Praha 7  \  Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2024, návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2019, návrh rozpočtů pro rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha 7 do roku 2021 a návrh finančního plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 7 na rok 2019 (včetně 7U s.r.o.) 1. bere na vědomí
  1. návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2024;

  2. návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2019;

  3. návrh rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtu do roku 2021;

  4. návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 7 na rok 2019 (včetně 7U s.r.o.).

 2. konstatuje,
  1. že návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2019 je vyčíslen v celkovém objemu příjmů ve výši 276 559,0 tis. Kč, v celkovém  objemu výdajů ve výši 754 283,2 tis. . Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje objem finančních prostředků ve výši 477 724,2 tis. Kč. Tento rozdíl je kryt položkou tř. 8 - Financování (úspory z hospodaření minulých let). Závazné ukazatele rozpočtu jsou vyjádřeny v příloze č. 2 usnesení (ukazatele rozpočtu). Zapojením Financování bude dosaženo vyrovnaného rozpočtu pro rok 2019;

  2. že návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2019 byl sestaven v návaznosti na ukazatele a objem finančních prostředků pro MČ Praha 7 podle rozpisu finančních vztahů hl. m. Prahy k MČ Praha 7 - v návaznosti na usnesení ZHMP č. 2_18 ze dne 13.12.2018 (příloha č. 12 usnesení).

 3. schvaluje
  1. Střednědobý rozpočtový výhled MČ Praha 7 pro období 2019 - 2024 v rozsahu přílohy č. 5 usnesení.

  2. Návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2019 a to dle závazných ukazatelů uvedených v příloze č. 2 usnesení, který je navrhován v objemu finančních prostředků následovně:

   - celkový objem příjmů 276 559,0 tis. Kč

   - celkový objem výdajů 754 283,2 tis. Kč

   - rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) 477 724,2 tis. Kč.

  3. Financování (vyrovnání rozpočtu) v částce 477 724,2 tis. Kč.

   Zapojením položky financování je dosaženo vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2019.

  4. Návrh rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací do roku 2021 (příloha č. 8 usnesení).

  5. Návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 7 (vedlejší hospodářská činnost) na rok 2019 (včetně 7U s.r.o.)  a to v rozsahu příloh č. 9, 10 a 11 usnesení.

  6. Zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v rámci kapitálových (investičních) výdajů (mezi jednotlivými ORJ) u investičních akcí evidovaných v rozpočtu MČ Praha 7.

  7. Zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v rámci kapitálových (investičních) a běžných výdajů a to mezi jednotlivými ORJ navzájem (v členění dle příslušných Odpa. a Pol. rozpočtové skladby), včetně přesunů na nově vzniklé ORJ při jejich vytvoření a přesunů z ORJ při jejich zrušení. 

  8. Zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů mezi kapitálovými (investičními) a běžnými výdaji evidovanými v rozpočtu MČ Praha 7 (i mezi jednotlivými ORJ navzájem) a to včetně zapojení neinvestičních a investičních rezerv vytvořených v rozpočtu MČ Praha 7.

  9. Zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zapojení zdrojů z VHČ do rozpočtu MČ Praha 7 a to za účelem krytí výdajů kapitálových (investiční výdaje) i běžných (neinvestiční výdaje) podle platných položek rozpočtové skladby.

  10. Zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zapojení finančních prostředků pro tvorbu SFZ do rozpočtu MČ Praha 7 a to včetně případných dalších úprav v rámci rozpočtu SFZ - v souladu s aktuálně platnými stanovami SFZ (Sociálního fondu zaměstnavatele). 

  11. Zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přidělení a úprav investičních a neinvestičních příspěvků zřizovatele (případně účelových investičních a neinvestičních dotací) zřízeným příspěvkovým organizacím.

  12. Zmocnění vedoucího OFI ke schvalování rozpočtových úprav charakteru změn rozpisu rozpočtu (přesuny mezi Odpa. a Pol. podle platné rozpočtové skladby) u běžných výdajů a kapitálových (investičních) výdajů v rámci jedné ORJ, kdy se nemění celkový objem rozpočtu (kapitálových nebo běžných výdajů) příslušné ORJ (závazný ukazatel rozpočtu) a dále ke schvalování rozpočtových opatření - přesunů mezi běžnými a kapitálovými výdaji v rámci jedné ORJ, kdy dochází ke změně závazného ukazatele rozpočtu.   

 4. ukládá
  1. Rada MČ Praha 7

   • Pokračovat v realizaci opatření a řízení s orientací na výkon, účinnost, efektivnost a hospodárnost činností ÚMČ Praha 7, zdaňované činnosti (vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 7, včetně činnosti 7U s.r.o.) a činnosti příspěvkových organizací s ohledem na účelné, řádné a efektivní čerpání a plnění ukazatelů rozpočtu MČ Praha 7.

    Termín: 31.12.2019
  2. Rada MČ Praha 7

   • Předkládat Zastupitelstvu MČ Praha 7 pravidelně informace o základních ukazatelích rozpočtu, výsledcích hospodaření a úpravách rozpočtu MČ Praha 7

    Termín: 31.12.2019
  3. Rada MČ Praha 7

   • Potvrdit všem organizačním jednotkám (ORJ odvětvových odborů) a příspěvkovým organizacím rozpisy výdajové části rozpočtu a to v základních ukazatelích - neprodleně po schválení v Zastupitelstvu MČ Praha 7 a ve formě podrobného rozpisu rozpočtu pro rok 2018 v návaznosti na elektronické zpracování rozpočtu - podle platné metodiky MHMP.

    Termín: 22.2.2019

Jednání rady a zastupitelstva

- Usnesení od 1. 1. 2023