. z titulu svěřené správy nemovitostí dotčených stavbou "Bytový komplex Jateční - Komunardů - Tusarova", konkrétně pozemků parc.č. 1172/1 (jehož součástí je stavba č.p. 1601), parc.č 1172/2 a parc.č. 1171, vše v k.ú. Holešovice, vysadit nové stromy, které doplní uliční stromořadí v části ulice Komunardů, přiléhající k záměru investora v pravidelném sponu v maximálním možném počtu. Stromy investor vysadí na místa, kde to bude technicky možné (např. nebrání veřejné osvětlení, sloupy trakčního vedení atd.) s použitím nových technologií (např. TreeParker - systém) a s ukotvením sazenic stromů třemi kůly, které budou spojeny u paty kmene do třířadé a pod korunou do jednořadé ohrádky z půlené kulatiny. Výsadbu je nutno koordinovat s odborem péče o veřejný prostor ÚMČ Praha 7.

  4. z titulu svěřené správy nemovitostí dotčených stavbou "Bytový komplex Jateční - Komunardů - Tusarova", konkrétně pozemků parc.č. 1172/1 (jehož součástí je stavba č.p. 1601), parc.č 1172/2 a parc.č. 1171, vše v k.ú. Holešovice, řešit podobu vjezdu do podzemních garáží z ulice Jateční po architektonické a estetické stránce tak, aby odpovídala přímému vztahu s veřejným prostorem městské ulice. Návrh by měl řešit podobu vjezdu hlavně po jeho uzavření v pozdních hodinách.

  5. z titulu svěřené správy nemovitostí dotčených stavbou "Bytový komplex Jateční - Komunardů - Tusarova", konkrétně pozemků parc.č. 1172/1 (jehož součástí je stavba č.p. 1601), parc.č 1172/2 a parc.č. 1171, vše v k.ú. Holešovice, dohodu s obyvateli okolních domů vzhledem k neobvyklému režimu zajíždění aut do nadzemních podlaží.

  6. z titulu svěřené správy nemovitostí dotčených stavbou "Bytový komplex Jateční - Komunardů - Tusarova", konkrétně pozemků parc.č. 1172/1 (jehož součástí je stavba č.p. 1601), parc.č 1172/2 a parc.č. 1171, vše v k.ú. Holešovice, vybudovat na náklady investora veřejné chodníky kolem celého objektu směrem do přilehlých ulic z dlažby "Pražská mozaika" ve vzoru dle konzultace s příslušným orgánem památkové péče.

  7. z titulu svěřené správy nemovitostí dotčených stavbou "Bytový komplex Jateční - Komunardů - Tusarova", konkrétně pozemků parc.č. 1172/1 (jehož součástí je stavba č.p. 1601), parc.č 1172/2 a parc.č. 1171, vše v k.ú. Holešovice, použít postupy a technologie podporující a zvyšující retenční schopnost ploch pro dešťovou vodu, tedy především řešení střechy jako zelené se zajištěním zavlažování dešťovou vodou vzhledem k stávající zhoršující se situaci městského tepelného ostrova, kdy vlivem nedostatku vegetačních ploch dochází k přehřívání městského prostředí. Srážková voda by měla být v maximální možné míře využita v místě dopadu k zálivce či jinému využití, přebytečná voda pak ke vsakování pro dotaci podzemních vod. Tato řešení má výrazný vliv na teplotu, vlhkost, produkci kyslíku i udržování stabilní hladiny podzemních vod.

  8. z titulu svěřené správy nemovitostí dotčených stavbou "Bytový komplex Jateční - Komunardů - Tusarova", konkrétně pozemků parc.č. 1172/1 (jehož součástí je stavba č.p. 1601), parc.č 1172/2 a parc.č. 1171, vše v k.ú. Holešovice, integrovat maximální možné množství technologií umístěných na střeše do objemu objektu, neboť technologie umísťované na střechách objektů, které narušují střešní krajinu a navyšují celkovou výšku domů, jsou nevhodným řešením v centrech měst.

  9. z titulu svěřené správy nemovitostí dotčených stavbou "Bytový komplex Jateční - Komunardů - Tusarova", konkrétně pozemků parc.č. 1172/1 (jehož součástí je stavba č.p. 1601), parc.č 1172/2 a parc.č. 1171, vše v k.ú. Holešovice, zajistit přístup veřejnosti k veřejné parkové zahradě, která bude umístěna ve vnitrobloku záměru. Přístup bude zajištěn z ulice Komunardů průchodem a dále bude veřejná zahrada provázána s dvorkem domu s pečovatelskou službou uzamykatelnou brankou. Provozní doba veřejné parkové zahrady bude stanovena jak je obvyklé u obdobných parků v místě, a to každý den v čase 7.00 – 22.00 hod. Průchod uvedený výše bude veřejně přístupnou účelovou komunikací ve smyslu § 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

  10. z titulu svěřené správy nemovitostí dotčených stavbou "Bytový komplex Jateční - Komunardů - Tusarova", konkrétně pozemků parc.č. 1172/1 (jehož součástí je stavba č.p. 1601), parc.č 1172/2 a parc.č. 1171, vše v k.ú. Holešovice, zajistit ve spolupráci s MČ Praha 7 maximální informovanost občanů v přilehlé oblasti o dopravních omezeních v průběhu stavebních prací. Dále MČ požaduje, aby v tomto období byla zajištěna dostatečná prostupnost lokality, čistota stavbou dotčeného území a stavební práce byly prováděny tak, aby byl minimalizován negativní vliv stavby na životní podmínky obyvatel.

 5. žádá
  1. z titulu svěřené správy nemovitostí dotčených stavbou "Bytový komplex Jateční - Komunardů - Tusarova", konkrétně pozemků parc.č. 1172/1 (jehož součástí je stavba č.p. 1601), parc.č 1172/2 a parc.č. 1171, vše v k.ú. Holešovice, do doby realizace udržovat pozemek ve stavu odpovídajícím jeho umístění v centru města, jak s ohledem na udržovaní pořádku a čistoty, tak s ohledem na údržbu zeleně s pravidelnou péčí a sečí. 

 6. ukládá
  1. VED OMA Mgr. Robert Kolář

   • seznámit příslušný stavební úřad s usnesením Rady MČ Praha 7

    Termín: 12.6.2020

Jednání rady a zastupitelstva

- Usnesení od 1. 1. 2023