Praha 7  \  Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva


Návrh deklarace MČ Praha 7 na odpuštění části nájemného u nájemců nebytových prostor využívaných k podnikatelské, umělecké a veřejné neziskové činnosti, svěřených MČ Praha 7, v souvislosti s ekonomickou situací způsobenou pandemií COVID-19, v případě, že plnou kompenzaci neposkytne Česká republika 1. bere na vědomí
  1. návrh deklarace MČ Praha 7 na odpuštění části nájemného u nájemců nebytových prostor využívaných k podnikatelské, umělecké a veřejné neziskové činnosti, svěřených MČ Praha 7, v souvislosti s ekonomickou situací způsobenou pandemií COVID-19, v případě, že plnou kompenzaci neposkytne Česká republika

 2. konstatuje,
  1. že snahou MČ Praha 7 je udržení podnikatelské, umělecké a veřejné neziskové činnosti na jejím území, zvláště pak ve svěřených nebytových prostorech, neboť případné uzavírání těchto provozoven by mělo ve výsledku negativní vliv na občany (zhoršení dostupnosti služeb)

  2. že MČ Praha 7 je znepokojena dosavadním nekoncepčním a nepředvídatelným postupem vlády ČR na podporu podnikatelům, umělcům a neziskovým organizacím

  3. že MČ Praha 7 je toho názoru, že finanční újmu způsobenou vyhlášením nouzového stavu, a dalších legislativních opatření, by měl kompenzovat ten, kdo jí způsobil a legislativně rozhodnul, tedy v tomto případě Česká republika

  4. že pokud nejpozději do 31.12.2020 nebude ve Sbírce zákonů České republiky publikováno příslušné legislativní opatření, jež bude podnikatelům, umělcům a neziskovému sektoru kompenzovat náklady na nájemné za období, kdy v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem z důvodu pandemie koronaviru COVID-19 měli omezen výkon jejich činnosti, učiní tak u části svých nájemců sama MČ Praha 7

  5. že navržená výše kompenzace reflektuje aktuálně připravovaný návrh vlády ČR a MČ Praha 7 si vyhrazuje upravit konečnou výši slevy na nájemném, aby v kombinaci s jiným obdobným návrhem (např. celostátní úrovně) bude-li přijat, činila celková kompenzace z hlediska nájemce 80 %

 3. deklaruje
  1. závazek MČ Praha 7 na odpuštění až 80 % nájemného (bez služeb spojených s užíváním předmětu nájmu) u nájemců nebytových prostor využívaných k podnikatelské, umělecké a veřejné neziskové činnosti, svěřených MČ Praha 7, za období březen-září 2020, v souvislosti s ekonomickou situací způsobenou pandemií COVID-19, v případě, že plnou kompenzaci neposkytne Česká republika (pozn. nájemci je tímto garantováno odpuštění části nájmu ve výši 80 % s tím, že konkrétní participace státu a MČ Praha 7 bude legislativně upřesněna a pokud nikoliv, tak celý náklad ponese MČ Praha 7), vyjma prodejen běžných potravin (typu mini-market, market, supermarket, večerka apod.), provozu kuchyně domu s pečovatelskou službou, lékáren, drogerií, mobilních operátorů či společností zajišťujících veřejnou infrastrukturu a inženýrské sítě (včetně základnových stanic, trafostanic, kotelen, výměníkových stanic, telekomunikačního vedení, zázemí pro dopravní infrastrukturu apod.), společností poskytujících finanční a pojišťovací služby (jako hlavní předmět podnikání), správních firem, politických stran, společností zajišťujících soukromý zdravotní převoz, reklamních zařízení a subjektů jejichž zakladatelem/zřizovatelem je instituce hospodařící s veřejnými prostředky, za splnění těchto podmínek:

   1. - mezi MČ a nájemcem není vedeno soudní či exekuční řízení,

    - uhrazení případných dluhů vůči MČ Praha 7, vztahujících se k předmětu nájmu před 01.03.2020 (vyjma vyúčtování služeb, kde dosud nebylo ukončeno reklamační řízení),

    - obdržení předběžného souhlasného písemného vyjádření pronajímatele pro přiznání slevy

   2. pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se upřesňuje, že uvedené odpuštění se netýká samostatných pronájmů pozemků, částí budov pro účely průjezdu či průchodu a úhrad plynoucích z uzavřených smluv o právu stavby, služebností (věcných břemen), nebo ochranných známek (duševního vlastnictví)

  2. případné prodloužení období, za které je sleva poskytována, tak, aby bylo v souladu s jiným obdobným návrhem (např. celostátní úrovně) bude-li přijat, s tím, že MČ Praha 7 nebude v žádném případě období stanovené tímto usnesením zkracovat


 4. schvaluje
  1. prodloužení splatnosti plateb nájemného a služeb spojených s užíváním předmětu nájmu u nájemců všech druhů nemovitých věcí využívaných k podnikatelské, umělecké a veřejné neziskové činnosti, svěřených MČ Praha 7, bez jakýchkoliv sankčních poplatků, za měsíce červenec-prosinec 2020, do 31.12.2020 (s možností prodloužení dle aktuální situace), pouze u nájemců, kteří nájemné, včetně služeb, neuhradí v termínu dle příslušné nájemní smlouvy, za podmínky, že mezi MČ a nájemcem není vedeno soudní či exekuční řízení a nájemce nejpozději do 30.06.2020 uhradí případné dluhy vůči MČ Praha 7, vztahujících se k předmětu nájmu před 01.03.2020 (vyjma vyúčtování služeb, kde dosud nebylo ukončeno reklamační řízení)

  2. možnost pro nájemce, kteří dle tohoto usnesení neobdrží předběžné souhlasné písemné vyjádření pronajímatele pro přiznání slevy a domnívají se, že podmínky pro přiznání splňují, aby podali žádost a v případě, že budou splněny podmínky tohoto usnesení a celková výše úlevy bude do 100.000,- Kč, potvrdí přiznání slevy Rada MČ Praha 7 a v případě úlevy nad 100.000,- Kč pak potvrdí Zastupitelstvo MČ Praha 7

 5. upozorňuje,
  1. že ostatní slevy poskytnuté ze strany MČ Praha 7 ve stejném období na předmět pronájmu nelze sčítat, ani je přenášet do dalšího období a platí pouze sleva dle tohoto usnesení (netýká se slevy za provedení tzv. samoopravy - věcného plnění)

  2. že nájemce není oprávněn čerpat slevu v případě překročení limitu tzv. podpory de minimis (nájemce je v případě překročení limitu povinen toto neprodleně oznámit MČ Praha 7), pakliže nedojde k příslušné úpravě stávající legislativy ze strany Evropské unie

 6. ukládá
  1. Rada MČ Praha 7

   • předložit Zastupitelstvu MČ Praha 7 návrh na realizaci odpuštění části nájemného dle tohoto usnesení pokud nejpozději do 31.12.2020 nebude ve Sbírce zákonů České republiky publikováno příslušné legislativní opatření, jež bude podnikatelům, umělcům a neziskovému sektoru kompenzovat náklady na nájemné za období, kdy v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem z důvodu pandemie koronaviru COVID-19 měli omezen výkon jejich činnosti

    Termín: 25.1.2021
  2. VED OMA Mgr. Robert Kolář

   • zaslat vybraným nájemcům dle přílohy č. 4 tohoto usnesení předběžné souhlasné písemné vyjádření pronajímatele pro přiznání slevy

    Termín: 30.6.2020

Jednání rady a zastupitelstva

archiv