Praha 7  \  Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva


Návrh k závěrečnému účtu a účetní závěrce MČ Praha 7 za rok 2018 1. bere na vědomí
  1. návrh k závěrečnému účtu MČ Praha 7 za rok 2018

  2. návrh k účetní závěrce MČ Praha 7 za rok 2018

 2. konstatuje,
  1. že bylo přijato usnesení R MČ Praha 7 č. 0302/19 ze dne 14. 5. 2019 k finančnímu vypořádání příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 7 za rok 2018, včetně rozdělení zlepšených hospodářských výsledků (viz příloha č. 17 a příloha č. 23)

  2. že bylo přijato usnesení Z MČ Praha 7 č. 0034/19 ze dne 8. 4. 2019 ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za rok 2018 v rámci hospodářské činnosti - úseku zdaňované činnosti (viz příloha č. 22)

   1. Zpráva o výsledcích hospodaření v rámci hospodářské činnosti - úseku zdaňované činnosti tvoří přílohu č. 28, Zpráva správní firmy 7U s.r.o. za hospodářsko-správní činnost pro MČ P7 tvoří přílohu č. 29

  3. že bylo přijato usnesení Z MČ Praha 7 č. 0057/19 ze dne 13. 5. 2019 - Informace o projednání rozboru hospodaření a účetní závěrky společnosti 7U s.r.o. za rok 2018 Radou MČ Praha 7 v působnosti valné hromady společnosti - usnesení R MČ č. 0268/19 ze dne 30. 4. 2019 (viz příloha č. 21)

  4. že byla předložena účetní závěrka MČ Praha 7 za rok 2018 v předepsaném složení (viz příloha č. 25 - důvodová zpráva, příloha č. 26 - vzor protokolu o schválení závěrky, příloha č. 27 - účetní závěrka MČ Praha 7 za rok 2018)

  5. že prověření hospodaření s majetkem bylo provedeno v rámci inventarizace majetku a závazků MČ Praha 7 za rok 2018, jak uvádí Závěrečná zpráva z provedené inventarizace (viz příloha č. 24)

  6. že výsledkem hospodaření MČ Praha 7 za rok 2018, dle Záverečné zprávy o výsledcích hospodaření za rok 2018 (viz přílohy č. 1 až č. 18 a č. 30), je rozdíl příjmů a výdajů ve výši - 96 302,3 tis. Kč, tj. schodek

   1. Příjmy k 31. 12. 2018: 411 707,1 tis. Kč

   2. Výdaje k 31. 12. 2018: 508 009,4 tis. Kč

   3. Schodek k 31. 12. 2018: - 96 302,3 tis. Kč

  7. že projednání finančního vypořádání hospodaření za rok 2018 mezi MČ Praha 7 a hl. m. Prahou a Státním rozpočtem proběhlo dne 7. 3. 2019 (viz příloha č. 19)

  8. že přezkoumání hospodaření MČ Praha 7 za rok 2018 provedl odbor kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 7 je uvedena v příloze č. 20

 3. schvaluje
  1. Závěrečnou zprávu o výsledcích hospodaření za rok 2018 (viz přílohy č. 1 až č. 18 a č. 30), kde rozdíl příjmů a výdajů je ve výši - 96 302,3 tis. Kč, tj. schodek

   1. Příjmy k 31. 12. 2018: 411 707,1 tis. Kč

   2. Výdaje k 31. 12. 2018: 508 009,4 tis. Kč

   3. Schodek k 31. 12. 2018: - 96 302,3 tis. Kč

  2. účetní závěrku MČ Praha 7 za rok 2018 - bez výhrad

  3. výsledek hospodaření MČ Praha 7 za rok 2018 dle Závěrečné zprávy o výsledcích hospodaření za rok 2018 (viz přílohy č. 1 až č. 18 a č. 30) - rozdíl příjmů a výdajů ve výši - 96 302,3 tis. Kč, tj. schodek

  4. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 7 za rok 2018 (viz příloha č. 20)

  5. celoroční hospodaření MČ Praha 7 za rok 2018 - bez výhrad

  6. Závěrečnou zprávu o výsledcích hospodaření, Zprávu správní firmy 7U s.r.o. za hospodářsko-správní činnost pro MČ P7 a účetní závěrku za rok 2018 u vedlejší hospodářské (podnikatelské) činnosti MČ Praha 7 (viz přílohy č. 27 až č. 29)

 4. ukládá
  1. VED OFI Ing. Kateřina Lusková

   • Zpracovat protokol o schválení účetní závěrky a to podle příslušného usnesení Z MČ Praha 7

    Termín: 28.6.2019

Jednání rady a zastupitelstva

archiv