Praha 7  \  Usnesení rady

Usnesení rady


Návrh na vyhlášení programového dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2020 1. bere na vědomí
  1. návrh na vyhlášení programového dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2020

 2. konstatuje,
  1. že předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu MČ Praha 7 na podporu akcí v rámci programového dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2020 činí 4 830 000 Kč

   1. v případě, že programové dotace budou schváleny v rozpočtu pro rok 2020 v jiném objemu, dotace z rozpočtu MČ Praha 7 nebudou rozděleny v předpokládané výši, ale ve výši schválené v rozpočtu pro rok 2020, přičemž jednotlivé oblasti budou poměrně upraveny

  2. že maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 100 000 Kč

  3. že předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na podporu programů v jednotlivých oblastech bude rozdělen takto:

   1. bezpečnost a protidrogová prevence - 200 000 Kč

   2. kultura - 2 200 000 Kč

   3. sociální a zdravotní - 830 000 Kč

   4. sport - 1 100 000 Kč

   5. školství - 250 000 Kč

   6. životní prostředí a péče o veřejný prostor - 250 000 Kč

 3. schvaluje
  1. účelovou programovou podporu - témata dotačních programů v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2020 viz příloha č. 2

  2. pravidla městské části Praha 7 pro poskytování programových dotací a další dokumenty s dotačním řízením související viz přílohy č. 2-4

  3. text vzorové dotační - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí programové dotace do 50 tis. Kč viz příloha č. 5

  4. text vzorové dotační - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí programové dotace nad 50 tis. Kč viz příloha č. 6

  5. případné mezipoložkové změny rozpočtu, které jsou nezbytné pro zajištění realizace předmětného dotačního programu, a to na základě podkladů příkazců

 4. vyhlašuje
  1. programové dotační řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2020 za těchto podmínek:

   1. žádost o dotaci se musí týkat akce/projektu/činnosti realizované v termínu 01.01. - 31.12.2020

   2. žádosti o dotaci MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2020 se podávají prostřednictvím dotačního portálu MČ Praha 7 - Grantys, v termínu od 04. do 10.11.2019 do 23.59 h

   3. žádost o dotaci musí být podána prostřednictvím dotačního portálu MČ Praha 7 -Grantys v souladu s platnými pravidly městské části Praha 7 pro poskytování programových dotací viz příloha č. 2

   4. žádosti o dotaci MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2020 budou hodnoceny na základě podmínek a kritérií stanovených pravidly městské části Praha 7 pro poskytování programových dotací dle přínosu a prospěšnosti městské části Praha 7

   5. výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na úřední desce ÚMČ Praha 7 a na internetových stránkách MČ Praha 7 nejpozději do 31.03.2020

 5. zřizuje
  1. dotační komise pro programové dotační řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2020 (dále jen "dotaní komise")

 6. jmenuje
  1. členy a tajemníky dotačních komisí takto:

   1. oblast bezpečnosti a protidrogové prevence: předseda - Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM, členové - Mgr. Barbora Orlíková, PhDr. Miroslav Scheinost, mjr. Mgr. Michal Liška, MBA, Mgr. Michal Ivan, Ph.D., Bc. Jaroslav Fiala - tajemník

   2. oblast kultury: předsedkyně - MgA. Hana Třeštíková, členové - Mgr. Daniel Soukup, Ph.D., Blanka Čermáková, DiS., Mgr. Marcela Straková, František Vosecký, Mgr. Lucie Špitálská, MgA. Veronika Kyrianová, MgA. Ondřej Císler, Ph.D., tajemník - Bc. Lukáš Fátor, DiS.

   3. oblast sociální a zdravotní: předseda - Ing. Jakob Hurrle, členové - Mgr. Marcela Kravciv Janečková, Mgr. Regina Kuncová, Mgr. Barbora Orlíková, Mgr. Elena Tulupova, Ph.D., Mgr. Tereza Piknová, Mgr. Petra Mančušková, tajemnice - Jolana Hlaváčová

   4. oblast sportu: předsedkyně - MgA. Hana Třeštíková, členové - Mgr. Jan Čižinský, František Vosecký, Mgr. Vladimír Drábek, Ing. Eva Petrová, tajemník - Bc. Lukáš Fátor, DiS.

   5. oblast školství: předsedkyně - Mgr. Hana Šišková, členové - Pavel Tauer, Bc. Lukáš Tůma, Mgr. Jiří Hejnic, Mgr. Tereza Piknová, tajemnice - Mgr. Lucie Černá

   6. oblast životního prostředí a péče o veřejný prostor: předseda - Mgr. Jiří Knitl, členové - Martin Tománek, Bc. Lukáš Tůma, Ing. Karel Štolc, Mgr. Michal Křivohlávek, PhD., RNDr. Hana Maříková, Mgr. Kateřina Ebelová, Ing. Libor Šafránek, Jan Mazač, Šárka Hanzlíková, tajemnice - Kristýna Valentová

 7. stanovuje,
  1. že se dotační komise sejdou a vyhodnotí podané žádosti o dotace nejpozději do 11.12.2019

 8. ukládá
  1. VED KST PaedDr. Michaela Strnadová

   • zajistit zveřejnění vyhlášení programového dotačního řízení MČ Praha 7 pro rok 2020 na úřední desce ÚMČ Praha 7 a internetových stránkách MČ Praha 7 v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění dle ustanovení článku IV tohoto
    usnesení

    Termín: 30.9.2019
  2. VED KST PaedDr. Michaela Strnadová

   • prostřednictvím tajemníků komisí informovat členy komisí o jejich jmenování do dotačních komisí pro programové dotační řízení MČ Praha 7 pro rok 2020

    Termín: 30.9.2019

Jednání rady a zastupitelstva

archiv