Praha 7  \  Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2025, návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2020, návrh rozpočtů pro rok 2020 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha 7 do roku 2022 a návrh finančního plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 7 na rok 2020 (včetně 7U s.r.o.) 1. bere na vědomí
  1. návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2025;

  2. návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2020;

  3. návrh rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2020 a střednědobých výhledů rozpočtu do roku 2022;

  4. návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 7 na rok 2020 (včetně 7U s.r.o.).

 2. konstatuje,
  1. že návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2020 je vyčíslen v celkovém objemu příjmů ve výši 296 203,4 tis. Kč, v celkovém  objemu výdajů ve výši 634 104,5 tis. . Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje objem finančních prostředků ve výši 337 901,10 tis. Kč. Tento rozdíl je kryt položkou tř. 8 - Financování (úspory z hospodaření minulých let). Závazné ukazatele rozpočtu jsou vyjádřeny v příloze č. 2 usnesení (závazné ukazatele rozpočtu). Zapojením Financování bude dosaženo vyrovnaného rozpočtu pro rok 2020;

  2. že návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2020 byl sestaven v návaznosti na ukazatele a objem finančních prostředků pro MČ Praha 7 podle rozpisu finančních vztahů hl. m. Prahy k MČ Praha 7 - v návaznosti na podklady poskytnuté ze strany MHMP v období přípravy rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2020 (příloha č. 12 usnesení). Konečný objem finančních vztahů a příspěvku na výkon státní správy byl vyčíslen po schválení v Z HMP a před projednáváním v Z MČ Praha 7.

  3. že závazné ukazatele rozpočtu MČ Praha 7 (hlavní činnost) pro rok 2020 jsou uvedeny příloze č. 2 usnesení. Ostatní přílohy a finanční hodnoty v nich vyjádřené nemají charakter závazných ukazatelů rozpočtu. 

 3. schvaluje
  1. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 7 pro období 2020 - 2025 v rozsahu přílohy č. 5 usnesení.

  2. Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2020 a to dle závazných ukazatelů uvedených v příloze č. 2 usnesení, který je navrhován v objemu finančních prostředků následovně:

   - celkový objem příjmů 296 203,40 tis. Kč

   - celkový objem výdajů 634 104,50 tis. Kč

   - rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) 337 901,10 tis. Kč.

  3. Financování (vyrovnání rozpočtu) v částce 337 901,10 tis. Kč -

   zapojením položky financování je dosaženo vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2020.

  4. rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací do roku 2022 (příloha č. 7 usnesení).

  5. finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 7 (vedlejší hospodářská činnost) na rok 2020 (včetně 7U s.r.o.)  a to v rozsahu příloh č. 8, 9, 10 a 11 usnesení.

  6. zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v rámci kapitálových (investičních) výdajů (mezi jednotlivými ORJ) u investičních akcí evidovaných v rozpočtu MČ Praha 7.

  7. zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v rámci kapitálových (investičních) a běžných výdajů a to mezi jednotlivými ORJ navzájem (v členění dle příslušných Odpa. a Pol. rozpočtové skladby), včetně přesunů na nově vzniklé ORJ při jejich vytvoření a přesunů z ORJ při jejich zrušení. 

  8. zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů mezi kapitálovými (investičními) a běžnými výdaji evidovanými v rozpočtu MČ Praha 7 (i mezi jednotlivými ORJ navzájem) a to včetně zapojení neinvestičních a investičních rezerv vytvořených v rozpočtu MČ Praha 7.

  9. zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zapojení zdrojů z VHČ do rozpočtu MČ Praha 7 a to za účelem krytí výdajů kapitálových (investiční výdaje) i běžných (neinvestiční výdaje) podle platných položek rozpočtové skladby.

  10. zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zapojení finančních prostředků pro tvorbu SFZ do rozpočtu MČ Praha 7 a to včetně případných dalších úprav v rámci rozpočtu SFZ - v souladu s aktuálně platnými stanovami SFZ (Sociálního fondu zaměstnavatele). 

  11. zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přidělení a úprav investičních a neinvestičních příspěvků zřizovatele (včetně účelově určených dotací a příspěvků zřizovatele) zřízeným příspěvkovým organizacím.

  12. zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování a zařazení nových investičních akcí týkajících nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí, pouze v souvislosti s odkoupením zhodnocení předmětu nájmu po bývalém nájemci, do rozpočtu MČ Praha 7, a to do výše 400,0 tis. Kč včetně.

  13. zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření za účelem snižování položky (8115) financování, prostřednictvím které je kryt aktuální rozpočtový shcodek.

  14. zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření za účelem zapojení nedočerpaných (účelově vázaných) finančních prostředků z předchozího rozpočtového roku do stávajícího rozpočtu MČ Praha 7 (prostřednictvím položky 8115 - financování). Jedná se například o zapojení zůstatku fondů organizace, finanční prostředky získané výnosem ze ZPS, finanční prostředky s UZ 98 a další nedočerpané účelově vázané finanční prostředky, které mají být využity v aktuálním rozpočtovém roce.

  15. zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření za účelem aktuální realizace nařízených rozpočtových opatření, které jsou MČ Praha 7 nařízeny vyšším veřejným rozpočtem - v rámci veřejné rozpočtové soustavy České republiky.

  16. zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření za účelem zapojení navýšených příjmů - oproti hodnotám schváleného rozpočtu - s následným zařazením do upraveného rozpočtu výdajů MČ Praha 7 v aktuálním rozpočtovém roce. Při realizaci nařízeného odvodu finančních prostředků je R MČ Praha 7 zmocněna zapojit finanční prostředky (v objemu, který byl nařízen k odvodu) do upraveného rozpočtu MČ Praha 7 prostřednictvím položky 8115 - financování.

  17. zmocnění vedoucího OFI ke schvalování rozpočtových úprav charakteru změn rozpisu rozpočtu (přesuny mezi Odpa. a Pol. podle platné rozpočtové skladby) u běžných výdajů a kapitálových (investičních) výdajů v rámci jedné ORJ, kdy se nemění celkový objem rozpočtu příslušné ORJ (u běžných a kapitálových výdajů) a dále ke schvalování rozpočtových opatření - přesunů mezi běžnými a kapitálovými výdaji v rámci jedné ORJ, kdy dochází ke změně závazného ukazatele rozpočtu.   

 4. ukládá
  1. Rada MČ Praha 7

   • Rada MČ Praha 7 Pokračovat v realizaci opatření a řízení s orientací na výkon, účinnost, efektivnost a hospodárnost činností ÚMČ Praha 7, zdaňované činnosti (vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 7, včetně činnosti 7U s.r.o.) a činnosti příspěvkových organizací s ohledem na účelné, řádné a efektivní čerpání a plnění ukazatelů rozpočtu MČ Praha 7.

    Termín: 31.12.2020
  2. Rada MČ Praha 7

   • Předkládat Zastupitelstvu MČ Praha 7 pravidelně informace o základních ukazatelích rozpočtu, výsledcích hospodaření a úpravách rozpočtu MČ Praha 7

    Termín: 31.12.2020
  3. Rada MČ Praha 7

   • Potvrdit všem organizačním jednotkám (ORJ odvětvových odborů) a příspěvkovým organizacím rozpisy výdajové části rozpočtu a to v základních ukazatelích - neprodleně po schválení v Zastupitelstvu MČ Praha 7 a ve formě podrobného rozpisu rozpočtu pro rok 2018 v návaznosti na elektronické zpracování rozpočtu - podle platné metodiky MHMP.

    Termín: 15.1.2020

Jednání rady a zastupitelstva

- Usnesení od 1. 1. 2023